JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Yhdistävien asioiden huomaaminen on avuksi – voisiko Erätauko-menetelmää soveltaa kirkol­li­sessa keskus­te­lussa?

Janne Raevuori

8.4.2024
Markus Luukkonen

Lah­den kau­pun­gil­la otet­tiin joi­ta­kin vuo­sia sit­ten käyt­töön niin kut­sut­tu Erä­tau­ko-me­ne­tel­mä. Erä­tau­ko on ra­ken­ta­van kes­kus­te­lun me­ne­tel­mä, jos­sa py­ri­tään ym­mär­tä­mään tois­ten nä­kö­kul­mia ja ko­ke­muk­sia ja edis­tä­mään sa­mal­la uu­sien oi­val­lus­ten syn­ty­mis­tä.

Ky­se­lyt oli­vat osoit­ta­neet, et­tä mo­net lah­te­lai­set ko­ki­vat tyy­ty­mät­tö­myyt­tä ko­ti­kau­pun­kia koh­taan. Erä­tau­ko vai­kut­ti me­to­dil­ta, jol­la pys­tyt­täi­siin pa­rem­min ym­mär­tä­mään, mis­tä tyy­ty­mät­tö­myys kum­pu­aa. Kun on­gel­mat ovat kink­ki­siä, täy­tyy kes­kus­te­lun ol­la hy­vää, kir­joit­taa stra­te­gi­a­pääl­lik­kö Ol­li Toi­vo­nen blo­gi­teks­tis­sään.

Erä­tau­ko-me­ne­tel­mää on kou­lu­tet­tu käyt­tä­mään ai­na­kin 70 Lah­den kau­pun­gin työn­te­ki­jää, ja kuu­le­ma­ni pe­rus­teel­la sen käyt­töä ihail­laan jo esi­mer­kik­si Hel­sin­gin kau­pun­ki­suun­nit­te­lus­sa. Me­ne­tel­mäl­lä jär­jes­te­tyt kes­kus­te­lut ovat kä­si­tel­leet esi­mer­kik­si työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaa, nuo­ri­so­työt­tö­myyt­tä, sai­raus­pois­sa­o­lo­ja, kau­pun­gin stra­te­gi­aa ja mai­net­ta sekä kau­pun­gin, asuk­kai­den ja yh­dis­tys­ten yh­teis­työ­tä.

Evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon si­säl­lä on hie­man sa­man­lai­sia haas­tei­ta. Vaik­ka Van­ha tes­ta­ment­ti syn­tyi en­nen ajan­las­kun al­kua ja Uu­si tes­ta­ment­ti­kin lä­hes 2000 vuot­ta sit­ten, tul­kin­ta ja lu­ku­ta­pa ai­heut­ta­vat yhä kit­kaa.

Avi­o­liit­to­kä­si­tys­tä kos­ke­va kes­kus­te­lu on jun­nan­nut ti­las­sa, jos­sa li­be­raa­lit vai­kut­ta­jat pon­nek­kaas­ti vaa­ti­vat ja kon­ser­va­tii­vit yk­si­se­lit­tei­ses­ti vas­tus­ta­vat ny­kyi­sen kä­si­tyk­sen muut­ta­mis­ta. Um­pi­sol­mu, jos­sa lii­kah­duk­sia suun­taan tai toi­seen ei ta­pah­du, ja jos­sa kirk­ko on jo to­si­a­si­al­li­ses­ti al­ka­nut muut­tua ruo­hon­juu­rel­ta kä­sin, ei ole ke­nel­le­kään kun­ni­ak­si.

Työn­te­ki­jöis­tä suu­rin osa ha­lu­ai­si vain teh­dä työ­tään rau­has­sa. Kiin­nos­tai­si tie­tää, voi­ko Erä­tau­ko-me­ne­tel­mää so­vel­taa kir­kon si­säi­ses­sä kes­kus­te­lus­sa.

Piis­pat ovat pyr­ki­neet avaa­maan Raa­ma­tun tul­kin­taan liit­ty­viä ky­sy­myk­siä vuon­na 2021 jul­kai­se­mas­saan piis­pain­kir­jees­sä.

Se on yhä mo­ni­puo­li­nen poh­din­to: "Vaik­ka Raa­mat­tu ei muu­tu, ym­mär­ryk­sem­me ih­mi­ses­tä ja tie­tom­me maa­il­mas­ta muut­tuu, li­sään­tyy ja sy­ve­nee. Tämä muu­tos hei­jas­tuu väis­tä­mät­tä Raa­ma­tun tul­kin­taan, kun uu­det, ai­em­mil­le su­ku­pol­vil­le vie­raat ja tun­te­mat­to­mat ky­sy­myk­set haas­ta­vat kris­tit­ty­jen ja kir­kon raa­ma­tun­tul­kin­taa. Kris­tit­tyi­nä teh­tä­väm­me on miet­tiä, mi­ten oma­na ai­ka­nam­me voim­me par­hai­ten kuul­la ja vä­lit­tää eteen­päin sa­no­man Ju­ma­las­ta, joka an­taa hy­viä lah­jo­ja", piis­pat kir­joit­ta­vat.

Ra­ken­ta­vas­sa kes­kus­te­lus­sa kun­ni­oi­te­taan mie­li­pi­tei­tä ja nii­den esit­tä­jiä, vaik­ka ne ei­vät ai­na vas­tai­si omia kä­si­tyk­siä. Eri­tyi­sen tär­ke­ää se on hen­gel­li­sis­sä ai­heis­sa. Kun­ni­oit­ta­vas­sa il­ma­pii­ris­sä kes­kus­te­li­jat ovat avoi­mia kuun­te­le­maan tois­ta osa­puol­ta, op­pi­maan ja tar­vit­ta­es­sa tar­kis­ta­maan omia nä­ke­myk­siä.

Yh­dis­tä­vien asi­oi­den huo­maa­mi­nen on avuk­si.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover