JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Onko kirkko riittävästi läsnä kaupun­ki­laisten arjessa – vaalit sen kertovat

5.4.2022
Markus Luukkonen

Uk­rai­nas­sa käyn­nis­sä ole­va sota nou­si ke­vät­tal­ven kiis­tat­to­mak­si pu­hee­nai­heek­si.

Kir­kol­li­ses­ta vink­ke­lis­tä on ta­pah­tu­nut muu­ta­kin: val­mis­tau­tu­mi­nen mar­ras­kuun seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin on al­ka­nut. Eh­dok­kai­den rek­ry­toin­ti käyn­nis­tyi maa­lis­kuun alus­sa ja sa­mal­la avat­tiin val­ta­kun­nal­li­set vaa­li­si­vut.

Tam­mi­kuun alu­e­vaa­lien jäl­keen har­mi­tel­tiin ma­ta­laa ää­nes­ty­sak­tii­vi­suut­ta. On­gel­ma on ol­lut vie­lä nä­ky­väm­pi seu­ra­kun­ta­vaa­lien koh­dal­la, jois­sa ää­ni­oi­keut­taan käyt­ti vii­mek­si vuon­na 2018 14,4 pro­sent­tia kir­kon jä­se­nis­tä. Lah­des­sa ak­tii­vi­suus jäi vain 9,3:een eli vie­lä val­ta­kun­nal­lis­ta lu­kua pie­nem­mäk­si.

Kun ää­nes­ty­sin­to on näin lai­haa, voi he­rä­tä myös ky­sy­myk­siä vaa­lien le­gi­ti­mi­tee­tis­tä. Suh­teel­li­sen pie­ni ää­nes­tä­jä­jouk­ko mää­rit­tää seu­ra­kun­nil­le päät­tä­jät seu­raa­vak­si nel­jäk­si vuo­dek­si, vaik­ka kirk­koon kuu­luu kui­ten­kin kak­si kol­mes­ta suo­ma­lai­ses­ta.

Vet­tä on vir­ra­nut Luh­dan­jo­es­sa, ja eh­kä seu­ra­kun­nat­kin näyt­tä­vät nel­jän vuo­den jäl­keen hiu­kan eri­lai­sil­ta. Ai­na­kin uu­sia läh­tö­jä on run­saas­ti – kirk­ko­her­rat ovat vaih­tu­neet niin Hei­no­las­sa, Hol­lo­las­sa kuin Asik­ka­las­sa­kin. Sys­mä ja Har­to­la ovat puo­les­taan liit­ty­neet yh­teen uu­dek­si Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nak­si.

Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti olen pääs­syt Lah­den seu­ra­kun­nis­sa seu­raa­maan, kuin­ka uu­si, vuo­des­ta 2019 al­ka­nut stra­te­gi­a­kau­si on al­ka­nut muut­tua pa­pe­ris­ta toi­min­nak­si.

On teh­ty töi­tä, jot­ta jal­kau­tui­sim­me ai­em­paa enem­män omien sei­niem­me ul­ko­puo­lel­le. Tämä nä­kyy esi­mer­kik­si kau­pun­ki­ta­pah­tu­mis­sa, op­pi­lai­tok­sis­sa sekä Trion pal­ve­lu­to­ril­la. Seu­ra­kun­nis­sa ide­oi­tiin in­nok­kaas­ti ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­ki­vuo­den si­säl­tö­jä, ja hy­viä käy­tän­tö­jä ja ver­kos­to­ja jäi kas­va­maan kor­koa tu­le­vai­suu­des­sa. Di­gi­si­säl­löt ke­hit­tyi­vät pan­de­mi­an ai­ka­na tun­tu­vas­ti.

Uur­nil­le tu­lon rat­kai­se­vat kui­ten­kin vii­me kä­des­sä kau­pun­ki­lai­set, ja tä­män suh­teen on ol­ta­va nöy­rä. Ovat­ko pal­ve­lum­me ajan ta­sal­la, ja on­ko kirk­ko oi­ke­al­la ja riit­tä­väl­lä ta­val­la läs­nä kau­pun­ki­lais­ten ar­jes­sa?

Ke­vään ja ke­sän ai­ka­na on mah­dol­lis­ta miet­tiä myös, oli­si­ko it­sel­lä kiin­nos­tus­ta kir­kon luot­ta­mus­hen­ki­lök­si. Eh­dok­kaak­si voi aset­tua 18 vuot­ta vii­meis­tään 20.11.2022 täyt­tä­vä kon­fir­moi­tu kir­kon jä­sen.

Eh­dol­le ase­tu­taan va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen kaut­ta. Sen taus­tal­la voi ol­la esi­mer­kik­si puo­lue, he­rä­tys­lii­ke tai jo­kin jä­se­niä yh­dis­tä­vä aa­te. Kym­me­nen ää­ni­oi­keu­tet­tua hen­ki­löä riit­tää va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mi­seen, jo­ten ti­laa on hy­vin myös uu­sil­le ryh­mit­ty­mil­le.

Seu­raa­mal­la seu­ra­kun­tien vies­tin­tää ja Kir­kon­seu­tu-me­di­aa py­syt ajan ta­sal­la vaa­lien ajan­koh­tai­sis­ta tee­mois­ta ja ta­pah­tu­mis­ta. Eh­dok­kai­den ja hei­dän taus­to­jen­sa esit­te­lyn lu­paam­me teh­dä pe­rus­teel­li­sem­min kuin kos­kaan ai­em­min.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover