JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Venä­jän­kie­listen vanhusten apuna – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

Laura Visapää

28.4.2021
Laura Visapää

"Teen va­paa­eh­tois­työ­tä lu­te­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa. Saan hy­vää miel­tä sii­tä, kun voin aut­taa toi­sia ih­mi­siä, eri­tyi­ses­ti van­ho­ja ih­mi­siä. Tois­ten aut­ta­mi­ses­sa on ri­paus py­hää mu­ka­na.

Mo­net ve­nä­jän­kie­li­set van­huk­set ei­vät osaa käyt­tää so­si­aa­li­pal­ve­lui­ta tai ol­la some-ka­na­vien kaut­ta yh­tey­des­sä lap­siin­sa. Näis­sä asi­ois­sa olen voi­nut ol­la apu­na. Ko­ro­nan ai­kaan van­huk­set ovat jää­neet omiin asun­toi­hin­sa kiin­ni. Joil­la­kin ei ole ol­lut ke­tään, jol­ta ky­syä, mitä saa teh­dä ja mitä ei. Olen käy­nyt kau­pas­sa van­hus­ten puo­les­ta ja muu­ten­kin hoi­ta­nut hei­dän asi­oi­taan. Apu ei ole vain päi­vit­täis­ten asi­oi­den hoi­toa, vaan yk­si­näi­sil­lä ih­mi­sil­lä on puu­te vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta toi­seen ih­mi­seen. Heil­le tuot­ta­vat toi­sen ih­mi­sen vie­rai­lut pal­jon iloa, ja van­huk­set muis­te­le­vat usein omaa nuo­ruut­taan sil­loin. Mi­nul­le syn­tyy tun­ne, et­tä olen tar­peel­li­nen.

Täs­sä työs­sä tun­nen, et­tä Ju­ma­la on joh­dat­ta­nut mi­nut sii­hen. Kun aloi­tan jo­kai­sen teh­tä­vän ru­koi­le­mal­la, huo­maan, et­tä asi­at me­ne­vät hy­vin eteen­päin ja kaik­ki jär­jes­tyy no­pe­as­ti. Ja joka päi­vä kii­tän Ju­ma­laa sii­tä, et­tä mi­nul­la on mah­dol­li­suus aut­taa toi­sia."

Ele­na Si­rit­sa

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover