JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Minun kirkkoni: Taus­ta­hä­linä ei haittaa, kun saa olla kuin kotonaan

18.3.2021
Marja Okkola

Ikä­vöit­kö kos­kaan ko­tiin. Ko­tiin, mis­sä ra­kas ih­mi­nen on ot­ta­mas­sa si­nut läm­pi­mäs­ti vas­taan ha­la­ten ja sa­no­en si­nul­le jo­ta­kin miel­tä ilah­dut­ta­vaa ja sy­dä­mel­lis­tä. Ko­tiin, mis­sä voit jät­tää kaik­ki roo­lit etei­seen ja ol­la vain oma it­se­si ja koh­da­ta toi­set sa­ma­nar­voi­si­na il­man tur­hia tit­te­lei­tä tai roo­le­ja.

Ikä­vöit­kö ko­tia, mis­sä on tar­jol­la ra­vit­se­vaa ruo­kaa ja huo­lel­la pu­res­kel­tu­ja aja­tuk­sia, jois­ta kuu­luu aja­tus­ten ja­ka­jan elä­män ki­peys ja ko­ke­mus. Kai­paat­ko ko­tiin, mi­hin voit tul­la, vaik­ka sy­dän ver­ta it­kien ja kai­ken me­net­tä­nee­nä ja sil­ti si­nua kat­so­taan ra­kas­ta­en ja yl­pe­ä­nä: tämä on mi­nun ra­kas tyt­tä­re­ni, tämä on mi­nun ra­kas poi­ka­ni.

Niin mi­nä­kin, kai­paan use­as­ti täl­lai­seen ko­tiin.

Voi­sim­me­ko yh­des­sä ol­la ra­ken­ta­mas­sa laa­jem­min täl­lais­ta ko­tia, yh­tei­söä, mi­hin kel­paa juu­ri sel­lai­nen ih­mi­nen, joka ei oi­kein tie­dä, mi­hin kuu­lui­si. Ih­mi­nen, joka kai­paa sy­väl­lis­tä yh­teyt­tä tois­ten ih­mis­ten kans­sa ja joka ei oi­kein tie­dä mitä ajat­te­li­si Ju­ma­las­ta, Jee­suk­ses­ta pu­hu­mat­ta­kaan, mut­ta oli­si ha­lu­kas miet­ti­mään sitä jon­kun toi­sen kans­sa.

Ta­paan vii­koit­tain kym­me­niä nuo­ria per­hei­tä. Eri­tyi­ses­ti ko­ro­na­ra­joit­tei­den ai­ka­na per­he­ker­ho­jen mer­ki­tys on vah­vis­tu­nut. Yh­tei­söl­li­syys ja ar­jen ja­ka­mi­nen on tul­lut tär­ke­äm­mäk­si sitä mu­kaa kuin muut kon­tak­tit ovat vä­hen­ty­neet. Per­he­ker­hoi­hin oli­si tu­li­joi­ta enem­män, kuin voim­me ra­joit­tei­den vuok­si ot­taa.

Poh­dim­me ker­ran har­tau­den tar­peel­li­suut­ta ker­hois­sa. Har­tau­tem­me ovat ly­hyi­tä hil­jen­ty­mi­siä Ju­ma­lan edes­sä mu­sii­kin kuun­te­lun, ker­ho­ru­kouk­sen ja Raa­ma­tun ker­to­mus­ten tai muun ajan­koh­tai­sen asi­an kaut­ta. Sa­noi­tam­me usein ai­kui­sil­le, et­tei taus­ta­hä­li­nä hait­taa, pie­ni lap­si ei jak­sa ai­na kes­kit­tyä in­ten­sii­vi­ses­ti. Saa ol­la kuin ko­to­naan. Har­tau­det on ko­et­tu tär­keik­si het­kik­si, sie­lul­le te­kee hy­vää tul­la ra­vi­tuk­si ja saa­da le­väh­tää het­ken Ju­ma­lan edes­sä.

Voi­si­ko sun­nun­tain ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten rin­nal­le tuo­da ar­jes­ta tu­tut per­he­ker­hot, mi­hin voi­si kii­reet­tö­mäs­ti ja il­man pai­nei­ta ko­koon­tua koko per­heen voi­min niin, et­tä eh­kä työs­sä­käy­vä puo­li­so­kin pää­si­si liit­ty­mään yh­tei­söön, mis­sä voi­si le­väh­tää het­ken. Voi­si tul­la ko­tiin.

Kir­joit­ta­ja on per­he­työ­tä te­ke­vä las­te­noh­jaa­ja Kes­ki-Lah­des­ta seu­ra­kun­nas­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover