JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Markku Ojanen: Miksi houkkien johtajat ovat niin äänekkäitä?

3.5.2022
Markku Ojanen

"On pa­rem­pi kuun­nel­la vii­saan hil­jai­sia sa­no­ja kuin houk­kien joh­ta­jan huu­toa" (Saarn. 9:17).  

Mik­si tätä oh­jet­ta ei kuun­nel­la? Ko­vin usein suu­reen ää­neen huu­ta­vat saa­vat pal­jon kuu­li­joi­ta ja val­taa ja jat­ka­vat huu­to­aan. Huu­dot vain ko­ve­ne­vat en­ti­ses­tään. Me­nee­kö siis kova huu­to pa­rem­min pe­ril­le? Tai­taa men­nä, mikä ei ker­ro hy­vää meis­tä kuu­li­jois­ta.

Huu­dos­sa on lo­pul­ta vä­hän in­for­maa­ti­o­ta, ta­val­li­ses­ti vain sa­mo­jen sa­no­jen lo­pu­ton­ta tois­ta­mis­ta. Syn­tyy­kö sil­loin tun­ne, et­tä huu­ta­ja us­koo sii­hen, mitä hän ha­lu­aa sa­noa? Vai on­ko se juu­ri huu­ta­jan yk­sin­ker­tai­nen vies­ti, joka vai­kut­taa? Vai ken­ties hä­nen mu­ka­naan kul­ke­va jouk­ko, joka ker­too hä­nen val­las­taan ja suo­si­os­taan?

Houk­kien joh­ta­ja ve­to­aa tun­tei­siin, mut­ta lii­an usein vain kiel­tei­siin tun­tei­siin. Hän ker­too, ket­kä ovat mei­dän puo­lel­lam­me ja ket­kä ovat mei­tä vas­taan. Hän ku­vaa maa­il­man mus­ta­val­koi­se­na. Hän va­roit­taa uh­kaa­vas­ta ti­lan­tees­ta ja ke­hot­taa va­rus­tau­tu­maan, sil­lä kaik­ki­al­la on vas­tus­ta­jia ja vi­ha­mie­hiä.

Vii­saan hil­jai­sia sa­no­ja on kuun­nel­ta­va tar­kas­ti, sil­lä usein hän ker­too ai­hee­seen liit­ty­vän ker­to­muk­sen. Hä­nen ker­to­mus­taan ei ym­mär­rä, jos ei kuun­te­le tar­kas­ti. Vii­sas osaa ku­va­ta asi­an­sa eri nä­kö­kul­mis­ta, sil­lä hän vie­rok­suu mus­ta­val­kois­ta ajat­te­lua. Hän ei ota vah­vas­ti kan­taa el­lei ky­sees­sä ole asia, jos­sa on ol­ta­va pie­nen ih­mi­sen puo­lel­la. Sil­loin hän voi het­kek­si ko­rot­taa ään­tään.

Vii­sas ei ha­lua tun­tei­den vai­kut­ta­van lii­kaa rat­kai­sui­hin, kos­ka sil­loin tun­ne te­kee rat­kai­sut ja jär­ki se­lit­tää ne par­hain päin. Vii­sas ve­to­aa tun­tei­den ase­mes­ta hy­vei­siin, ku­ten re­hel­li­syy­teen, oi­keu­den­mu­kai­suu­teen, an­teek­si­an­toon ja ar­me­li­ai­suu­teen. Sii­nä on hä­nen suu­rin vah­vuu­ten­sa.

Ny­ky­ai­kaa ku­vaa, et­tä ar­vos­tam­me enem­män älyk­kyyt­tä kuin vii­saut­ta. Äly­käs voi pal­vel­la yh­tä lail­la sekä pa­haa et­tä hy­vää, mut­ta vii­sas va­lit­see hy­vän. Vii­saut­ta on ai­na ar­vos­tet­tu, mitä ku­vaa hy­vin vii­sau­teen liit­ty­vien sa­no­jen val­ta­va mää­rä Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa. Sa­nat vii­saus ja vii­sas esiin­ty­vät lä­hes 400 ker­taa. Sa­nan­las­kuis­sa sa­no­taan: ”On­nel­li­nen se, joka on löy­tä­nyt vii­sau­den.”

Myös me muut olem­me on­nel­li­sia, jos tär­ke­ät rat­kai­sut pe­rus­tu­vat vii­sau­teen, kos­ka sil­loin niis­sä yh­dis­tyy ym­mär­rys, läm­pö ja pyr­ki­mys hy­vään. Vii­saut­ta maa­il­ma kai­paa. Täl­lä het­kel­lä se huk­kuu suu­reen ää­neen esi­tet­ty­jen val­hei­den ja vä­ki­val­lan al­le.

Äi­ti Te­re­san vii­saat sa­nat ovat edel­leen ajan­koh­tai­sia:

– Täs­sä maa­il­mas­sa on enem­män rak­kau­den ja ar­vos­tuk­sen näl­kää kuin lei­vän näl­kää.

– Älä an­na epä­on­nis­tu­mi­sen vie­dä roh­keut­ta­si sil­loin, kun olet teh­nyt par­haa­si.

– Älä mu­reh­di lu­ku­mää­ris­tä. Au­ta yh­tä ih­mis­tä ker­ral­laan ja aloi­ta ai­na lä­hin­nä si­nua ole­vas­ta hen­ki­lös­tä.

– Pa­ras tapa on­nis­tua elä­mäs­sä on toi­mia muil­le an­ta­miem­me neu­vo­jen mu­kaan.

– Kaik­ki ei­vät voi teh­dä suu­ria asi­oi­ta, mut­ta me voim­me teh­dä pie­niä asi­oi­ta suu­rel­la sy­dä­mel­lä.

Kir­joit­ta­ja on psy­ko­lo­gi­an eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri, on­nel­li­suu­den­tut­ki­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover