JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

"Eniten pelkään, että muuttuisin kuivaksi byrok­raa­tiksi" – rippileiri on erinomaista vastapainoa hiip­pa­kun­ta­de­kaa­nille, jonka työaika täyttyy pääosin kirkon hallinnosta

Hiippakuntadekaani Marko Marttila on paraikaa Mäntyharjun Lankaniemessä vetämässä Heinolan seurakunnan rippikoulua. Kuva: Matilda Hangasmaa

Hiippakuntadekaani Marko Marttila on paraikaa Mäntyharjun Lankaniemessä vetämässä Heinolan seurakunnan rippikoulua. Kuva: Matilda Hangasmaa

Matilda Hangasmaa

10.6.2024
Markus Luukkonen

Mar­ko Mart­ti­la, ker­ro kuka olet? 

Olen huh­ti­kuus­sa 50 vuot­ta täyt­tä­nyt pap­pi, te­o­lo­gi­an toh­to­ri ja do­sent­ti sekä myös hu­ma­nis­ti, äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den opet­ta­ja. Asun vai­mo­ni kans­sa Val­ke­a­las­sa. Var­si­nai­se­na lei­pä­työ­nä työs­ken­te­len Mik­ke­lin tuo­mi­o­ka­pi­tu­lis­sa hiip­pa­kun­ta­de­kaa­ni­na. 

Mitä te­kee hiip­pa­kun­ta­de­kaa­ni?

Hiip­pa­kun­ta­de­kaa­ni on jos­sa­kin mää­rin piis­pan ”oi­kea käsi”. Joh­dan tuo­mi­o­ka­pi­tu­lis­sa työ­e­lä­mä- ja ke­hit­tä­mis­pal­ve­lu­jen yk­sik­köä. Suun­nit­te­len ja to­teu­tan yh­des­sä työ­tii­mi­ni kans­sa seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jöil­le sekä luot­ta­mus­hen­ki­löil­le kou­lu­tuk­sia. Ai­ka pal­jon ve­dän seu­ra­kun­nis­sa tu­le­vai­suus­työs­ken­te­ly­jä, jois­sa py­ri­tään hah­mot­ta­maan seu­ra­kun­tien toi­min­nal­lis­ta stra­te­gi­aa. Kir­kol­li­nen hal­lin­to vie ison osan työ­a­jas­ta­ni.

Olet täl­lä het­kel­lä Män­ty­har­jun Lan­ka­nie­mes­sä ve­tä­mäs­sä Hei­no­lan seu­ra­kun­nan rip­pi­kou­lua. Rip­pi­lei­rin ve­tä­mi­nen ei kuu­los­ta ihan ta­val­li­sel­ta hiip­pa­kun­ta­de­kaa­nin toi­men­ku­val­ta. Mi­ten pää­dyit rip­pi­lei­ril­le?

Rip­pi­kou­lu­työ ei to­si­aan­kaan kuu­lu hiip­pa­kun­ta­de­kaa­nin toi­men­ku­vaan. Edel­li­sen ker­ran olen ol­lut ri­pa­ril­la ke­säl­lä 2014, jol­loin vie­lä toi­min edel­li­ses­sä vi­ras­sa­ni Val­ke­a­lan kirk­ko­her­ra­na. Lu­ku­vuon­na 2022–23 olin vir­ka­va­paal­la hiip­pa­kun­ta­de­kaa­nin työs­tä ja työs­ken­te­lin äi­din­kie­len opet­ta­ja­na Hei­no­las­sa Ly­se­on­mä­en kou­lus­sa. Se oli erit­täin hie­no vuo­si. Olin op­pi­lai­sii­ni tyy­ty­väi­nen, ja kai­kes­ta pää­tel­len myös he oli­vat mi­nuun tyy­ty­väi­siä. Hei­no­lan seu­ra­kun­nas­ta tuli toi­ve, et­tä osal­lis­tui­sin tänä ke­sä­nä yh­del­le ri­pa­ril­le, kos­ka siel­lä on näi­tä en­ti­siä op­pi­lai­ta­ni. Sain ai­ka­tau­lut jär­jes­ty­mään ja olen lei­rie­lä­mäs­tä in­nois­sa­ni.

Min­kä­lais­ta on nuor­ten kans­sa työs­ken­te­ly? Se vaa­tii var­maan eri­lais­ta heit­täy­ty­mis­tä ja tun­to­sar­via kuin vir­ka­mie­hen työ.

Nuor­ten kans­sa on ai­na kes­kel­lä elä­mää. Nuo­ril­la on hy­viä aja­tuk­sia ja oi­val­luk­sia. Tyk­kään heit­täy­tyä hei­dän maa­il­maan­sa. Pal­jon löy­tyy yh­tei­siä pu­hee­nai­hei­ta. Eni­ten pel­kään sitä, et­tä muut­tui­sin kui­vak­si by­rok­raa­tik­si. Työ nuor­ten pa­ris­sa on eri­no­mais­ta vas­ta­pai­noa hal­lin­non täyt­tä­mäl­le ar­ki­työl­le.

On­ko Hei­no­lan seu­ra­kun­ta tai Itä-Häme noin muu­ten si­nul­le kuin­ka tut­tua maa­pe­rää?

Hei­no­la, Sys­mä ja Har­to­la ovat tut­tu­ja seu­tu­ja, kos­ka ne ovat pit­kään kuu­lu­neet Mik­ke­lin hiip­pa­kun­taan. Olen niis­sä vuo­sien var­rel­la vie­rail­lut työ­teh­tä­vien mer­keis­sä usei­ta ker­to­ja. Mai­se­mat ovat kau­nii­ta ja ih­mi­set ys­tä­väl­li­siä.

Ker­ro jo­kin mer­ki­tyk­sel­li­nen muis­to omas­ta rip­pi­kou­lus­ta­si.

Nau­tin to­del­la pal­jon omas­ta rip­pi­lei­ris­tä­ni, joka oli ke­sä­kuus­sa 1989. Sii­hen ai­kaan lei­rit kes­ti­vät lä­hes kak­si viik­koa. Sain ri­pa­ril­la vas­tauk­sia miel­tä­ni as­kar­rut­ta­nei­siin elä­män­ky­sy­myk­siin. Rip­pi­lei­ri­ni ai­ka­na mi­nus­sa syn­tyi vah­va aja­tus, et­tä läh­ti­sin opis­ke­le­maan kir­kol­li­sel­le alal­le. Täs­sä sitä ol­laan.

Rip­pi­kou­lu päät­tyy kon­fir­maa­ti­oon. Mitä sil­loin ta­pah­tuu, ja mikä on kon­fir­maa­ti­on mer­ki­tys pa­pin nä­kö­kul­mas­ta?

Kon­fir­maa­ti­os­sa nuo­ret tun­nus­ta­vat kris­til­li­sen us­kon­sa seu­ra­kun­nan edes­sä. Kon­fir­maa­tio on kas­te­tun nuo­ren vah­vis­ta­mis­ta. Heis­tä tu­lee seu­ra­kun­nan täy­si­val­tai­sia jä­se­niä, ja kon­fir­maa­tio an­taa tiet­ty­jä oi­keuk­sia. Pap­pi­na mi­nuun te­kee ai­na vah­van vai­ku­tuk­sen se ilo, joka nuo­ris­ta kon­fir­maa­ti­os­sa vä­lit­tyy.

Hiip­pa­kun­tien ra­jo­ja muu­tet­tiin vuon­na 2020, jol­loin Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä sekä Asik­ka­lan, Hol­lo­lan ja Ori­mat­ti­lan seu­ra­kun­nat siir­ret­tiin Tam­pe­reel­ta Mik­ke­lin hiip­pa­kun­taan. Kuin­ka olet tul­lut si­nuik­si päi­jät­hä­mä­läis­ten kans­sa, ja min­kä­lai­sia ha­vain­to­ja olet teh­nyt?

Ra­ja­muu­tok­sen edel­lä esiin­tyi ihan ym­mär­ret­tä­väs­ti joi­ta­kin en­nak­ko­luu­lo­ja Mik­ke­lin hiip­pa­kun­taa koh­taan, mut­ta ne häl­ve­ni­vät no­pe­as­ti, kun mei­dän ta­pam­me koh­da­ta seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jöi­tä ja tu­kea seu­ra­kun­tien työ­yh­tei­sö­jä tu­li­vat tu­tuik­si. Hen­ki­lö­koh­tai­sel­la ta­sol­la olen ko­ke­nut, et­tä päi­jät­hä­mä­läis­ten kans­sa on mu­ka­va teh­dä yh­teis­työ­tä. Suh­teet ovat toi­mi­vat ja mut­kat­to­mat.

Hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­li voi asi­aa tun­te­mat­to­mal­le kuu­los­taa hie­man jäy­käh­köl­tä työ­pai­kal­ta. As­tei­kol­la 1–10, kuin­ka jäyk­kää teil­lä oi­ke­as­ti on?

Tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin is­tun­not noin ker­ran kuu­kau­des­sa ovat mel­ko jäyk­kiä. Muu­ten tämä työ­paik­ka on ren­nom­pi kuin sen pe­lot­ta­va nimi an­tai­si ym­mär­tää. Työn­te­ki­jöi­den kah­vi­huo­nees­sa rai­kuu usein ää­ne­käs nau­ru. Jäyk­kyys voi­si tuol­la as­tei­kol­la ol­la luok­kaa 4.

Kos­ka vie­tät ke­sä­lo­maa ja mitä suun­ni­tel­mia si­nul­la on lo­mal­le?

Olen ke­sä­lo­mal­la ju­han­nuk­ses­ta al­ka­en nel­jä viik­koa. Heti lo­man al­kuun isän­nöin Kot­kas­sa kan­sain­vä­lis­tä Van­han tes­ta­men­tin tut­ki­joi­den kon­fe­rens­sia. Osal­lis­tu­jia tu­lee kym­me­nes­tä eri maas­ta. Muu­ten py­rin ai­ka pal­jon ur­hei­le­maan ja liik­ku­maan. Tyk­kään pol­kea pit­kiä pyö­rä­lenk­ke­jä ja pe­la­ta ten­nis­tä. Jo­kin ly­hyt ul­ko­maan­mat­ka­kin saat­taa mah­tua oh­jel­maan. Ke­vääl­lä tuli käy­tyä Tek­sa­sis­sa, jo­ten pit­käl­le kau­ko­mat­kal­le ei ke­säl­lä ole tar­vet­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover