JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Päätoi­mit­ta­jalta: Seurakunnat tarvitsevat vahvoja taseita, jotta kult­tuu­ri­his­to­ri­al­liset aarteet eivät pääse rapistumaan

11.1.2024
Markus Luukkonen

Al­var Aal­lon suun­nit­te­le­ma ja Imat­ran seu­ra­kun­nan omis­ta­ma Kol­men Ris­tin kirk­ko on ra­pis­tu­nut ikä­väs­ti. Se on ol­lut va­ka­vien kos­teus­vau­ri­oi­den vuok­si pois käy­tös­tä mar­ras­kuus­ta 2020 läh­tien.

Aal­lon suun­nit­te­le­mia kirk­ko­ra­ken­nuk­sia ja seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sia on kaik­ki­aan 14. Yk­si niis­tä on Lah­des­sa, pos­tuu­mis­ti ark­ki­teh­din kuo­le­man jäl­keen val­mis­tu­nut Ris­tin­kirk­ko.

Kui­ten­kin Imat­ran Kol­men Ris­tin kirk­ko on se suo­ma­lai­nen koh­de, jota ark­ki­teh­tien kes­kuu­des­sa hy­pe­te­tään eni­ten. Se on hel­mi, jota mat­kus­te­taan ihai­le­maan eri puo­lil­ta maa­il­maa.

Moni on iloin­nut sii­tä, et­tä Kol­men Ris­tin kir­kon pe­rus­kor­jaus on tam­mi­kuun ai­ka­na vih­doin al­ka­mas­sa. Re­mont­ti al­kaa ul­ko­vai­pan kor­jauk­sel­la. En­sim­mäi­nen vai­he kes­tää 7–8 kuu­kaut­ta ja mak­saa rei­lut kak­si mil­joo­naa eu­roa. Imat­ran seu­ra­kun­ta ra­hoit­taa tä­män vai­heen lai­na­ra­hal­la.

Ra­hoi­tuk­sen haa­li­mi­nen on ol­lut erit­täin vaa­ti­vaa, sil­lä seu­ra­kun­nan omat rah­keet ei­vät rii­tä kir­kon kor­jaa­mi­seen. Tu­kiyh­dis­tys kau­pit­te­lee lah­joi­tus­ten vas­ti­neek­si vir­tu­aa­li­sia kir­kon­penk­ke­jä, tuo­li­ryh­miä ja kat­to­le­vy­jä. Kal­leim­mat penk­ki­ri­vit kus­tan­tai­si­vat 20 000 eu­roa kap­pa­leel­ta, ta­ka­pen­kin sai­si vii­del­lä ton­nil­la.

Kir­kon pe­las­ta­mi­sek­si on käyn­nis­tet­ty myös mui­ta ke­räyk­siä, jois­ta yk­si on Ja­pa­nis­sa. New Yor­kis­sa asu­va muo­ti­a­lan kon­ka­ri Tii­na Laak­ko­nen-Ro­sen puo­les­taan myy ar­vok­kai­ta vin­ta­ge-asu­jaan pe­rus­kor­jauk­sen hy­väk­si. Laak­ko­nen-Ro­sen on ko­toi­sin Imat­ral­ta.

Ai­na toi­si­naan joku kri­ti­soi seu­ra­kun­tien vah­vo­ja ta­sei­ta tai joil­ta­kin vuo­sil­ta ker­ty­nyt­tä yli­jää­mää. Ti­lan­ne näyt­täy­tyy toi­ses­sa va­los­sa, kun ote­taan huo­mi­oon, mil­lais­ta kult­tuu­ri­pe­rin­töä seu­ra­kun­nat ovat vel­vol­li­sia yl­lä­pi­tä­mään ja vaa­li­maan.

Esi­mer­kik­si vii­me vuon­na val­mis­tu­neen Sys­män Py­hän Ola­vin kir­kon pe­rus­kor­jaus oli Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nal­le suu­ri pon­nis­tus.

Lah­den Ris­tin­kir­kon pe­rus­kor­jaus on mak­sa­nut jo usei­ta mil­joo­nia eu­ro­ja, ja kor­jaus jat­kuu tänä vuon­na LVIA-sa­nee­rauk­sel­la sekä py­sä­köin­ti­a­lu­een muu­tos­töil­lä. Lah­den seu­ra­kun­tien tä­män vuo­si­tu­han­nen suu­rin in­ves­toin­ti, Sii­ka­nie­men kurs­si­kes­kuk­sen pe­rus­kor­jaus, val­mis­tui se­kin vii­me vuo­den päät­teek­si.

On on­ni, et­tä seu­ra­kun­ta­ta­lous on py­sy­nyt Lah­des­sa va­kaa­na. Tämä on edel­lyt­tä­nyt ku­ri­na­lais­ta ta­lou­den­pi­toa hy­vi­nä ai­koi­na.

Yh­tä­lö on seu­ra­kun­tien päät­tä­jil­le haas­ta­va. Vaa­ka­ku­pis­sa ovat kris­til­li­ses­sä ta­pa­kult­tuu­ris­sa ta­pah­tu­neet muu­tok­set, ki­ris­ty­nyt ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne sekä pai­na­vat kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­set te­ki­jät.

Ikui­suu­sor­ga­ni­saa­ti­o­na seu­ra­kun­tien on tun­net­ta­va juu­ren­sa, mut­ta sa­mal­la tä­hyt­tä­vä pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover