JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Päätoi­mit­ta­jalta: Erilaisten virtauksien on kyettävä elämään sopu­soin­nussa – siksi arkki­piispan puhe osui ja upposi

11.8.2021
Markus Luukkonen

Kir­kol­lis­ko­kous­viik­ko oli ja meni, ja kes­kus­te­lu vel­loi ku­ten en­nen­kin: vä­rik­kää­nä ja mo­ni­ää­ni­se­nä. Maal­li­kois­ta ja pa­peis­ta koos­tu­va kir­kol­lis­ko­kous on kir­kon ylin pää­tö­se­lin, joka kä­sit­te­lee esi­mer­kik­si op­pia ja ta­lout­ta kos­ke­via ky­sy­myk­siä. Maal­li­sel­la puo­lel­la sitä voi­si ver­ra­ta edus­kun­taan.

Seu­ra­sin vii­kon ai­hei­ta toi­sel­la kor­val­la, mut­ta esiin nou­si mie­les­tä­ni ark­ki­piis­pan puhe kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jil­le. Se he­rät­ti vil­kas­ta ja osin in­nos­tu­nut­ta­kin kes­kus­te­lua. Ta­pio Luo­man pes­ti ei ole hel­poim­mas­ta pääs­tä: osoit­taa joh­ta­juut­ta ja kait­si­juut­ta ti­lan­tees­sa, jos­sa mie­li­pi­teet kir­kon si­säl­lä ovat ja­kau­tu­neet.

Myös tie­do­tus­vä­li­neis­sä ja so­si­aa­li­sis­sa ka­na­vis­sa esi­te­tään hy­vin ylei­ses­ti vaa­ti­muk­sia, jois­sa piis­po­jen pi­täi­si yk­si­se­lit­tei­ses­ti näyt­tää tu­ke­aan tai tun­nus­taa vä­riä il­mi­öis­sä, jois­sa po­la­ri­saa­tio on voi­ma­kas­ta. Iden­ti­teet­ti­po­li­tiik­ka kuk­kii nyt vah­vas­ti, ja niin edis­tys­mie­li­set kuin kon­ser­va­tii­vi­set int­res­si­pii­rit ha­lu­a­vat omal­le kat­so­muk­sel­leen ylei­sen hy­väk­syn­nän.

Ta­pio Luo­ma pu­hui kris­ti­tyn iden­ti­tee­tis­tä. Hän va­lit­si sa­nan­sa si­ten, et­tä poh­din­ta la­ven­tui kos­ke­maan kaik­kia kir­kol­li­sia ryh­miä ja niis­sä vai­kut­ta­via ih­mi­siä. Iden­ti­teet­ti on jat­ku­vas­sa liik­kees­sä, ja sitä tu­li­si ra­ken­taa so­pui­sas­sa kes­kus­te­lus­sa toi­sin ajat­te­le­vien kans­sa. "Tu­tus­tu­mi­nen toi­sen­lai­seen us­koon ja ajat­te­luun ei ole luo­pu­mis­ta omas­ta us­kos­ta ja tin­ki­mis­tä omas­ta ajat­te­lus­ta, vaan se an­taa päin­vas­toin mah­dol­li­suu­den sy­ven­tää ja vah­vis­taa nii­tä", Luo­ma täh­den­si.

Tul­kit­sen si­ten, et­tä Luo­man puhe oli tar­koi­tet­tu jat­ku­mok­si piis­po­jen elo­kuus­sa 2020 jul­kai­se­mal­le lau­su­mal­le kun­ni­oit­ta­vas­ta kes­kus­te­lus­ta. Piis­pat aloit­ti­vat sil­loin ryh­ti­liik­keen suit­si­ak­seen evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon pii­ris­sä tu­leh­tu­nut­ta kes­kus­te­lua ja nos­taak­seen jul­ki­sen kes­kus­te­lun ta­soa.

Seu­ra­kun­nil­la on val­ta­vas­ti po­ten­ti­aa­lia sil­loin, kun ne toi­mi­vat ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la jä­sen­ten­sä ja mui­den kau­pun­ki­lais­ten pa­ris­sa. Mo­ni­ar­voi­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa pa­luu yk­si­ää­ni­seen kirk­koon ei enää ole mah­dol­lis­ta. Sik­si eri­lais­ten vir­tauk­sien on ky­et­tä­vä elä­mään kes­ke­nään ai­na­kin koh­ta­lai­ses­sa so­pu­soin­nus­sa. Kir­kon ju­lis­tus kan­nat­tai­si pi­tää riit­tä­vän kirk­kaa­na ja yk­sin­ker­tai­se­na, ja an­taa sen jä­sen­ten to­teut­taa iden­ti­teet­ti­ään ja kut­su­mus­taan it­sel­leen so­pi­val­la ta­val­la.

Luo­ma myös he­rät­te­li kuu­li­joi­taan. "- - Mei­dät on kut­sut­tu pi­tä­mään esil­lä evan­ke­liu­min ai­nut­laa­tuis­ta vies­tiä pie­niä, heik­ko­ja ja syn­ti­siä ih­mi­siä ra­kas­ta­vas­ta Ju­ma­las­ta, joka ha­lu­aa pe­las­taa koko maa­il­man." Kaik­ki hyvä, mitä kir­kon pii­ris­sä teh­dään, kiin­nit­tyy lo­pul­ta tä­män pe­rim­mäi­sen teh­tä­vän ym­pä­ril­le.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover