JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

"Ehtookellot opettivat lukemaan Jerry Cottonia" – juttu­sar­jassa lukijat kertovat rippi­kou­lu­muis­to­jaan

"Penkillä minä olen vasemmalla. Isosten toisella puolella on Laineen Topi valkeassa paidassa, ja hänen vieressään on Jaakko Uski", kertoo Eero Parkkila kuvasta. Kuva: Eero Parkkilan kotialbumi

"Penkillä minä olen vasemmalla. Isosten toisella puolella on Laineen Topi valkeassa paidassa, ja hänen vieressään on Jaakko Uski", kertoo Eero Parkkila kuvasta. Kuva: Eero Parkkilan kotialbumi

Eero Parkkilan kotialbumi

28.9.2021
Kirkonseutu

Ke­säl­lä 1965 jär­jes­ti Jout­jär­ven seu­ra­kun­ta kah­den vii­kon mit­tai­sen rip­pi­kou­lu­lei­rin Nas­to­lan Vier­to­lan lei­ri­kes­kuk­ses­sa. Mei­tä Möy­sän poi­kia lei­ril­lä oli noin kak­si­kym­men­tä. Us­kon asi­at ei­vät vie­lä sil­loin pal­jon re­pus­sa­ni pai­na­neet.

Us­kon­to oli kyl­lä ar­vo­na is­tu­tet­tu mei­dän Py­hät­tö­män poi­kien tu­kan­juu­reen, jos­kus hie­man ra­vis­te­le­mal­la­kin. Lau­an­tain eh­too­kel­lo­jen jäl­keen ei ol­lut asi­aa ka­duil­le tai naa­pu­riin, sil­lä lu­van toi vas­ta sun­nun­tain kir­kon­kel­lot, jot­ka il­moit­ti­vat ju­ma­la­pal­ve­luk­sen päät­ty­neen. Se opet­ti lu­ke­maan Jer­ry Cot­to­nia ja kuun­te­le­maan ki­de­ra­di­o­ta pi­ha­ra­ken­nuk­sen en­ti­seen käy­mä­lä­ti­laan ky­hä­tys­sä ke­sä­huo­nees­sa.

Rip­pi­kou­lu­lei­ril­lä oli kol­me ai­kuis­ta mies­tä, jot­ka muut­ti­vat koko lop­pu­e­lä­mä­ni.

Lai­neen Topi, le­gen­daa­ri­nen vai­kut­ta­ja koko Lah­den poi­kien elä­mäs­sä, kul­ki vii­kon­lop­pui­sin poi­kien ma­lek­si­mis­pai­koil­la ja ker­toi vaih­to­eh­dois­ta, jot­ka voi­si ot­taa käyt­töön vi­ne­ton si­jas­ta. Hie­no mies, joka sai lii­an vä­hän ar­vos­tus­ta työs­tään.

Lei­ri-isän­tä, nuo­ren te­o­lo­gi­an opis­ke­li­ja Ter­ho Pur­si­ai­sen raa­mat­tu­tun­nit vint­ti­bok­sis­sa lait­toi­vat po­jat miet­ti­mään asi­oi­ta ta­val­la, et­tä niis­tä pu­hut­tiin jopa sän­gyis­sä en­nen nu­kah­ta­mis­ta. Mei­dän pie­net tu­pak­ka­sa­vut sai­vat liit­tyä Ter­hon pii­pun ma­ke­aan sa­vuun, kun tup­rut­te­lu ei ta­pah­tu­nut hä­nen nä­kö­ken­täs­sään.

Kun opin­to­jaan päät­tä­vä lei­ri­pap­pi Jaak­ko Us­ki pu­hui meil­le Ju­ma­las­ta, hän ker­toi, mitä hän it­ses­sään tun­tee, siel­lä jos­sain sy­väl­lä it­ses­sään, nöy­rän re­hel­li­ses­ti. Se pu­hut­ti sy­väl­tä ja lait­toi Py­hät­tö­män po­jan miet­te­li­ääk­si, et­tä tä­mä­kö se Ju­ma­la on, jon­ka vuok­si ol­laan is­tut­tu eh­too­kel­lo­jen jäl­keen en­ti­ses­sä huus­sis­sa hil­jaa.

Sii­hen ai­kaan pie­ni fyy­si­nen ope­tus kou­luis­sa oli lu­val­lis­ta. Ja näin myös mei­dän lei­ril­läm­me.

Olim­me erää­nä il­ta­na läh­dös­sä lä­hei­sen Män­ty­lin­nan lei­ri­kes­kuk­sen nuo­ti­oil­taan. Pi­hal­la, kun ke­rään­nyim­me, niin Jaak­ko ky­syi, mis­sä Ee­ron neu­vot­tu va­rus­tus on. Se­li­tin, et­tä kos­ka Vir­si­kir­ja on tosi iso­ko­koi­nen, niin en ha­lun­nut ot­taa sitä mu­kaan, kos­ka se ei mah­du tas­kuun.

Jaak­ko tuli etee­ni ja ot­ti kah­teen isoon kä­teen­sä omat kir­jan­sa Raa­ma­tun, Vir­si­kir­jan ja noin kol­me muu­ta kir­jaa ja mok­saut­ti niil­lä pää­hä­ni ja sa­noi: ha­e­pas Ee­ro kir­ja­si. Hain.

Eh­kä juu­ri sii­nä syn­tyi se ki­pi­nä, joka oman elä­män ko­ke­muk­sien kaut­ta myö­hem­min syn­nyt­ti sen us­kon elä­mään, kai­kel­la ta­val­la vai­kut­ta­van us­kon Ju­ma­laan. Kyl­lä, se on Jaa­kon mok­saut­ta­ma!

Se on kan­ta­nut mi­nua 55 vuot­ta, ja olen sii­tä kii­tol­li­nen. En voi­si ker­toa, edes it­sel­le­ni, et­tä elän, jos en sai­si kul­jet­taa tätä Ju­ma­laa elä­mäs­sä­ni.

Ee­ro Park­ki­la, Hol­lo­la

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover