JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Some ei ollutkaan täynnä sarkasmia ja vääri­nym­mär­tä­misiä, vaan aitoa välit­tä­mistä

15.6.2021
Markus Luukkonen

Sen il­lan piti ol­la suu­ri ur­hei­lu­juh­la, jos­sa mais­tui­si joko su­loi­sen­ma­kea voit­to tai tap­pi­on kar­vas kalk­ki. Kai­kis­sa ta­pauk­sis­sa se mer­kit­si­si lo­put­to­mal­ta tun­tu­neen odo­tuk­sen päät­ty­mis­tä ja su­ku­pol­vien unel­man to­teu­tu­mis­ta.

Toi­sin kui­ten­kin kävi. Kun tans­ka­lais­pe­laa­ja Chris­ti­an Erik­sen tuu­per­tui 40 mi­nuu­tin koh­dal­la sy­dän­py­säh­dyk­sen vuok­si nur­mel­le, Tans­ka, Suo­mi ja koko jal­ka­pal­loa seu­raa­va maa­il­ma hauk­koi­vat hen­keä. Se oli jo­tain, mi­hin ku­kaan ei ol­lut va­rau­tu­nut – eh­kä lää­kin­tä­hen­ki­lö­kun­taa lu­kuun ot­ta­mat­ta.

On mie­len­kiin­tois­ta seu­ra­ta uu­tis- ja ur­hei­lu­ta­pah­tu­mien kom­men­toin­tia Twit­te­ris­sä. Se on edel­leen eh­kä käy­te­tyin niin sa­not­tu "se­cond me­dia". Kun toi­ses­sa me­di­a­läh­tees­sä ta­pah­tuu jo­tain mer­kit­tä­vää, de­bat­ti al­kaa vä­lit­tö­mäs­ti Twit­te­ris­sä.

Niin täs­sä­kin ta­pauk­ses­sa: en­sin is­ki shok­ki ja epä­toi­vo, joka vaih­tui yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­teek­si. Kau­nii­na osoi­tuk­se­na suo­ma­lai­set kat­so­jat huu­si­vat vuo­ro­tel­len tans­ka­lais­ten kans­sa louk­kaan­tu­neen pe­laa­jan ni­meä.

Di­gi­taa­li­sil­la kii­to­teil­lä uu­tis­ku­vat, vi­de­ot ja kom­men­tit le­vi­ä­vät sil­män­rä­päyk­ses­sä kaik­kien kat­sot­ta­vik­si. Mut­ta toi­sin kuin niin usein, tuo­na lau­an­tai-il­ta­na Twit­ter ei ol­lut­kaan täyn­nä sar­kas­mia ja vää­ri­nym­mär­tä­mi­siä, vaan ai­toa vä­lit­tä­mis­tä.

Jal­ka­pal­lo oli vain jal­ka­pal­loa, ja sen yl­lä oli elä­mä, kai­kes­sa ar­vaa­mat­to­muu­des­saan. Pe­laa­jat an­toi­vat sy­käh­dyt­tä­viä haas­tat­te­lui­ta elä­mäs­tä, lä­hei­sis­tä ja ra­jat ylit­tä­väs­tä myö­tä­tun­nos­ta. Pu­heet kos­ket­ti­vat myös tv- ja so­mey­lei­sö­jä, ja mo­ni­kaan ei ky­en­nyt kät­ke­mään lii­ku­tuk­sen tun­tei­taan.

Lin­joil­la oli myös kir­kon edus­ta­jia. Piis­pois­ta ai­na­kin Ta­pio Luo­ma, Tee­mu Laa­ja­sa­lo, Mari Lep­pä­nen, Kai­sa­ma­ri Hin­tik­ka ja Juk­ka Kes­ki­ta­lo ehät­ti­vät osoit­ta­maan myö­tä­tun­toa. Vaik­ka seu­raa­van aa­mun saar­na­vuo­ro pai­noi­kin pääl­le, fu­tis­hul­lu Paa­va­lin seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Kari Ka­na­la vai­kut­ti viet­tä­vän koko il­lan Twit­te­ris­sä mui­den kans­sa kes­kus­tel­len.

Ti­lan­teet, jot­ka kään­ty­vät pää­la­el­leen, avaa­vat uu­sia mah­dol­li­suuk­sia. Kun kuo­le­ma on vain joi­den­kin mi­nuut­tien pääs­sä, ei­kä vält­tä­mät­tä omis­sa kä­sis­säm­me, myös iä­i­syys­ky­sy­myk­set nou­se­vat esiin.

Niin­pä il­ta Köö­pen­ha­mi­nan Par­ke­nil­la ei jää­nyt­kään his­to­ri­an­kir­joi­hin suu­re­na ur­hei­lu­juh­la­na, vaan ar­vok­kaa­na ja yh­tei­söl­li­se­nä myö­tä­tun­non op­pi­tun­ti­na. Tär­kein­tä ei ole­kaan nah­ka­kuu­la ja ta­pah­tu­mat sen ym­pä­ril­lä – tär­kein­tä on rak­kaus.

Yle sel­viy­tyi vai­ke­as­ta me­di­a­ti­lan­tees­ta mel­ko mal­lik­kaas­ti, mut­ta yh­den neu­von an­tai­sin vas­tai­suu­den va­ral­le. Va­rat­kaa stu­di­oon krii­sip­sy­ko­lo­gin ja fu­tis­hul­lun kirk­ko­her­ran pu­he­lin­nu­me­rot.

Mitä he sil­lä het­kel­lä sa­noi­si­vat – se kiin­nos­tai­si mei­tä kaik­kia.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover