JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Analyysi: Yksi puolue erottui lähim­mäi­sen­rak­kau­dessa muista – ja kirkosta

Kirkon arvokeskusteluun Helsingin Tuomiokirkon kryptassa osallistuivat Li Andersson (vas), Tuula Haatainen (sd), Maria Ohisalo (vihr), Annika Saarikko (kesk), Henrik Wickström (rp), Sari Essayah (kd), Petteri Orpo (kok), Sebastian Tynkkynen (ps). Kuva: Aarne Ormio

Kirkon arvokeskusteluun Helsingin Tuomiokirkon kryptassa osallistuivat Li Andersson (vas), Tuula Haatainen (sd), Maria Ohisalo (vihr), Annika Saarikko (kesk), Henrik Wickström (rp), Sari Essayah (kd), Petteri Orpo (kok), Sebastian Tynkkynen (ps). Kuva: Aarne Ormio

Aarne Ormio

15.3.2023
Teemu Leppänen

Eduskun­ta­vaa­lien al­la me­neil­lään ovat puo­lu­ei­den ver­tai­lu­vii­kot. Eh­dok­kai­den ja puo­lu­e­joh­ta­jien kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sia ja mie­li­pi­tei­tä on tar­jol­la eri ka­na­vis­sa. Kirk­ko­kin piti hel­mi­kuun lo­pul­la oman­sa, Kir­kon ar­vo­kes­kus­te­luk­si ni­me­tyn vaa­li­pa­nee­lin, jo­hon osal­lis­tui kah­dek­san puo­lu­een edus­ta­jat.

Po­li­tii­kan penk­kiur­hei­li­jan nä­kö­kul­mas­ta pa­nee­li meni suun­nil­leen ta­val­li­sia la­tu­ja, kun­nes toi­nen juon­ta­jis­ta, ro­vas­ti Ma­ri­an­ne Heik­ki­lä tä­räyt­ti il­moil­le glo­baa­lia vas­tuu­ta kos­ke­van ky­sy­myk­sen: ”Mikä sii­nä pik­ku las­ten ro­kot­ta­mi­ses­sa, tyt­tö­jen saa­mi­ses­sa kou­luun tai maa­ta­lou­den tuot­ta­vuu­den kas­vat­ta­mi­ses­sa on sel­lais­ta mie­les­tän­ne, et­tä sitä omaa jo ker­taal­leen lu­vat­tua taks­värk­kiä pi­tää koko ajan pih­da­ta?”

Ky­sy­myk­sel­lään Heik­ki­lä viit­ta­si sii­hen, et­tä Suo­mi ei ole vuo­si­kym­me­niin yl­tä­nyt ke­hi­ty­syh­teis­työn mää­rä­ra­hois­saan 0,7 pro­sent­tiin brut­to­kan­san­tuot­tees­ta, jo­hon maa on YK:ssa ja EU:ssa si­tou­tu­nut. Ky­sy­mys oli osoi­tet­tu jo­kai­sel­le sa­lis­sa is­tu­val­le pa­ne­lis­til­le, on­han hei­dän jo­kai­sen puo­lue työs­ken­nel­lyt vuo­rol­laan hal­li­tuk­ses­sa.

Heik­ki­län ky­sy­myk­ses­tä pro­vo­soi­tui pe­rus­suo­ma­lais­ten Se­bas­ti­an Tynk­ky­nen, joka syyt­ti ky­sy­mys­tä puo­lu­eel­li­sek­si. Tynk­ky­sen po­pu­lis­ti­nen kom­ment­ti oli toki tar­koi­tet­tu hä­nen omal­la ylei­söl­leen. Säh­köi­syys jat­kui, kun An­nik­ka Saa­ri­kon sil­mät suo­ras­taan leis­kui­vat, kun hän häm­mäs­te­li Tynk­ky­sen syy­tök­siä pu­na­vih­re­äs­tä kir­kos­ta.

Eh­kä­pä eni­ten mal­til­li­set ja sa­mal­la asi­at pers­pek­tii­viin lait­ta­vat kom­men­tit tar­jo­si ko­koo­muk­sen Pet­te­ri Or­po: vaik­ka meil­lä on ali­jää­mää, olem­me ri­kas val­tio ja meil­lä on va­raa aut­taa.

Myös kor­rup­ti­on kit­ke­mi­sen tär­keys tuo­tiin kes­kus­te­lus­sa sel­väs­ti esil­le.

Pa­nee­li ei tar­jon­nut no­pe­aa rat­kai­sua pih­tauk­seen, mut­ta sel­vän ar­vo­e­ron se tar­jo­si. Kir­kon glo­baa­li lä­him­mäi­sen­rak­kaus kel­paa suu­rim­mal­le osal­le puo­lu­eis­ta, mut­ta pe­rus­suo­ma­lai­sil­le ei.

Hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­nan, ih­mis­ten ja myös kir­kon re­surs­sien nä­kö­kul­mas­ta yk­si kes­kei­sis­tä ky­sy­myk­sis­tä pa­nee­lis­sa oli: Ke­nen pi­täi­si kan­taa suu­rin vas­tuu ih­mis­ten hy­vin­voin­nis­ta ja mi­ten on­gel­mat rat­kais­taan? On­ko Suo­mel­la yhä va­raa huo­leh­tia vä­hä­o­sai­sis­ta, vai jää­kö asia yhä enem­män kir­kon ja kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joi­den vas­tuul­le?

Edus­kun­ta­puo­lu­ei­den vaa­li­oh­jel­mia lu­ke­neel­le vas­tauk­set oli­vat en­nal­ta-ar­vat­ta­vis­sa: kaik­ki puo­lu­eet ovat sitä miel­tä, et­tä hy­vin­voin­tiyh­teis­kun­ta tu­lee pi­tää pys­tys­sä.

Ky­sy­mys oli kui­ten­kin ai­to, ti­lan­tees­sa, jos­sa Suo­mi ikään­tyy ja pal­ve­lu­ja tar­vi­taan yhä enem­män ja krii­siä puk­kaa.

Kirk­ko it­se vas­taa esi­tet­tyyn ky­sy­myk­seen hal­li­tu­soh­jel­ma­ta­voit­teis­saan seu­raa­vas­ti: Pe­rus­tur­van ta­soa on nos­tet­ta­va so­si­aa­li­tur­van ko­ko­nai­suu­dis­tuk­sen yh­tey­des­sä. So­si­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­mäs­tä on teh­tä­vä ny­kyis­tä yk­sin­ker­tai­sem­pi, mo­ni­nai­set elä­män­ti­lan­teet pa­rem­min huo­mi­oi­va ja ak­tii­vi­suu­teen kan­nus­ta­va.

Kir­kon ar­vo­kes­kus­te­lu on kat­sot­ta­vis­sa Kir­kon Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la.

Kir­joit­ta­ja on Kir­kon­seu­dun tuot­ta­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover