JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: Ruumiin ihmeet

Lahden seurakunnat

19.10.2021
Jaana Sahamies

Kat­se­lin, kun tyt­tä­re­ni imet­ti esi­kois­taan. Nai­sen povi on elä­män läh­de, hel­lyy­den, peh­mey­den ja tur­val­li­suu­den paik­ka pie­nel­le lap­sel­le ja kai vä­hän isom­mil­le­kin po­jil­le. On­ko mei­dän kris­tit­ty­jen vai­kea ol­la ruu­miil­li­sia ja sek­su­aa­li­sia, ko­ko­nai­sia ih­mi­siä? Men­neet vää­rät hä­pe­ät ja pe­lot­te­lut tai ny­ky­päi­vän nuo­ruu­den ja tie­tyn­lai­sen kau­neu­den vaa­ti­muk­set vie­vät meil­tä iloa ke­hos­tam­me. Job sa­noo kau­niis­ti it­ses­tään: Luo­ja an­toi mi­nul­le muo­don äi­ti­ni koh­dus­sa (Job 31).

Us­kom­me ydin­tä on se, et­tä Jee­sus ke­hit­tyi nuo­ren nai­sen ruu­miis­sa, syn­tyi pie­ne­nä poi­ka­na kes­kel­lem­me. Ju­ma­la eli ih­mi­sen elä­mää tun­te­vas­sa, liik­ku­vas­sa, naut­ti­vas­sa, kär­si­väs­sä ruu­miis­sa. Ruu­miil­li­nen Jee­sus ot­ti lap­sia sy­liin­sä, an­toi nai­sen voi­del­la jal­ko­jaan, kos­ket­ti sai­rai­ta. Meil­lä on siis syy­tä pi­tää ruu­mis­tam­me py­hä­nä ja ar­vok­kaa­na. Kris­til­li­nen ih­mis­ku­va on ko­ko­nai­nen: hen­ki ja sie­lu ja ruu­mis. Me olem­me kau­nii­ta ja iha­nia, jos­kus är­syt­tä­viä, mo­neen hy­vään ky­ke­ne­viä mut­ta myös pa­haan tai­pu­via, on­nek­si Kris­tuk­sen lu­nas­ta­mia. Pa­huus meis­sä on tot­ta, mut­ta syn­nik­si on help­po luu­lo­tel­la eri­lais­ta, it­seä pe­lot­ta­vaa. Saam­me kiit­tää Ju­ma­lan luo­mas­ta mo­ni­nai­ses­ta sek­su­aa­li­suu­des­ta. Ju­ma­lan lä­hel­lä on ava­raa, jo­kai­sel­la on ti­laa ol­la. Ko­ko­nai­se­na. Jo­kai­nen on py­hää maa­ta, jota tois­ten pi­tää kun­noit­taa.

Kris­tus elää sie­lus­sam­me, hen­ges­säm­me ja ruu­mis­sam­me! Ju­ma­la an­taa ruu­miil­lem­me val­ta­vas­ti hy­vää joka päi­vä. It­sel­le­ni ter­veet ja­lat kul­kea hil­jai­sel­la met­sä­po­lul­la työ­pai­kal­le, kyl­män jär­vi­ve­den ki­hel­möin­nin ihol­la ja sau­nan hel­lyy­den, suun naut­tia il­ta­suk­laas­ta. Hän an­taa kau­niit vaat­teet ruu­mii­ni ilok­si ja peh­me­äk­si pei­tok­si, puo­li­son kos­ke­tuk­sen ker­to­maan rak­kau­des­ta. Mitä kaik­kea hän an­taa­kaan si­nul­le? Ki­pua ja hau­ras­tu­mis­ta­kin kai­kil­le ajal­laan, mut­ta pit­kät vuo­det hy­viä lah­jo­jaan.

Tar­vit­sem­me Ju­ma­laa, mut­ta myös ruu­miil­li­sia, joil­la on ”iho pääl­lä”, erään pik­ku­po­jan sa­noin. Me, ihol­li­set, voim­me ol­la an­ta­mas­sa ym­mär­tä­vän hy­myn, har­ti­aa pu­ris­ta­van kä­den, roh­kai­se­van sa­nan. Toi­se­na päi­vä­nä an­nam­me, toi­se­na otam­me vas­taan, sitä sa­no­taan seu­ra­kun­nan elä­mäk­si.

”Olen löy­tä­nyt rau­han, mie­le­ni on tyy­ni. Niin kuin kyl­läi­nen lap­si le­pää äi­tin­sä sy­lis­sä, niin on mi­nun mie­le­ni le­vol­li­nen.” (Ps. 131.)

Kir­joit­ta­ja on Nas­to­lan lap­si- ja per­he­työn pap­pi.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover