JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: Aarteen etsijöitä

Asikkalan seurakunta

2.6.2021
Anja Saraja

Mikä si­nun elä­mäs­sä­si on kaik­kein tär­kein ja luo­vut­ta­mat­to­min asia? Mis­tä olet val­mis luo­pu­maan sen saa­dak­se­si? Kun vas­taat tä­hän ky­sy­myk­seen, tu­let sa­mal­la ker­to­neek­si sen, mis­sä on si­nun aar­tee­si eli mis­sä on si­nun sy­dä­me­si ja tur­va­si. Vas­tauk­se­si ker­too sa­mal­la sen, kuka tai mikä on si­nun ju­ma­la­si. Va­pah­ta­jam­me Jee­sus Kris­tus tie­tää sy­dä­mem­me kiin­ty­myk­sen maan­pääl­li­siin aar­tei­siin.  

Kris­ti­tyn tär­kein aar­re on ian­kaik­ki­nen elä­mä. Jee­suk­sen ope­tuk­sen mu­kai­ses­ti tai­vas­ten val­ta­kun­ta on jo tul­lut kes­kel­lem­me, jo­ten ky­sy­mys ei ole vain kuo­le­man jäl­keen koit­ta­vas­ta ti­las­ta. Asia kos­kee tätä ajal­lis­ta elä­mää. Mi­ten ikui­nen elä­mä voi­si konk­reet­ti­ses­ti koi­tua aar­teek­sem­me jo nyt? Ju­ma­lan val­ta­kun­ta tuli ih­mis­ten ulot­tu­vil­le Kris­tuk­ses­sa. Kris­tuk­sen koh­taa­mi­nen on se, mitä kris­tit­ty saa ta­voi­tel­la ja pyy­tää päi­vit­täin.

Osaam­me toki lu­kea Raa­mat­tua, se­lit­tää ja opis­kel­la sitä. Raa­ma­tun vii­pyi­le­väs­sä ru­koi­le­mi­ses­sa ja mie­tis­ke­lys­sä hen­gi­täm­me Her­ran läs­nä­o­loa. Sii­nä osak­sem­me tu­lee Py­hän Hen­gen mei­tä muut­ta­va voi­ma. Raa­ma­tun ää­rel­lä ru­koi­le­mi­nen on us­kon­har­joi­tuk­sen kal­leim­pia aar­tei­ta. Tä­hän on kris­til­li­ses­sä pe­rin­tees­sä mo­nia ta­po­ja, esi­mer­kik­si jo mo­nil­le tu­tuik­si tul­leet ig­na­ti­aa­ni­set har­joi­tuk­set tai lec­tio di­vi­na. Niis­sä ta­voi­tel­laan koh­taa­mis­ta Ju­ma­lan kans­sa. Muu­ta­mat käy­tän­nön asi­at voi­vat ol­la avuk­si: ai­ka, paik­ka, asen­to, it­sen­sä rau­hoit­ta­mi­nen, häi­ri­ö­te­ki­jöis­tä ir­tau­tu­mi­nen ja Py­hän Hen­gen läs­nä­o­lon pyy­tä­mi­nen. Teks­tiä lu­kies­sa, mie­tis­kel­les­sä, ru­koil­les­sa ja kat­sel­les­sa voi ky­syä vaik­ka näi­tä kah­ta asi­aa: Ju­ma­la, mitä sinä ha­lu­at mi­nul­le täl­lä sa­noa? Mi­ten sinä ha­lu­at mi­nun vas­taa­van pu­hut­te­luu­si?

Te­o­lo­gi Karl Bart on sa­no­nut, et­tä Raa­mat­tu on kuin vene, jos­sa Jee­sus nuk­kuu. Kun lu­em­me ru­koil­len Raa­mat­tua, sen sa­nat avau­tu­vat Py­hän Hen­gen kaut­ta pala pa­lal­ta, kir­kas­tu­vat aar­teek­sem­me ja ovek­si Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Löy­däm­me siel­tä elä­vää vet­tä ja ra­vit­se­van elä­män lei­vän. Se aar­re on ka­to­a­ma­ton.

Ru­koi­lem­me, et­tä Ju­ma­lan Hen­ki aut­tai­si nä­ke­mään omas­sa elä­mäs­säm­me sen yh­den tar­peel­li­sen. Kaik­kein par­haim­mak­si avuk­si Ju­ma­la on an­ta­nut meil­le Jee­suk­sen, sy­dä­men aar­teen. Jee­suk­sen kans­sa kul­ke­mi­nen on dy­naa­mis­ta lii­ket­tä, mat­kan te­ke­mis­tä eteen­päin ja vä­lil­lä le­pää­mis­tä.  

Kat­se­len ka­na­van ran­taan Asik­ka­lan uu­den seu­ra­kun­ta­ko­din ik­ku­nas­ta. Ke­sä­kuu kut­suu kiit­tä­mään luo­ma­kun­nas­ta, le­väh­tä­mään het­kek­si ja kuun­te­le­maan, mi­ten luo­ma­kun­ta lau­laa kii­tos­taan Luo­jal­leen. Avaan oven ja lin­nut lau­la­vat leh­vis­tös­sä. Sy­dä­mes­tä nou­see ru­kous, aa­vis­tan Py­hän.

Kir­joit­ta­ja on Asik­ka­lan seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover