JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Päätoi­mit­ta­jalta: Ihmis­kun­nalla on toivoa, ja yhdessä voidaan selvitä myös ilmas­tok­rii­sistä

11.4.2023
Markus Luukkonen

Tar­vit­sen­ko kaik­kea, mitä ha­lu­an? Tätä var­maan poh­tii moni hy­vin­voin­ti­val­ti­on kan­sa­lai­nen.

Net­ti ja kau­pat ovat täyn­nä elekt­ro­niik­kaa, kos­me­tiik­kaa, viih­dep­lä­jäyk­siä, har­ras­tus­vä­li­nei­tä, kil­pai­lu­tet­tu­ja len­to­reit­te­jä ja niin edel­leen. Kaik­kea löy­tyy, mikä vain sat­tuu kiin­nos­ta­maan. Oma kuk­ka­ro ja suh­teet ra­hoi­tus­lai­tok­siin tie­tys­ti sa­ne­le­vat reu­na­eh­ton­sa.

Eko­paas­to, eräs vuo­den­kier­toon va­kiin­tu­neis­ta kir­kon kam­pan­jois­ta, päät­tyi pää­si­äi­seen. Ym­pä­ris­töön, ener­gi­aan ja kier­rä­tyk­seen liit­ty­vät asi­at py­sy­vät kui­ten­kin sen jäl­keen­kin ajan­koh­tai­si­na.

Mi­ten kirk­ko kan­taa omaa vas­tuu­taan ym­pä­ris­tös­tä? Pyr­ki­mys kes­tä­vään elä­män­ta­paan ja koh­tuu­teen kuu­lu­vat kris­til­li­seen ajat­te­luun. Voi­si­ko omien va­lin­to­jen poh­din­nas­ta ja tur­has­ta luo­pu­mi­ses­ta syn­tyä vas­ta­voi­ma ku­lu­tus­kult­tuu­ril­le?

Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen suh­det­ta kir­kon ar­vo­pe­rus­taan on mie­tit­ty vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä kiih­ty­vään tah­tiin. On­pa Suo­meen ke­hit­ty­nyt myös jy­ke­vää eko­te­o­lo­gis­ta ajat­te­lua. Sen pai­no­tuk­siin kuu­luu ih­mis­ten aset­tu­mi­nen osak­si luon­toa ja sen kier­to­kul­kua.

Kir­kos­sa käy­te­tään ta­val­li­ses­ti ter­miä "luo­ma­kun­ta". Jo Raa­ma­tun luo­mis­ker­to­muk­ses­ta on joh­det­ta­vis­sa aja­tus, jon­ka mu­kaan ih­mis­ten teh­tä­vä on vil­jel­lä ja var­jel­la.

Luo­ma­kun­nas­ta vä­lit­tä­mi­nen on mie­lui­sa ja luon­te­va teh­tä­vä. Se on kir­joi­tet­tu osak­si niin ko­ko­nais­kir­kon kuin mo­nien pai­kal­lis­ten seu­ra­kun­tien­kin stra­te­gi­oi­ta. Lah­den seu­ra­kun­nis­sa esi­mer­kik­si "edis­te­tään kes­tä­vää ke­hi­tys­tä", "pi­de­tään esil­lä kris­ti­tyn vas­tuu­ta luo­ma­kun­nas­ta" ja "toi­mi­taan ym­pä­ris­tön hy­väk­si suun­ni­tel­mal­li­ses­ti ja ta­voit­teel­li­ses­ti".

Juu­re­vuut­ta tuo ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi, jon­ka Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä sai en­sim­mäi­sen ker­ran jo vuon­na 2001.

Il­mas­ton­muu­tos on ai­heut­ta­nut val­ta­vas­ti huol­ta ja ah­dis­tus­ta. Kir­kon agen­dal­la on myös näi­den tun­tei­den kä­sit­te­ly. Eko­te­o­lo­gi­aan kuu­luu roh­kai­se­mi­nen ja kan­nat­te­lu: ih­mis­kun­nal­la on toi­voa, ja yh­des­sä voi­daan sel­vi­tä myös il­mas­tok­rii­sis­tä. 

Tun­ne oman elä­män hal­lin­nas­ta kas­vat­taa yk­si­löi­den ja sitä kaut­ta yh­teis­kun­nan hen­kis­tä kes­tä­vyyt­tä mah­dot­to­mal­ta tun­tu­vien haas­tei­den edes­sä. Yk­sit­täi­sen ih­mi­sen ei pi­täi­si syyl­lis­tyä glo­baa­lien on­gel­mien ta­kia. Sik­si kirk­ko roh­kai­see ih­mi­siä te­ke­mään it­sel­leen mah­dol­li­sia te­ko­ja.

Kir­kon ta­voit­tee­na on hii­li­neut­raa­lius vuo­teen 2030 men­nes­sä. Ku­ten niin usein, to­tuus on juh­la­pu­hei­ta ki­ha­rai­sem­pi. Vas­ta 16 pro­sen­til­la Suo­men seu­ra­kun­ta­ta­louk­sis­ta on voi­mas­sa ole­va ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi. Kes­tä­vä ke­hi­tys oli­si nos­tet­ta­va yh­dek­si kär­ki­hank­keek­si sa­mal­la, kun ta­lou­del­li­nen liik­ku­ma­ti­la on var­sin­kin pie­nis­sä seu­ra­kun­nis­sa käy­mäs­sä en­tis­tä ah­taam­mak­si.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover