JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sivu­la­taukset kasvoivat 35 prosenttia – Kirkon­seutua kehitetään verkossa reak­tii­vi­sem­paan suuntaan

18.12.2020
Markus Luukkonen

Vaik­kei eh­kä us­koi­si, pian päät­ty­vä­nä vuon­na 2020 on ta­pah­tu­nut muu­ta­kin kuin ko­ro­na­pan­de­mi­an en­nen nä­ke­mä­tön le­vi­ä­mi­nen ym­pä­ri maa­il­maa.

Tääl­tä seu­ra­kun­tien vies­tin­tä­toi­mis­tos­ta tu­lee mie­leen ai­na­kin Kir­kon­seu­tu-jul­kai­sun uu­dis­ta­mi­nen. En­sim­mäi­set uu­det leh­det rul­la­si­vat Leh­ti­sep­pien Lah­den pai­nos­ta 15. tam­mi­kuu­ta ja ja­et­tiin ko­ti­ta­louk­siin kol­me päi­vää myö­hem­min.

Verk­ko­si­vu­jen uu­dis­ta­mi­nen ta­pah­tui kak­si kuu­kaut­ta myö­hem­min. Val­mis­ta tuli pari päi­vää sen jäl­keen, kun WHO oli ju­lis­ta­nut pan­de­mi­an al­ka­neek­si. Toi­mi­tuk­ses­sa poh­dit­tiin, pi­täi­si­kö si­vus­ton jul­kai­se­mis­ta ly­kä­tä tuon­nem­mak­si, mut­ta aja­tuk­ses­ta luo­vut­tiin.

Kus­tan­nu­sa­lal­la usein huo­mat­tu to­tuus on se, et­tä tar­jon­ta luo ky­syn­tää. Tämä pä­tee var­sin­kin verk­ko­me­di­oi­hin. Kun si­säl­tö­jä uu­dis­te­taan koh­de­ryh­mil­le so­pi­vaan suun­taan, ke­hi­tys pää­sään­töi­ses­ti nä­kyy vauh­dik­kaa­na ku­lut­ta­mi­sen kas­vu­na. Kir­kon­seu­tu.fis­sä­kin si­vu­la­tauk­set ovat kas­va­neet tänä vuon­na 35 pro­sent­tia.

Ke­hit­tä­mi­nen jat­kuu en­si vuon­na. Tar­koi­tus on teh­dä verk­ko­si­säl­lös­tä en­tis­tä re­ak­tii­vi­sem­paa. Kun pai­net­tu leh­ti il­mes­tyy yleen­sä kol­men vii­kon vä­lein, löy­tyy ver­kos­ta myös täl­lä vä­lin tuo­ret­ta lu­et­ta­vaa. Olem­me tuo­mas­sa verk­koon uu­te­na ele­ment­ti­nä pod­cas­te­ja, eli seu­ra­kun­ta­e­lä­mäs­sä vai­kut­ta­vien päi­jät­hä­mä­läis­ten hen­ki­löi­den haas­tat­te­lui­ta. Ne to­teu­tu­vat Ra­dio Dein kans­sa sol­mi­tun uu­den yh­teis­työ­so­pi­muk­sen puit­teis­sa.

Lah­des­sa on al­ka­mas­sa his­to­ri­al­li­nen vuo­si Eu­roo­pan ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­ki­na, ja ai­om­me pai­not­taa myös vih­re­än kir­kon tee­mo­ja.

Kir­kon­seu­dun teh­tä­vä on tu­kea seu­ra­kun­tia nii­den pe­rus­teh­tä­vän to­teut­ta­mi­ses­sa. Tätä lin­jaa ei ole tar­peen muut­taa. Kun me­noil­moit­te­lu on jo suu­rel­ta osin siir­ty­nyt verk­koon, pyr­ki­myk­se­nä on jour­na­lis­ti­sin kei­noin aut­taa ym­mär­tä­mään kris­ti­nus­kon ja kir­kon pii­riin kuu­lu­via il­mi­öi­tä.

Pai­ne­tun leh­den uu­dis­ta­mi­ses­sa ha­lut­tiin nos­taa esiin eri­lai­sia seu­ra­kun­ta­lais­ten ää­niä. Li­sä­sim­me ko­lum­ni­paik­ko­ja ja pik­ku­pals­to­ja sekä nos­tim­me kun­kin nu­me­ron kan­teen uu­den kas­von. Uut­ta kon­sep­tia aloit­ta­es­sa pun­ta­roi­tiin, löy­tyy­kö joka nu­me­roon mie­len­kiin­toi­sia hen­ki­löi­tä. Ver­kon ti­las­tot osoit­ta­vat, et­tä huo­li on ol­lut tur­ha: pit­kät hen­ki­lö­haas­tat­te­lut ovat ol­leet Kir­kon­seu­dun lu­e­tuin­ta si­säl­töä.

Ih­mi­set an­ta­vat kris­til­li­syy­del­le kas­vot ja sa­noit­ta­vat kat­so­muk­sel­li­sia asi­oi­ta, joi­ta yk­si jos toi­nen meis­tä poh­tii. Par­haim­mil­laan hen­ki­löi­den kaut­ta piir­tyy myös mu­he­va kuva päi­jät­hä­mä­läi­ses­tä seu­ra­kun­ta­e­lä­mäs­tä.

Kii­tos kai­kes­ta lu­ki­ja­pa­laut­tees­ta, se on ol­lut ar­vo­kas­ta. Jä­sen­ten nä­köis­tä leh­teä voi teh­dä vain yh­teis­työs­sä jä­sen­ten kans­sa.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover