JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

"Kaste ei ole vain nime­nan­to­ta­pah­tuma, vaan lapsen koko elämää kannat­te­leva, iso ja syvällinen asia"

Jo­han­na Hur­tig fa­nit­ti lap­se­na omaa kas­te­pap­pi­aan.

8.4.2024
Jaana Kosunen

Mikä on ni­me­si?

"Lii­sa Jo­han­na Hur­tig."

Jär­jes­tät­te Lau­neel­la Lah­den seu­ra­kun­tien yh­tei­sen kas­te­ta­pah­tu­man. Kun kas­tet­ta­via lap­sia tu­lee pal­jon, on­ko vaa­ra­na, et­tä vau­vat ja ni­met me­ne­vät kas­ta­jal­la se­kai­sin?

"Ti­lai­suus on vau­vo­jen li­säk­si lap­sil­le ja nuo­ril­le ai­na 15 ikä­vuo­teen as­ti. Ti­lai­suu­teen kut­su­taan laa­jas­ti, mut­ta kas­tet­ta­vien mää­rä ei kui­ten­kaan ai­em­man ko­ke­muk­sen pe­rus­teel­la kas­va ko­vin suu­rek­si. Us­kon, et­tä kyl­lä kaik­ki ni­met osu­vat koh­dal­leen."

Olet­ko ai­na pi­tä­nyt omas­ta ni­mes­tä­si vai toi­voit­ko lap­se­na, et­tä si­nul­la oli­si joku toi­nen nimi? Jos toi­voit, niin min­kä ni­mi­nen oli­sit ha­lun­nut ol­la?

"Van­hem­pa­ni ovat an­ta­neet mi­nul­le tä­män ni­men täs­sä jär­jes­tyk­ses­sä ja sa­mal­la päät­tä­neet, et­tä mi­nua kut­su­taan toi­sel­la ni­mel­lä­ni. Olen ol­lut rat­kai­suun tyy­ty­väi­nen, pi­tä­nyt ni­mes­tä­ni."

Jos nyt va­lit­si­sit it­se it­sel­le­si ni­men, mikä se oli­si?

"On­pa han­ka­la, en ole asi­aa kos­kaan miet­ti­nyt. Mut­ta pi­dän van­hah­ta­vis­ta juh­lal­li­sil­ta kuu­los­ta­vis­ta, eh­kä vä­hän raa­ma­tul­li­sis­ta ni­mis­tä. Jos en voi­si ol­la Jo­han­na, ha­lu­ai­sin ol­la Ruuth tai Lyy­dia."

On­ko si­nun ni­mel­lä­si jo­kin mer­ki­tyk­sel­li­nen taus­ta, esim. olet­ko saa­nut en­sim­mäi­sen tai toi­sen ni­me­si jol­ta­kin su­ku­lai­sel­ta­si?

"Etu­ni­mii­ni ei lii­ty tie­tääk­se­ni ta­ri­naa, mut­ta su­ku­ni­me­ni ovat sil­lä ta­val­la haus­ko­ja, et­tä sekä tyt­tö­ni­me­ni et­tä avi­o­lii­ton myö­tä saa­ma­ni ovat mo­lem­mat ad­jek­tii­ve­ja. To­sin toi­nen suo­mek­si ja toi­nen ruot­sik­si. Hur­tig tar­koit­taa rei­pas­ta, tyt­tö­ni­mel­tä­ni olen Ul­jas. Yh­dys­ni­meä en sik­si voi­nut aja­tel­la, oli­si men­nyt koo­mi­sek­si."

Iso osa miel­tää kas­teen lap­sen ni­me­nan­to­ti­lai­suu­dek­si. Mitä ha­lu­ai­sit nos­taa esil­le kas­teen mer­ki­tyk­ses­tä muu­toin ih­mi­sen elä­mäs­sä?

"Kas­te ei to­si­aan­kaan ole vain ni­men an­ta­mi­sen ja jul­kis­ta­mi­sen juh­la. Kas­te on eh­tool­li­sen ohel­la kirk­kom­me pyhä sak­ra­ment­ti. Se tar­koit­taa, et­tä se on mer­kit­tä­vä ta­pah­tu­ma, lap­sen koko elä­mää kan­nat­te­le­va, iso ja sy­väl­li­nen asia. Kas­te on siu­nauk­sen, kii­tol­li­suu­den, ru­kouk­sen ja yh­tey­den juh­laa. Kas­tees­sa ol­laan elä­män ih­meen ää­rel­lä sekä lap­ses­ta ja kai­kis­ta lä­heis­suh­teis­ta kiit­tä­mi­sen ää­rel­lä."

Kuin­ka mon­ta las­ta sinä olet kas­ta­nut? Muis­tat­ko en­sim­mäi­sen kas­te­ker­ta­si – jän­nit­ti­kö?

"En osaa sa­noa tark­kaa mää­rää. Olen nyt toi­mi­nut pap­pi­na noin nel­jä vuot­ta, niin joi­ta­kin kym­me­niä kas­tei­ta olen saa­nut ko­kea. Toki en­sim­mäi­nen ker­ta jän­nit­ti, mut­ta jäi myös mie­leen, sa­moin ko­ro­na-ajan tai sen jäl­keen ol­leet kas­teet. Vau­vat oli­vat tuol­loin usein hiu­kan van­hem­pia. Vau­vat usein osal­lis­tui­vat jo­kel­ta­mal­la siu­nauk­seen ja kas­ta­mi­seen, vas­ta­si­vat. Se oli haus­kaa ja jo­ten­kin hie­noa! Myös tut­tu­jen per­hei­den kas­teet ovat ol­leet mie­leen­pai­nu­via. Ni­miä en ole ko­ko­naan unoh­ta­nut, mut­ta eräs­sä kas­tees­sa sa­noin jos­sain koh­taa ti­lai­suut­ta ni­men vää­rin ja se oi­kais­tiin. Sel­lais­ta sat­tuu.

Las­ten osal­lis­tu­mi­nen te­kee kas­tees­ta pu­hut­te­le­van, kun vaan an­taa sii­hen mah­dol­li­suu­den. Vau­van it­kua juh­lis­sa on usein, mut­ta en ole vie­lä jou­tu­nut sen vuok­si kes­keyt­tä­mään ti­lai­suut­ta, sii­tä mah­dol­li­suu­des­ta kyl­lä ai­na ker­ron. Kas­te on mie­lui­nen teh­tä­vä ja kas­ta­maan on pa­pin­kin mu­ka­va men­nä, kos­ka kes­kus­te­lem­me etu­kä­teen juh­laa suun­ni­tel­les­sam­me hei­dän elä­mäs­tään, lä­hei­sis­tään ja sii­tä, mikä on heil­le van­hem­pi­na tär­ke­ää. Van­hem­pien kans­sa syn­tyy sil­lä ta­voin usein hyvä yh­teys."

En­tä mitä olet kuul­lut omas­ta kas­te­päi­väs­tä­si?

"Olen näh­nyt vain ku­via. Mei­tä oli kuu­si las­ta per­hees­sä, van­hem­mil­la tai­si men­nä kas­te­juh­lat jo se­kai­sin. En muis­ta kuul­lee­ni omas­ta kas­te­juh­las­ta­ni, mut­ta kas­te­pa­pin tie­sin lap­se­na ja hä­nes­tä pi­din jos­tain syys­tä ko­vas­ti. Mi­nul­la oli jopa hä­nen ku­van­sa lom­pa­kos­sa­ni. Sel­lais­ta fa­ni­tus­ta en ole it­se osan­nut kas­te­lap­sil­ta­ni odot­taa!"

Lap­sen kas­te­päi­vä on tär­keä mo­nel­le, van­hem­pien li­säk­si myös kum­meil­le. Au­ta van­hem­pia ja ker­ro, ke­net kan­nat­taa pyy­tää kum­mik­si?

"Tär­kein­tä kum­min va­lin­nas­sa on eh­kä se, et­tä hän on van­hem­mil­le tär­keä, ja he voi­vat olet­taa hä­nen säi­ly­vän omas­sa ja lap­sen­sa elä­mäs­sä ai­na. Kum­min on hyvä ol­la sel­lai­nen, jol­la elä­mäs­sä ti­laa, ky­kyä, ha­lua ja kiin­nos­tus­ta ra­ken­taa yh­teyt­tä lap­seen, vä­lit­tää hä­nes­tä ja viet­tää ai­kaa hä­nen kans­saan, tu­tus­tua hä­neen."

On­ko si­nul­la omia kum­mi­lap­sia ja jos on, niin mon­ta­ko? Mil­lai­nen kum­mi olet?

"Mi­nul­la on 12 kum­mi­las­ta. En­sim­mäi­sen sain, kun oli juu­ri käy­nyt rip­pi­kou­lun. Nuo­rin on nyt 17. Kaik­kien kum­mi­las­ten kans­sa en ole ky­en­nyt muo­dos­ta­maan niin lä­heis­tä suh­det­ta kuin oli­si ol­lut hyvä. Yh­teys on ol­lut pa­rem­pi nii­den kans­sa, jot­ka ovat asu­neet lä­hel­lä ja olem­me voi­neet näh­dä."

Lah­den seu­ra­kun­tien yh­tei­nen kas­te­ta­pah­tu­ma 0–15-vuo­ti­ail­le Lau­neen kir­kos­sa sun­nun­tai­na 5.5.2024 klo 13. Il­moit­tau­tu­mi­nen 19.4. men­nes­sä seu­ra­kun­ta­toi­mis­toon p. 044 719 4629.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover