JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: Eilen, tänään ja ikuisesti

Lahden seurakunnat

12.1.2023
Ville Malm

Vuo­den­vaih­de tuo eteen mo­nen­lai­sia ku­lu­neen vuo­den yh­teen­ve­to­ja ja ta­voit­tei­ta uu­del­le vuo­del­le. Jos se­lai­lee mi­tään so­si­aa­li­sen me­di­an pal­ve­lui­ta, ei niil­tä oi­ke­as­taan voi vält­tyä.

Uu­den­vuo­den­lu­pauk­set ai­heut­ta­vat ih­mi­sis­sä mo­nen­lai­sia, jos­kus tun­ne­pi­toi­si­a­kin, re­ak­ti­oi­ta. Saa­tam­me aja­tel­la, et­tä ne ovat lu­pauk­sia, jot­ka on jo läh­tö­koh­tai­ses­ti tuo­mit­tu epä­on­nis­tu­maan. Toi­saal­ta voim­me ko­kea nii­den ole­van myös kei­no, joka aut­taa mei­tä pyr­ki­myk­sis­säm­me koh­ti jo­ta­kin sel­ke­ää pää­mää­rää.

Niin tai näin, mei­dän lu­pauk­sis­sam­me ta­paa ol­la mo­nen­lai­sia epä­var­muus­te­ki­jöi­tä. Lu­pauk­ses­ta kiin­ni pi­tä­mi­nen on mo­nel­le kun­nia-asia. Sii­tä­kin huo­li­mat­ta em­me lä­hes­kään ai­na sii­hen ky­ke­ne, lu­pa­sim­me sit­ten it­sel­lem­me tai toi­sel­le.

Tä­hän­kin uu­teen vuo­teen saam­me läh­teä hy­vän Ju­ma­lan suo­je­luk­ses­sa. Hän on lu­van­nut kul­kea rin­nal­lam­me ja lä­het­tää en­ke­lin­sä var­je­le­maan mei­dän kul­ku­am­me. Pe­rus­ta­van­laa­tui­nen ero Ju­ma­lan ja ih­mi­sen lu­pauk­sis­sa on, et­tä vain toi­sen lu­pauk­set ovat täy­sin var­mo­ja. Vain toi­nen ky­ke­nee te­ke­mään kat­teet­to­mia lu­pauk­sia.

Epä­täy­del­li­syys kuu­luu ih­mi­sen ole­muk­seen. Mei­dän on­nek­sem­me Ju­ma­la sen si­jaan on täy­del­li­nen. Ju­ma­la lu­paa sa­nas­saan an­taa tu­le­vai­suu­den ja toi­von. Se on hui­kea lu­paus meil­le ih­mi­sil­le sii­tä, et­tä mei­tä kan­ne­taan. Se on lu­paus sii­tä, et­tä me em­me jää pel­käs­tään oman voi­mam­me va­raan.

Vain Ju­ma­la ky­ke­nee te­ke­mään täy­del­li­siä lu­pauk­sia. Me ih­mi­set voim­me pyr­kiä sii­hen, mut­ta me­nes­tyk­sem­me vaih­te­lee. Jos siis täs­sä koh­taa olet on­nis­tu­nut pi­tä­mään uu­den­vuo­den­lu­pauk­se­si: Ju­ma­lan siu­naus­ta al­ka­neen vuo­den päi­viin. Jos kui­ten­kin on pääs­syt käy­mään niin, et­tä uu­den­vuo­den­lu­pauk­se­si ovat jo rik­kou­tu­neet: Ju­ma­lan siu­naus­ta al­ka­neen vuo­den päi­viin. Tai jos et yli­pää­tään lu­van­nut mi­tään, edel­leen siu­naus­ta!

Mi­hin tämä vuo­si tu­lee vie­mään, sii­tä ei voi en­nal­ta tie­tää. Toi­von mu­kaan saat to­teut­taa unel­mi­a­si ja tun­tea rak­kaut­ta ja hy­väk­syn­tää. Suh­teel­li­sen var­maa lie­nee ai­na­kin se, et­tä vuo­teen tu­lee mah­tu­maan ylä- ja ala­mä­kiä sekä ta­sai­sem­paa kul­kua. Ai­van var­maa on se, et­tä min­kä­lai­sel­la tiel­lä ta­han­sa pol­ku kul­kee­kaan, Ju­ma­la on lä­hel­lä.

Kir­joit­ta­ja on Nas­to­lan seu­ra­kun­nan pas­to­ri.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover