JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Seppo Häkkinen: Sumussa suun­nis­ta­minen

Aarne Ormio

26.9.2020
Seppo Häkkinen

”Elä­mä on ny­kyi­sin kuin su­mus­sa suun­nis­ta­mis­ta, niin epä­var­mak­si kaik­ki on men­nyt.” Kes­kus­te­lu­kump­pa­ni­ni ku­va­si osu­vas­ti syk­syn al­kua jat­ku­vien ko­ro­nau­u­tis­ten tul­vas­sa.

Elä­mä on no­pe­as­ti muut­tu­nut. Nyt ei voi en­nus­taa, mitä tu­lee ta­pah­tu­maan ja mitä kaik­kea on vie­lä edes­sä. Mo­nes­ti mu­reh­ti­mi­nen täyt­tää mie­len ja syö elä­mäs­tä voi­ma­va­rat.

Epä­var­muu­den sie­tä­mi­nen on mo­nel­le vai­ke­aa, mut­ta on mah­dol­lis­ta op­pia elä­mään sel­lais­ten­kin asi­oi­den kans­sa, joi­ta ei pys­ty kont­rol­loi­maan ja jois­ta ei voi saa­da var­muut­ta.

Luin ve­nei­ly­leh­des­tä mie­len­kiin­toi­sen ar­tik­ke­lin su­mus­sa suun­nis­ta­mi­ses­ta. Sen neu­vot so­pi­vat hy­vin elä­mä­noh­jeik­si epä­var­muu­den ai­ka­na. Löy­sin nel­jä hy­vää vink­kiä.

En­sin­nä säi­ly­tä malt­ti­si. Kun ve­sil­lä ho­ri­sont­ti hä­vi­ää kai­ken peit­tä­vään su­muun, ei pidä hä­tään­tyä. Se on pa­hin vir­he, jon­ka voi teh­dä.

Jär­jen ja toi­min­ta­ky­vyn ka­do­tes­sa al­kaa säh­lää­mi­nen. Sil­loin pie­ni­kin on­gel­ma voi kas­vaa suu­rek­si ka­tast­ro­fik­si. Kun ym­pä­ril­tä maa­il­ma ka­to­aa, al­kaa mie­li­ku­vi­tus teh­dä tep­po­si­aan. Pysy kui­ten­kin rau­hal­li­se­na. Kyl­lä täs­tä vie­lä sel­vi­tään.

Toi­sek­si luo­ta kom­pas­siin. Kiin­to­pis­tei­den ka­to­a­mi­nen joh­taa suun­ta­vais­ton hä­mään­ty­mi­seen. Isol­la se­läl­lä al­kaa hel­pos­ti kier­tää ym­py­rää, vaik­ka ku­vit­te­lee ve­neen kul­ke­van suo­raan. Luo­ta siis enem­män kom­pas­siin kuin omaan suun­ta­vais­too­si.

Elä­män su­mus­sa tar­vit­sem­me it­sem­me ul­ko­puo­lel­ta tu­le­vaa suun­nan­näyt­tä­jää. Kris­ti­tyil­le Raa­mat­tu ja sen tii­vis­tel­mä Ka­te­kis­mus ovat kom­pas­se­ja, jot­ka ovat vuo­si­sa­to­ja vii­toit­ta­neet tie­tä eteen­päin.

Kol­man­nek­si ank­ku­roi­du tar­vit­ta­es­sa. Kun nä­ky­väi­syys on su­mun ta­kia heik­ko, vauh­tia on syy­tä vä­hen­tää rei­lus­ti. Oi­kein ti­he­äs­sä su­mus­sa on vii­sain­ta kes­keyt­tää mat­kan­te­ko ja py­säh­tyä rei­tin si­vuun. Ank­ku­ri kan­nat­taa pi­tää ai­na las­ku­val­mii­na su­mus­sa ajet­ta­es­sa.

Raa­ma­tus­sa ank­ku­ri on toi­von ver­taus­ku­va. Il­man toi­voa ih­mi­sen on vai­kea näh­dä elä­män­sä mer­ki­tys­tä ja us­koa sii­hen, et­tä elä­mä jat­kuu.

Älä tuki nii­tä elä­män ja voi­man läh­tei­tä, joi­ta kris­ti­nus­kos­ta avau­tuu. Pie­ni­kin toi­von ki­pi­nä riit­tää, sil­lä se pe­rus­tuu Ju­ma­lan lu­pauk­seen, ei ih­mi­sen toi­vee­seen. Toi­vo on yh­tä kuin Ju­ma­lan läs­nä­o­lo.

Nel­jän­nek­si pidä ään­tä. Su­mus­sa aluk­sen tu­lee an­taa sään­nöl­li­sin vä­lein ää­ni­merk­ki. Nii­tä an­ne­taan su­mun häl­ve­ne­mi­seen as­ti. Ää­ni­merk­ki ker­too, min­kä­lai­ses­ta koh­tees­ta on kyse ja suun­nas­ta, mis­sä alus si­jait­see. Ää­ni­mer­kin tar­koi­tuk­se­na on siis var­mis­taa sekä oman et­tä mui­den liik­ku­jien tur­val­li­suus.

Älä jää yk­sin elä­män su­mus­sa. Pidä ään­tä, et­siy­dy mui­den jouk­koon. Jak­sa­mi­nen kas­vaa mo­nes­ti ar­ki­sis­ta ti­lan­teis­ta: toi­sen ih­mi­sen koh­taa­mi­ses­ta, yh­teis­ten asi­oi­den, huo­lien ja unel­mien ja­ka­mi­ses­ta, ken­ties konk­reet­ti­ses­ta avus­ta ja hen­ki­ses­tä tu­es­ta. Ih­mi­sen hyvä to­teu­tuu yh­tey­des­sä toi­siin ih­mi­siin. Mer­kil­li­sel­lä ta­val­la myös Ju­ma­la on sii­nä läs­nä.

Kir­joit­ta­ja on Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover