JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Seura­kun­ta­laiset ratkaisevat jaloillaan, minkä­lai­seksi koronan jälkeinen arki muodostuu

5.6.2020
Markus Luukkonen

Su­vi­vir­si on lau­let­tu ja ra­joit­ta­mis­toi­mia pu­ret­tu. Seu­raa­vak­si odo­tel­laan kä­det ris­tis­sä, rau­hoit­tuu­ko ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mia koko ke­sä­kau­dek­si, vai saa­ko kas­va­va lii­keh­din­tä vi­ruk­sen taas le­vi­ä­mään.

Seu­ra­kun­nis­sa toi­min­ta on sel­väs­ti vil­kas­tu­maan päin. Mes­sui­hin voi­daan ot­taa hal­li­tus­ti ih­mi­siä, rip­pi­kou­lut sekä las­ten ja nuor­ten lei­ri­toi­min­ta ovat al­ka­mas­sa ja asi­ak­kai­ta­kin pal­vel­laan taas li­ve­nä. Va­ro­vai­suus on kui­ten­kin valt­tia – esi­mer­kik­si ikäih­mi­siin pai­not­tu­va Ma­ri­an kam­ma­rin toi­min­ta py­syy Lah­des­sa tau­ol­la vie­lä ke­sä­kau­den.

Krii­sin jäl­keen moni asia näyt­tää muut­tu­neen. Ti­las­tot to­dis­ta­vat di­gi­taa­li­sen ta­voit­ta­vuu­den tun­tu­vas­ta kas­vus­ta. Yh­tey­den­pi­to seu­ra­kun­ta­lais­ten kans­sa on on­nis­tu­nut myös ver­kon yli, ja uu­sien toi­min­ta­muo­to­jen ke­hit­tä­mi­nen on osoit­tau­tu­nut työn­te­ki­jöil­le­kin kiin­nos­ta­vak­si op­pi­mis­ko­ke­muk­sek­si.

Di­gi­si­säl­löt ylit­tä­vät su­ve­ree­nis­ti seu­ra­kun­tien ra­jat. Aja­tel­laan­pa vaik­ka Ylen Lah­den Ris­tin­kir­kos­sa tal­ti­oi­mia Rie­mu­lau­lut-mu­siik­ki­har­tauk­sia. Tv-esi­tyk­sen li­säk­si uu­sin mu­siik­ki­har­taus eh­ti na­ku­tel­la Ylen Aree­nas­sa yli 20 000 kat­se­lu­ker­taa en­nen pois­tu­mis­taan ke­sä­kuun vaih­tees­sa. Yh­tä lail­la esiin voi­si poi­mia suo­si­tuim­pia mi­nuut­ti­har­tauk­sia sekä ke­sän kyn­nyk­sel­lä jul­kais­tun La­hen Su­vi­vir­ren. So­si­aa­li­set kup­lat puh­ke­si­vat näis­sä kai­kis­sa. Myös ju­ma­lan­pal­ve­luk­sien kat­so­ja­lu­vut ylit­tä­vät sel­väs­ti pe­rin­teis­ten mes­su­jen kä­vi­jä­mää­rät ja an­ta­vat viit­tei­tä, et­tä strii­mien ää­rel­lä on pii­pah­ta­nut mui­ta­kin kuin va­ki­vä­keä.

Di­gi­taa­lis­ten si­säl­tö­jen suo­sio pa­nee miet­ti­mään asi­oi­ta uu­des­ta nä­kö­kul­mas­ta. Ovat­ko pai­kal­lis­seu­ra­kun­tien ra­jat ja ra­ken­teet ai­kan­sa elä­nei­tä ja van­hal­la ta­val­la or­ga­ni­saa­ti­o­läh­töi­siä? Jo en­tuu­des­taan tie­det­tiin, et­tä Lah­den tii­viil­lä kau­pun­ki­a­lu­eel­la ih­mi­set liik­ku­vat su­ju­vas­ti mie­len­kiin­toi­sien ta­pah­tu­mien pe­räs­sä. Di­gi­puo­lel­la pu­jot­te­lu on vie­lä vilk­kaam­paa.

Toi­saal­ta, pe­rin­teis­ten ju­ma­lan­pal­ve­lu­syh­tei­sö­jen ar­von tun­te­vat par­hai­ten ne ter­vas­kan­not, jot­ka mes­suis­sa yhä käy­vät. He ovat odot­ta­neet pa­luu­ta en­ti­seen ja naut­ti­vat suu­res­ti pääs­tes­sään taas ki­vi­jal­ka­kirk­koon ko­ke­maan ja ja­ka­maan yh­teyt­tä.

Ko­koon­tu­va ja di­gi­taa­li­nen toi­min­ta käyn­nis­ty­vät nyt en­sim­mäis­ta ker­taa ai­dos­ti rin­nak­kain. Seu­ra­kun­ta­lai­set rat­kai­se­vat ja­loil­laan, min­kä­lai­sek­si ko­ro­nan jäl­kei­nen ar­ki muo­dos­tuu.

Kiin­teis­tö­ky­sy­myk­set ovat ajan­koh­tai­sia Päi­jät-Hä­meen kai­kis­sa seu­ra­kun­nis­sa, ja lii­keh­din­tää seu­ra­taan nii­den­kin ta­kia suu­rel­la mie­len­kiin­nol­la. Hei­no­lan seu­ra­kun­nas­sa on jo otet­tu kan­taa sen puo­les­ta, et­tä pur­kuun me­ne­vän si­säil­ma­on­gel­mai­sen seu­ra­kun­ta­ta­lon ti­lal­le ei ra­ken­ne­ta uut­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover