JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

42 vuoden työura päättyi Asikkalassa – "Ensi viikolla pilkille", suun­nit­telee Asta Stolt

Asikkalassa vietettiin 5. tammikuuta toimistosihteeri Asta Stoltin ja seurakuntamestari Ilmo Lohvansuun eläkekahveja. Kuva: Markus Luukkonen

Asikkalassa vietettiin 5. tammikuuta toimistosihteeri Asta Stoltin ja seurakuntamestari Ilmo Lohvansuun eläkekahveja. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

5.1.2023
Markus Luukkonen

Seu­ra­kun­nis­sa teh­dään pit­kiä työ­u­ria.

Asik­ka­lan Mai­jan kam­ma­ris­sa vie­tet­tiin 5. tam­mi­kuu­ta toi­mis­to­sih­tee­ri As­ta Stol­tin ja seu­ra­kun­ta­mes­ta­ri Il­mo Loh­van­suun elä­ke­kah­ve­ja. Stol­til­la on työ­vuo­sia ta­ka­naan 42, Loh­van­suul­la­kin yli 30.

Yli 40 vuo­den työ­u­ra on Asik­ka­lan seu­ra­kun­nas­sa hy­vin poik­keuk­sel­li­nen.

– No ei tule mie­leen, et­tä ai­na­kaan lä­hi­vuo­si­na oli­si vas­taa­vaa ol­lut. 42 vuot­ta tuli täy­teen vii­me ke­sä­kuus­sa. Kun aloi­tin tääl­lä työt vuon­na 1980, kirk­ko­her­ra­na oli Vil­jo Pul­li, Stolt muis­te­lee.

Eri kirk­ko­her­ro­ja mah­tuu Stol­tin työ­u­ral­le vii­si: Pul­lin jäl­keen Rai­mo Ran­ta­la, Heik­ki Hei­no­la, Pet­ri Ter­vo sekä vuo­des­ta 2020 Asik­ka­las­sa työs­ken­nel­lyt Jari Lau­lai­nen.

– Tämä on ol­lut mie­lui­sa työ­paik­ka, ja olen viih­ty­nyt hy­vin. Työ­ka­ve­rit­kin ovat tosi mu­ka­via.

Työ­hön on kuu­lu­nut esi­mer­kik­si kir­kol­lis­ten toi­mi­tus­ten ku­ten kas­tei­den, vih­ki­mis­ten ja siu­naa­mis­ten jär­jes­te­lyi­tä, kes­kus­re­kis­te­rin työ­tä muun mu­as­sa su­ku­sel­vi­tyk­siä var­ten sekä myös työs­ken­te­lyä ta­lous­toi­mis­tos­sa.

Stolt ha­keu­tui Asik­ka­lan seu­ra­kun­taan ke­sä­työ­paik­ko­jen ja muu­ta­man uis­tin­teh­taal­la vie­te­tyn vuo­den jäl­keen.

– Tämä on ol­lut kuin har­ras­tus, kun olen saa­nut teh­dä su­ku­sel­vi­tyk­si­ä­kin. Ne teh­dään ny­ky­ään Lah­den alu­e­kes­kus­re­kis­te­ris­sä, jo­ten nyt on oi­kea ai­ka jää­dä pois.

Stol­tin har­ras­tuk­siin kuu­luu ka­las­tus, jota hän ai­koo jat­kaa jo lä­hi­ai­koi­na.

– En­si vii­kol­la pil­kil­le, Stolt suun­nit­te­lee.

Uis­tin­teh­taal­la työs­ken­nel­leel­tä ja hie­no­jen ve­sien ää­rel­lä Asik­ka­las­sa asu­neel­ta Stol­til­ta keh­taa udel­la, mis­sä ovat par­haat ka­la­pai­kat.

– Vie­he­ka­las­tus on pa­rem­paa Päi­jän­teel­lä, mut­ta pilk­ki­mi­nen Ve­si­jär­ven puo­lel­la.

Kym­me­nien vuo­sien pal­ve­lu ei ole ai­van har­vi­nais­ta Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä, jos­ta jäi vuon­na 2022 eläk­keel­le kak­si yli 40 vuot­ta sa­mal­la työ­nan­ta­jal­la ol­lut­ta hen­ki­löä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover