JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Päämää­rä­töntä pötköttelyä – älä tee kesän to do -listasta liian pitkää

Janne Raevuori

4.6.2024
Markus Luukkonen

Kun ajan­las­ku kään­tyy ke­sä­kuun puo­lel­le, moni asia muut­tuu.

Lak­ki­ais­ten ja mui­den val­mis­tu­jais­ten jäl­keen kra­vat­ti jou­taa ta­kai­sin kaap­piin. Ti­lal­le short­sit ja ran­ta­san­daa­lit.

Toi­vot­ta­vas­ti ke­sän to do -lis­ta ei ole lii­an pit­kä. Ke­sään ni­mit­täin tar­vi­taan myös pää­mää­rä­tön­tä pöt­köt­te­lyä, ul­ko­sal­la otet­tu­ja tork­ku­ja, vii­pyi­le­vän pit­kiä il­to­ja, sau­no­mis­ta ja ui­mis­ta.

Ke­säl­lä moni tu­tus­tuu Suo­meen au­toil­len. Meil­lä on esi­mer­kik­si sa­ta­mää­rin kau­nii­ta, his­to­ri­al­li­sia kirk­ko­ja. Kir­kon­seu­dun tuot­ta­ja Jaa­na Ko­su­nen tu­tus­tui ke­sä­kuun nu­me­ros­sa niis­tä yh­teen Kuh­moi­sis­sa.

Kir­kon­seu­dun il­mes­ty­mi­sa­lu­een tie­kirk­ko­ja ovat Har­to­lan kirk­ko, Hei­no­lan kirk­ko, Hol­lo­lan Py­hän Ma­ri­an kirk­ko, Kär­kö­län kirk­ko, Lah­den Ris­tin­kirk­ko, Nas­to­lan kirk­ko ja Sys­män Py­hän Ola­vin kirk­ko.

Tie­kir­kot ovat kirk­ko­ja, jot­ka ovat ke­säi­sin au­ki mat­kai­li­joi­ta var­ten. Poh­joi­sin löy­tyy Ina­ris­ta ja ete­läi­sin Han­gos­ta – yh­teen­sä nii­tä on yli 260. 

Tie­kir­kot ym­pä­ri Suo­men tar­jo­a­vat ti­lai­suu­den tu­tus­tua his­to­ri­aan, ark­ki­teh­tuu­riin ja kult­tuu­riin. Ne ovat rau­hal­li­sia ja "toi­sen­lai­sia" tau­ko­paik­ko­ja. Kir­kot kut­su­vat myös hil­jen­ty­mään.

Tie­kirk­koi­na toi­mi­vat sekä lu­te­ri­lai­set et­tä or­to­dok­si­set kir­kot, ja nii­den ovet ovat avoin­na mat­kai­li­joil­le ke­sä­kuun alus­ta elo­kuun puo­li­vä­liin as­ti. Mo­nes­sa koh­tees­sa on ke­sä­o­pas ker­to­mas­sa koh­teen his­to­ri­as­ta ja mer­ki­tyk­ses­tä.

Mat­kaa voi teh­dä mo­nel­la tyy­lil­lä, myös ve­sis­tö­jä pit­kin. Tä­hän Päi­jät-Hä­mees­sä on ai­van ai­nut­laa­tui­set puit­teet.

It­se asi­as­sa kirk­ko­kier­rok­sen­kin voi teh­dä ve­neel­lä. Ve­si­jär­vel­tä pää­see hiu­kan ran­to­ja nuol­len Hol­lo­lan kir­kon­ky­län ui­ma­ran­nal­le, jos­ta on vain ki­ven­heit­to kes­ki­ai­kai­sel­le kir­kol­le.

Kun jat­kaa mat­kaa, Ka­jaan­se­län toi­sel­la puo­lel­la odot­taa Vääk­syn ka­na­va. Uu­den seu­ra­kun­ta­ko­din voi kat­sas­taa sa­mal­la, kun juo kah­vit tai syö pit­sat ka­na­van alu­eel­la.

Sit­ten on­kin usei­ta vaih­to­eh­to­ja: läh­te­ä­kö Kalk­kis­ten ka­na­van läpi Hei­no­lan suun­taan, vai jat­kaa­ko Pulk­ki­lan­har­jun ohit­se Päi­jän­teel­le? Jos suun­taa kau­nii­seen Hei­no­laan, on syy­tä har­ki­ta py­säh­ty­mis­tä puo­li­mat­kas­sa Kalk­kis­ten lai­tu­ril­la. Ly­hy­en kä­ve­ly­tai­pa­leen pääs­tä löy­tyy Kalk­kis­ten kylä, jos­sa on vii­ni­ti­lan ja Mani-baa­rin ohel­la pie­ni vie­hät­tä­vä kirk­ko.

Päi­jän­teen pit­kät se­lät, kir­kas vesi ja upe­at au­ti­o­saa­ret he­rät­tä­vät kii­tol­li­suut­ta Luo­jan luo­mis­työs­tä. Omiin haa­vei­sii­ni lu­keu­tuu ve­ne­reis­su ai­na Kuh­moi­siin saak­ka. Sa­ta­maa olen jo käy­nyt kat­so­mas­sa maa­teit­se "sil­lä sil­mäl­lä".

Ak­ti­vi­tee­teis­ta riip­pu­mat­ta tär­kein­tä ke­säs­sä lie­nee so­pi­va jou­ti­lai­suus.

Ai­na ei tar­vit­se läh­teä mer­ta edem­mäs ka­laan, vaan mie­len­ti­la voi löy­tyä myös lä­hel­tä. Ko­ti­soh­val­ta, puis­tos­ta tai ui­ma­ran­nal­ta, ke­sä­kah­vi­las­ta, lu­ku­het­kes­tä riip­pu­kei­nus­sa.

Nau­ti­taan ke­säs­tä!

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover