JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: Juhla­päi­vänä palautuu mieleen elämän merkitys

Hollolan seurakunta

30.6.2021
Marjo Kortelainen

Nuo­ret pi­tä­vät eloi­saa ään­tä. Kuu­luu huu­to­ja, nau­rua ja ko­va­ää­nis­tä pu­het­ta. Pa­rin­pel­lon au­la on täyn­nä elä­mää. Ra­joi­tus­ten hel­pot­ta­es­sa olem­me lei­ri­kup­las­sa kes­kel­lä ai­van ta­val­lis­ta lei­rie­lä­mää ja opis­ke­lem­me kuun­nel­len, yh­des­sä teh­den ja lau­la­en. Löy­däm­me elä­mäs­tä su­rua ja kär­si­mys­tä, sel­viy­ty­mis­tä, oman it­sen puo­lus­ta­mis­ta ja ar­vos­ta­mis­ta. Löy­däm­me hy­vin pal­jon lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta. Kai­kis­ta ei tar­vit­se ei­kä voi­kaan pi­tää. Ih­mi­set ovat eri­lai­sia. Mut­ta yh­des­sä pys­tyy elä­mään eri­lai­sin aja­tuk­sin ja it­se­luot­ta­mus kas­vaa.

Nuo­ret ovat lei­ril­lä, sil­lä hei­dät on 15 vuot­ta sit­ten kas­tet­tu. Tuo kas­te ei ole ol­lut tur­ha, sil­lä nyt he ovat tääl­lä opet­te­le­mas­sa ai­kui­suu­den as­ke­lia. Vaik­ka per­heen ar­ki oli­si nämä vuo­det ol­lut vai­keuk­sia täyn­nä, kas­teel­la on mer­ki­tys­tä. Vaik­ka kaik­ki oli­si muut­tu­nut sit­ten päi­vä­ko­ti­a­jan, kas­te py­syy.

Voi­si­ko ol­la niin, et­tä kas­ta­es­sam­me lap­si­am­me, nos­tam­me hei­dät Isän Ju­ma­lan suu­ril­le ja vah­voil­le kä­si­var­sil­le. Sil­loin, kun van­hem­pa­na en it­se jak­sa, tie­dän, et­tä lap­se­ni on suu­rem­mis­sa kä­sis­sä. Kun tu­lee ai­ka pu­kea rip­pi­al­ba pääl­le, van­hem­pa­na, kum­mi­na ja iso­van­hem­pa­na, lai­tan uu­del­leen kä­te­ni nuo­re­ni pääl­le ja luen van­han apos­to­li­sen siu­nauk­sen: ”Her­ram­me Jee­suk­sen Kris­tuk­sen ar­mo, Ju­ma­lan rak­kaus ja Py­hän Hen­gen osal­li­suus ol­koon si­nun kans­sa­si.” Se hyvä, mitä voin an­taa, roh­kai­see nuor­ta­ni eteen­päin.

Juh­la­päi­vä­nä ha­vah­dut it­se­kin muis­toi­hin. Mi­nä­kin olen ol­lut kas­tet­ta­va­na kum­mi­ni tai van­hem­pa­ni sy­lis­sä. Mi­nä­kin olen käy­nyt rip­pi­kou­lun. Mi­nu­a­kin on juh­lit­tu. Myös mi­nun koh­dal­la­ni Isä Ju­ma­la kan­taa elä­mää­ni. Se hyvä, mikä tu­lee Hä­nel­tä, on myös mi­nun elä­mäs­sä­ni. Ne vai­keu­det, jot­ka koh­dal­le­ni ovat tul­leet, ovat myös Isäl­lä­ni tie­dos­sa. Elä­mäl­lä­ni on ai­van oma mer­ki­tys ja suun­ta.

Kris­tus, ar­mol­li­nen Va­pah­ta­ja, kuu­le hil­jai­nen ru­kouk­se­ni it­se­ni, rak­kait­te­ni ja nuor­te­ni puo­les­ta. Kii­tos elä­mäs­tä. Aa­men.

Kir­joit­ta­ja on Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan pas­to­ri.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover