JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: Katse

Heinolan seurakunta

11.4.2023
Maarit Kihlström

Kun avaan työ­ko­nee­ni, näy­töl­le il­mes­tyy taus­ta­ku­vak­si va­lit­se­ma­ni suu­ri koi­ran pää. Koi­ra on las­ke­nut kuo­non­sa etu­tas­sun va­raan ja kat­soo ka­me­raan rus­keil­la sil­mil­lään. Kat­se on vä­hän ky­sy­vä tai odot­ta­va ja jo­ten­kin lem­peä. Kos­kaan en ole omis­ta­nut koi­raa, mut­ta luen täs­tä kat­sees­ta myös sel­lais­ta koi­ra­mais­ta val­miu­des­sa ole­vaa odo­tus­ta ja ikään kuin luot­ta­vai­sen ky­sy­myk­sen ih­mi­sel­le: ”Mitä tä­nään teh­täi­siin?”

Täl­lai­sen kat­seen al­la al­kaa jo­kai­nen työ­päi­vä­ni ko­neen ää­rel­lä. Täy­tyy sa­noa, et­tä en sitä usein­kaan eri­tyi­ses­ti ajat­te­le. Mut­ta sit­ten tu­lee nii­tä päi­viä, jol­loin kai­paa jo­kais­ta rau­hoit­ta­vaa, lem­pe­ää ja toi­vei­kas­ta kat­set­ta. Ja sil­loin tä­mä­kin taus­ta­ku­va­na ole­va koi­ran kat­se loh­dut­taa ja roh­kai­see.

Jo­kai­nen kai­paa jos­kus roh­kai­se­vaa kat­set­ta. Eh­kä ai­kui­sen on vai­ke­am­pi suo­raan pyy­tää tu­kea, kun sitä tar­vit­see. Mut­ta muis­tan, kun kuo­pus oli päi­vä­ko­ti-ikäi­nen ja aa­mul­la hoi­toon jää­mi­nen oli vai­ke­aa, hän oh­jeis­ti mi­nua: ”Muis­ta kat­toa vie­lä kau­kaa­kin.” Ja niin puis­ton läpi töi­hin kä­vel­les­sä­ni kään­nyin mon­ta ker­taa kat­so­maan sitä ik­ku­naa, jos­sa lap­si oli ja vil­kut­ti. Ne kat­seet an­toi­vat meil­le mo­lem­mil­le voi­maa sel­vi­tä sii­tä het­kes­tä.

Ju­ma­lan kat­set­ta on vai­kea ym­mär­tää, mut­ta Psal­meis­sa sitä ku­va­taan esi­mer­kik­si näin: ”Kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si.” Jos­kus Ju­ma­lan kat­se tun­tuu seu­raa­van vaa­ti­va­na, jos­kus tun­tuu, et­tä nä­kee­kö Ju­ma­la kui­ten­kaan. Sel­lai­si­na het­ki­nä yri­tän aja­tel­la yh­tä evan­ke­liu­min ku­vaus­ta Jee­suk­sen kat­sees­ta: ”Jee­sus kat­soi hä­neen, ra­kas­ti hän­tä ja sa­noi…” Jee­sus kat­soi ra­kas­ta­vas­ti, mut­ta sil­ti sitä seu­ra­si kat­seen koh­teel­le esi­tet­ty vai­kea pyyn­tö.

Näi­den Raa­ma­tun ku­vaus­ten va­ras­sa voin elää luot­ta­en sii­hen, et­tä Ju­ma­lan kat­se seu­raa as­ke­lei­ta­ni, ja se on ra­kas­ta­va kat­se. Ju­ma­la ei pai­nos­ta, uh­kai­le tai pe­lot­te­le, mut­ta sil­ti jos­kus käy niin kuin vir­res­sä sa­no­taan: ”Kat­see­si al­la tai­vum­me, lem­pe­än kat­see­si al­la.”

Kir­joit­ta­ja on Hei­no­lan seu­ra­kun­ta­pas­to­ri.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover