JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Minun kirkkoni: Rippi­kou­lu­muis­tojen äärellä

Kimmo Malin

13.3.2024
Kimmo Malin

Jot­kut sa­no­vat, et­tä ai­ka kul­taa muis­tot. Tämä pä­te­nee eri­tyi­ses­ti int­ti-, kou­lu- tai rip­pi­kou­lu­muis­toi­hin. Kos­kee­ko tämä kaik­kia? Ei ai­na­kaan mi­nua. Sitä sy­väs­ti ih­met­te­len, mi­ten toi­sil­la muis­ti ei pe­laa tai vä­rit­tyy ajan ku­lu­es­sa. It­se muis­tan asi­at juu­ri sel­lai­si­na niin kuin ne oli­vat.

Rip­pi­kou­lu­muis­toi­hi­ni olen pääs­syt tu­tus­tu­maan kuo­puk­sen tä­män­vuo­ti­sen rip­pi­kou­lun myö­tä. Ny­kyi­sen rip­pi­kou­lu­työn ar­ki on tul­lut tu­tuk­si. Ai­ka mie­toa on, täy­tyy sa­noa. Ku­ten ny­ky­ai­kaa seu­ran­nee­na ar­va­ta saat­taa, mi­tään ei enää vaa­di­ta. Tois­ta oli en­nen.

Jo liik­ku­mi­nen rip­pi­kou­lu­ta­paa­mi­siin on täy­sin eri­lais­ta. Sii­nä yh­tä­läi­syy­det kou­lu­tai­pa­lei­siin ylei­ses­ti ovat näh­tä­vis­sä. Iso­äi­ti­ni vuon­na 1920 kä­ve­li 20 ki­lo­met­riä Asik­ka­lan kir­kol­le rip­pi­kou­luun. Oma mat­ka­ni 90-lu­vul­la Kuh­mois­ten seu­ra­kun­ta­ko­dil­le oli pit­kä se­kin, ai­na­kin 1,5 km ja yli­tet­tä­vä­nä oli vil­kas­lii­ken­tei­nen val­ta­tie. Vaa­ro­ja uh­ma­ten tä­mä­kin mat­ka teh­tiin. Nyt oman lap­se­ni koh­dal­la mat­ka on ai­na­kin puo­leen ly­hen­ty­nyt, ei­kä tie­tä­kään tar­vit­se ylit­tää.

Rip­pi­kou­lun si­säl­tö on sit­ten asia täy­sin erik­seen. Ul­koa opit­ta­vat asi­at ovat vain mur­to-osa oman rip­pi­kou­lu­ai­ka­ni vaa­teis­ta, hoh­hoi­jaa. Ja si­säl­tö muu­ten­kin. Vain kym­me­nen käs­ky­ä­kin, enem­män nii­tä käs­ky­jä­kin mi­nun ai­ka­na­ni oli. Ka­te­kis­mus­kin on vain vä­häi­nen, kyl­lä se­kin oli en­nen iso.

En­tä­pä pa­kol­li­set osal­lis­tu­mi­set seu­ra­kun­nan ti­lai­suuk­siin sit­ten. Kin­ke­rit kier­ret­tiin sil­kas­ta op­pi­mi­sen rie­mus­ta. Joka sun­nun­tai kir­kos­sa is­tut­tiin ja jäl­ki­kä­teen ha­et­tiin puu­mer­kit pa­peil­ta. Nyt vai­kut­taa sil­tä, et­tä jo kir­kon ohi kä­ve­ly­kin riit­tää ja sel­fiel­lä saa hy­väk­syn­nän.

Sitä kyl­lä ih­met­te­len, mi­ten kant­to­ri oli aloi­tus­ti­lai­suu­des­sa sama kuin omas­sa­kin rip­pi­kou­lus­sa. Ja vie­lä sa­man ikäi­nen­kin. Joku saat­tai­si sa­noa, et­tä ikä­kä­si­tys muis­ta muut­tuu oman iän kart­tu­es­sa. Ne on nii­tä sa­mo­ja hö­pöt­tä­jiä, joil­la ai­ka kul­taa muis­tot. Ei mi­nul­la muu­tu.

Rip­pi­kou­lu­lai­set ovat kyl­lä muut­tu­neet. Il­mei­sen uu­si piir­re näis­sä rip­pi­kou­lu­lai­sis­sa on, et­tei­vät edes kuun­te­le van­hem­pien ja vii­saam­pien muis­te­loi­ta van­hois­ta hy­vis­tä ajois­ta va­ka­vi­na ja kii­tol­li­si­na. Tois­ta oli se­kin mi­nun rip­pi­kou­lu­ai­ka­na­ni.

Kir­joit­ta­ja on kirk­ko­val­tuu­tet­tu Hol­lo­las­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover