JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

The Rasmuksen euro­vii­su­hi­tissä kaikuvat Raamatun vanhat kertomukset

3.5.2022
Markus Luukkonen

Kun The Ras­mus 12. tou­ko­kuu­ta jy­räyt­tää Eu­ro­vi­si­on lau­lu­kil­pai­lui­den toi­sen se­mi­fi­naa­lin käyn­tiin Je­ze­bel-kap­pa­leel­laan, mil­joo­na­y­lei­sö eri puo­lil­ta maa­il­maa saa kuul­ta­vak­seen ker­to­muk­sen Van­han tes­ta­men­tin vah­vas­ta nai­ses­ta.

Va­lis­tu­nut ar­vauk­se­ni on, et­tä lau­lu­kil­pai­lun voit­taa Uk­rai­na, mut­ta maa­il­mal­la tun­net­tu The Ras­mus saa myös in­nos­tu­neen vas­taa­no­ton.

Kris­til­li­set viit­tauk­set ovat pop­mu­sii­kis­sa suo­sit­tu­ja ja elä­vät jon­kin­lais­ta re­nes­sans­sia. Suo­ma­lai­nen ylei­sö tun­tee hy­vin Eri­ka Vik­ma­nin Syn­tis­ten pöy­dän, jos­ta Tam­pe­reen seu­ra­kun­nis­sa kek­sit­tiin vuon­na 2021 teh­dä vi­raa­lik­si muo­dos­tu­nut eh­tool­li­sai­hei­nen mu­siik­ki­vi­deo.

Ant­ti Tuis­ku meni vie­lä pi­dem­mäl­le ja jul­kai­si vuon­na 2020 lä­peen­sä hen­gel­li­sek­si ku­vail­lun Va­lit­tu kan­sa -al­bu­min.

Jo pa­ri­kym­men­tä vuot­ta van­has­sa Apu­lan­nan Ju­ma­las­sa et­si­tään tai­vas­ta ja kaik­ki­val­ti­as­ta, joka va­paut­tai­si pai­kal­laan pol­ke­van lau­man. Mo­ni­mer­ki­tyk­sel­li­set sa­nat ovat poi­ki­neet pal­jon ar­vai­lu­ja, mut­ta Toni Wir­ta­nen on top­puu­tel­lut lii­an yk­si­se­lit­täi­siä tul­kin­to­ja. "Ris­ti­rii­tai­nen vies­ti on tai­tei­li­jan sal­vaa­tio", hän veis­te­lee.

Esi­merk­ke­jä on help­po kek­siä li­sää. Mo­nes­sa hi­tis­sä kris­til­li­nen sa­nas­to kie­tou­tuu ylei­sem­mäl­lä ta­sol­la pa­han ja hy­vän vä­li­seen tais­te­luun.

Je­ze­be­lis­sä, tai Ise­be­lis­sä, on kyse Is­ra­e­lin ku­nin­gat­ta­res­ta, jon­ka vai­heis­ta ker­ro­taan En­sim­mäi­ses­sä ja Toi­ses­sa ku­nin­kai­den kir­jas­sa. Ise­bel oli al­ku­jaan foi­ni­ki­a­lai­nen prin­ses­sa, joka nai ku­nin­gas Aha­bin.

Ise­be­liä pi­det­tiin vai­ku­tus­val­tai­se­na nai­se­na, joka sai kui­ten­kin huo­non mai­neen. Hän­tä syy­tet­tiin muun mu­as­sa ty­ran­niu­des­ta, Baa­lin pal­von­nas­ta ja Aha­bin kään­tä­mi­ses­tä pois oi­ke­as­ta Ju­ma­las­ta.

Des­mond Chil­din ja Lau­ri Ylö­sen sa­noi­tuk­sis­sa Ise­be­liä ku­va­taan hä­nen pau­loi­hin­sa jou­tu­neen mie­hen, "met­säs­tä­jän" ja "saa­liin" sil­min. Jee­sus­kin mai­ni­taan, sil­lä mies huo­maa he­rää­vän­sä si­dot­tu­na ja mus­tel­mia ke­hos­saan – "kuin Jee­sus ris­til­lä".

Kuu­li­jan pää­tel­tä­väk­si jää, kuin­ka kris­til­li­nen tämä kon­teks­ti on. Eh­kä ky­sees­sä on pi­kem­min­kin flirt­tai­lua raa­ma­tul­li­sel­la sa­nas­tol­la.

Jos men­nään af­ro­a­me­rik­ka­lai­sen gos­pe­lin juu­ril­le as­ti, tie­de­tään, et­tä puu­vil­la­pel­to­jen or­jat ovat lau­la­neet spi­ri­tu­aa­le­ja pa­rem­mas­ta huo­mi­ses­ta.

Tämä link­ki on säi­ly­nyt näi­hin päi­viin as­ti. Pan­de­mi­an, so­tien ja mo­nien ar­kis­ten huo­lien tur­rut­ta­mil­la ih­mi­sil­lä on tar­vet­ta toi­von nä­kö­a­loil­le, joi­ta kris­til­li­set lau­lut usein hie­nos­ti sa­noit­ta­vat. Aja­tel­laan­pa vaik­ka Kari Ta­pi­on tul­kit­se­maa klas­sik­koa Olen kuul­lut on kau­pun­ki tuol­la – sitä on vai­ke­aa kuun­nel­la kui­vin sil­min.

Min­kä­lai­sia lau­lu­ja lau­le­taan eu­ro­vii­su­jen jäl­keen? En­tä jää­kie­kon MM-ki­so­jen? Tou­ko­kuun jäl­keen ol­laan vii­saam­pia.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover