JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Yhteyden tarve on meissä alku­pe­räi­sintä – siksi siitä löytyy elämän merkitys

9.3.2020
Maarit Kihlström

On sa­not­tu, et­tä mei­dän yl­tä­kyl­läi­syy­des­sä elä­vien ih­mis­ten suu­rin vi­hol­li­nen on elä­män mie­lek­kyy­den puu­te. Ja et­tä tämä elä­män mie­lek­kyys löy­tyy sii­tä, mi­ten lii­tän it­se­ni mui­hin. Se on enem­män kuin hen­ki­lö­koh­tai­nen on­ni. Kirk­ko­kä­si­kir­jas­ta löy­tyy täl­lai­nen ku­vaus:

"Kas­tees­sa Ju­ma­la yh­dis­ti mei­dät it­seen­sä ja toi­siim­me.

Me kuu­lum­me yh­teen.

Ju­ma­la on ai­na ol­lut Isäm­me,

sil­loin­kin kun kiel­sim­me hä­net,

sil­loin­kin kun tie­ten tah­to­en kul­jim­me omia tei­täm­me,

sil­loin­kin kun eri­lai­sis­sa elä­män­vai­heis­sa ajau­duim­me hä­nes­tä kau­as."

Nämä syn­nin­tun­nus­tuk­seen joh­dat­ta­vat sa­nat ku­vaa­vat, mil­lai­seen ko­ko­nai­suu­teen elä­mäm­me kuu­luu: se kuu­luu yh­teen Ju­ma­lan ja tois­ten ih­mis­ten kans­sa. Yh­tey­des­tä löy­tyy mie­lek­kyys elä­mään.

Se mikä on tär­kein­tä, voi ol­la myös vai­kein­ta. Ky­kym­me yh­tey­teen Ju­ma­lan tai tois­ten ih­mis­ten kans­sa on mo­nel­la ta­paa va­jaa­ta ja rik­ko­nais­ta. Yk­si­näi­syys on mo­nel­le ki­peä asia.

Moni hai­kea rak­kaus­lau­lu ker­too kai­puus­ta löy­tää se joku, jon­ka kans­sa voi­si ko­kea yh­teen­kuu­lu­vuut­ta. Toi­saal­ta elä­mäs­sä voi jos­kus it­se teh­dä va­lin­to­ja, jot­ka joh­ta­vat ajau­tu­maan kau­as tär­ke­äs­tä ih­mi­ses­tä. Kun ajau­tuu kau­as toi­sis­ta ih­mi­sis­tä ja Ju­ma­las­ta, jou­tuu sa­mal­la ek­syk­siin it­sel­tään.

Kai­kes­ta huo­li­mat­ta yh­tey­den tar­ve on al­ku­pe­räi­sin­tä meis­sä ja sik­si sii­tä löy­tyy elä­män mer­ki­tys. Sik­si ih­mi­se­nä elä­mi­sen oleel­li­siin asi­oi­hin kuu­luu myös ka­tu­mus ja pa­rem­man kai­puu, an­teek­si­an­ta­muk­sen tar­ve.

Pää­si­äis­tä edel­tä­vä paas­to­nai­ka on jo pit­käl­lä. Kir­kois­sa muis­tel­laan, mi­ten Jee­sus elä­es­sään rai­va­si es­tei­tä yh­tey­del­tä ja se joh­ti lo­pul­ta ris­til­le saak­ka. Ju­ma­lan puo­lel­ta yh­tey­den mah­dol­li­suu­des­ta on huo­leh­dit­tu lop­puun saak­ka. Rik­ki­näi­nen mut­ta ra­kas elä­mäm­me on kät­ket­ty "hy­vyy­den voi­man ih­meel­li­seen suo­jaan", niin kuin vir­res­sä sa­no­taan. Kuu­lum­me sii­hen jouk­koon, jota on ra­kas­tet­tu kuo­le­maan saak­ka ja vie­lä sen yli.

Pait­si näin paas­to­ai­ka­na, koko elä­män kes­tä­vä ky­sy­mys meil­le ih­mi­sil­le on, mi­ten elää elä­mää­ni niin, et­tä kun­ni­oit­tai­sin tätä yh­teyt­tä.

Kir­joit­ta­ja on Hei­no­lan seu­ra­kun­nan pap­pi.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover