JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Päätoi­mit­ta­jalta: Tästä suosiosta J. K. Rowling, Dan Brown ja kumppanit voivat vain haaveilla

28.9.2021
Markus Luukkonen

Olen ot­ta­nut ta­vak­si lu­kea tyt­tä­rel­le il­tai­sin Pip­li­aa lap­sil­le. Se si­säl­tää 200 Raa­ma­tun ker­to­mus­ta, jot­ka on ku­vi­tet­tu ja muo­kat­tu eloi­sik­si, noin yh­den au­ke­a­man pi­tui­sik­si kap­pa­leik­si.

Olem­me pääs­seet Van­han tes­ta­men­tin Joo­se­fiin ja hä­nen vai­hei­siin­sa or­juu­des­ta faa­ra­on unien­se­lit­tä­jäk­si ja Egyp­tin val­ti­aak­si. Ker­to­muk­set he­rät­tä­vät pal­jon ky­sy­myk­siä.

"Joo­sef ei ole enää elos­sa -- Jos Joo­sef eläi­si, kuin­ka van­ha hän oli­si? -- Nämä ih­mi­set oli­si­vat too-si van­ho­ja", sa­noo ty­tär ja osoit­taa Pip­li­an kant­ta, jos­sa Adam ja Eva kei­kis­te­le­vät Ee­de­nis­sä alas­ti ja hie­man no­los­tel­len.

Raa­mat­tu on kris­tit­ty­jen ja Van­han tes­ta­men­tin osal­ta myös juu­ta­lais­ten pyhä kir­ja. Se on vä­ri­käs ko­ko­el­ma teks­te­jä, jot­ka ovat ke­hit­ty­neet it­se­näi­ses­ti ja myö­hem­min ka­no­ni­soi­tu yh­teen.

Raa­mat­tu on le­vin­nyt hä­kel­lyt­tä­vän laa­jal­le ja sitä pi­de­tään maa­il­man eni­ten le­vin­neim­pä­nä kir­ja­na. Eri läh­tei­den mu­kaan se on kään­net­ty ko­ko­nai­suu­des­saan yli 700 eri kie­lel­le. Täs­tä suo­si­os­ta J. K. Row­ling, Dan Brown ja kump­pa­nit saa­vat tois­tai­sek­si vain haa­veil­la.

Raa­mat­tua tul­ki­taan mo­nil­la ta­voil­la. It­se asi­as­sa jo­kai­nen lu­ki­ja te­kee tul­kin­to­ja, joko tie­toi­ses­ti tai tie­tä­mät­tään. Esi­mer­kik­si kult­tuu­ri­nen taus­ta, us­kon­nol­li­nen asen­noi­tu­mi­nen sekä oma per­soo­nal­li­suus vai­kut­ta­vat sii­hen, min­kä­lai­si­na Raa­ma­tun si­säl­löt piir­ty­vät ja kuin­ka ne avau­tu­vat.

Tul­kin­to­jen pa­rem­muu­des­ta kiis­tel­lään vä­lil­lä vä­rik­kääs­ti­kin – oi­ke­as­sa oli­joi­ta riit­tää.

3. lo­ka­kuu­ta vie­te­tään Mik­ke­lin­päi­vää, joka on kir­kol­li­ses­sa pe­rin­tees­sä en­ke­lien ja las­ten juh­la­py­hä. Sen tii­moil­ta Kir­kon­seu­dun nu­me­ros­sa 11/2021 poh­di­taan las­ten us­kon­nol­lis­ta kas­va­tus­ta. Olem­me avan­neet leh­teen hil­jat­tain myös vi­rik­keel­li­sen Las­ten­kirk­ko-pals­tan.

Lap­sen­ko­koi­ses­sa lä­hes­ty­mis­ta­vas­sa kun­ni­oi­te­taan lap­sen omaa ajat­te­lua ja hä­nel­le ajan­koh­tai­sia ky­sy­myk­siä. Las­ta ei pidä lä­käh­dyt­tää kai­kil­la kie­mu­roil­la – py­säh­ty­mi­nen yh­teen ker­to­muk­seen ja sii­tä poi­ki­viin tun­te­muk­siin riit­tää.

Foo­ru­mei­ta pii­saa nyt myös ute­li­ail­le ai­kui­sil­le. Esi­mer­kik­si Lah­des­sa on tänä syk­sy­nä tar­jol­la usei­ta Raa­mat­tua kä­sit­te­le­viä lu­en­to­ja ja kes­kus­te­lu­pii­re­jä. Löy­dät niis­tä tie­toa Kir­kon­seu­tu-leh­des­tä sekä Lah­den seu­ra­kun­tien verk­ko­si­vuil­ta.

Jos et­sit vie­lä laa­jem­paa nä­kö­kul­maa, voit men­nä 15.–17. lo­ka­kuu­ta Ris­tin­kirk­koon kuun­te­le­maan lu­en­to­sar­jaa, jos­sa Raa­mat­tu kä­si­tel­lään kan­nes­ta kan­teen yh­des­sä vii­kon­lo­pus­sa. Eh­kä siel­lä sel­vi­äi­si myös, kuin­ka van­ha oli­si Joo­sef, jos hän vie­lä eläi­si.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover