JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: Kasteesta ja konfir­maa­ti­osta

Hollolan seurakunta

28.6.2022
Jari Lappalainen

Kesä on ri­pa­rei­den ai­kaa, ja hei­nä­kuun al­ku­puo­lel­la vie­te­tään Pa­das­jo­el­la ja Kuh­moi­sis­sa Särs­jär­ven rip­pi­kou­lun kon­fir­maa­ti­oi­ta. Pa­pin työn eräi­tä suu­ria het­kiä ovat rip­pi­kou­lu­lais­ten kon­fir­moi­mi­set ja myös sak­ra­ment­tien eli kas­teen ja eh­tool­li­sen toi­mit­ta­mi­set. Nämä kak­si lu­te­ri­lai­sen kir­kon sak­ra­ment­tia ra­vit­se­vat mei­tä tai­vaal­li­sel­la ate­ri­al­la. Jee­sus on ne it­se aset­ta­nut, hän on niis­sä läs­nä ja ot­taa mei­dät niis­sä omik­seen ja tai­vaan pe­ril­li­sik­si. Näi­tä sak­ra­ment­tien ulot­tu­vuuk­sia poh­di­taan nuor­ten kans­sa ri­pa­ril­la ah­ke­ras­ti.

Rip­pi­kou­lu on yh­del­tä ulot­tu­vuu­del­taan kas­te­o­pe­tus­ta, jo­hon nuo­ri ai­kui­suu­den kyn­nyk­sel­lä osal­lis­tuu. Kas­teen en­si­si­jai­nen paik­ka on kirk­ko, mut­ta ny­kyi­sin se to­teu­te­taan yhä use­am­min ko­to­na. Sil­loin kas­te­ti­lai­suu­den ju­ma­lan­pal­ve­lus­luon­ne kir­kas­tuu kas­te­vie­rail­le vii­meis­tään sii­nä vai­hees­sa, kun pap­pi pu­keu­tuu al­baan ja aloi­te­taan ti­lai­suus al­ku­vir­rel­lä. Kas­te­ti­lai­suus voi­daan jär­jes­tää myös rip­pi­lei­ril­lä tai vaik­ka en­nen kon­fir­maa­ti­o­ta kir­kos­sa, jos kas­ta­ma­ton nuo­ri näin toi­voo. Seu­ra­kun­ta iloit­see kai­kis­ta per­heis­tä, jot­ka ha­lu­a­vat tuo­da lap­sen­sa kas­teel­le saa­maan tai­vaan kan­sa­lai­suu­den.

Ri­pa­ril­la nuor­ten kans­sa käy­dään kris­ti­nus­kon pe­rus­teet läpi ja poh­di­taan ih­mi­se­nä ja us­kos­sa kas­va­mis­ta. Vaik­ka rip­pi­kou­lu tun­tui­si jois­sain ti­lan­teis­sa jät­tä­vän nuo­rel­le enem­män eväik­si ky­sy­mys­merk­ke­jä kuin sel­kei­tä vas­tauk­sia, on ope­tuk­ses­sa kui­ten­kin saa­vu­tet­tu jo­tain tär­ke­ää. Nuo­res­sa on he­rän­nyt tar­ve poh­tia ja ky­see­na­lais­taa asi­oi­ta, tar­ve ym­mär­tää kirk­kaam­min vai­kei­ta elä­män­ky­sy­myk­siä.

Mei­dän kaik­kien seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­den har­ras ru­kouk­sem­me on, et­tä rip­pi­kou­lun käy­neil­le nuo­ril­lem­me kir­kas­tui­si kas­teen ar­mo ja eh­tool­li­sen mer­ki­tys omas­sa us­ko­ne­lä­mäs­sään ja et­tä he ai­ka­naan ha­lu­ai­si­vat myös tuo­da omat lap­sen­sa kas­teel­le, sil­le sa­mai­sel­le ris­tin­tiel­le, jon­ka he it­se­kin ovat oman kas­teen­sa yh­tey­des­sä aloit­ta­neet.

On­nit­te­lem­me läm­pi­mäs­ti kaik­kia tänä ke­sä­nä kon­fir­moi­ta­via nuo­ria ja toi­vo­tam­me heil­le hy­vän Ju­ma­lan siu­naus­ta koko elä­mään.

Kir­joit­ta­ja on Kuh­mois­ten-Pa­das­jo­en kap­pe­li­seu­ra­kun­nan vs. seu­ra­kun­ta­pas­to­ri.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover