JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Kodin turvassa

4.7.2020
Tomi Alasalmi

Koti on na­pak­ka sana. Yti­me­käs ja ly­hyt, vain nel­jä kir­jain­ta, kuin ko­din sei­nät. Tämä ke­vät on ol­lut to­del­la poik­keuk­sel­lis­ta ai­kaa, ko­to­na on ol­tu pal­jon enem­män ja tii­viim­min kuin eh­kä muu­ten oli­si ol­tu. Etä­kou­lut ja työt ja fyy­si­nen etäi­syys ovat teh­neet sen, et­tä ko­to­na on ol­lut vält­tä­mä­tön­tä ol­la. Ko­din hy­vät puo­let ovat tul­leet vah­vem­min sel­väk­si. Mitä si­nul­le tu­lee mie­leen sa­nas­ta koti? Läm­pö, hil­jai­suus, kaa­os, kau­neus, vel­ka, tur­va ja var­mas­ti pal­jon muu­ta! Mut­tei ko­to­na ai­na vält­tä­mät­tä ole­kaan niin tur­val­lis­ta ol­la tai mu­ka­vaa. Tänä ke­vää­nä olem­me kuul­leet myös sii­tä, et­tä ruo­ka ei ko­to­na ole riit­tä­nyt­kään tai muu­ta­kin tur­vat­to­muut­ta on ko­deis­sa ol­lut.

Mis­sä on si­nun ko­ti­si? Mikä te­kee ko­din? Oman­lai­nen tyy­li, läm­pö, ai­nut­laa­tui­suus. Ke­sä­ko­tiin kuu­lu­vat yleen­sä erot­ta­mat­to­mas­ti sau­na, piha, jär­vi ja ym­pä­röi­vä luon­to. Suo­ma­lai­nen tun­tuu­kin ko­ke­van py­hyy­den ja Ju­ma­lan­sa usein luon­nos­sa, jär­ven ran­nas­sa ja tuu­len hu­mi­nas­sa – il­man sa­no­ja. Talo il­man ih­mi­siä ei tun­nu ko­dil­ta. Upe­at ja kau­niit ta­lot muut­tu­vat ko­deik­si, vas­ta kun niis­sä asu­taan ja si­ten syn­tyy ko­din hen­ki. Voim­me vain ku­vi­tel­la, mi­ten suu­ri asia siis on, jos on me­net­tä­nyt ko­din jos­tain syys­tä, avi­oe­ros­sa, ta­lou­del­li­sis­ta syis­tä tai pa­ko­lai­se­na.

Luuk­kaan evan­ke­liu­min ker­to­mus tuh­laa­ja­po­jas­ta on eräs Raa­ma­tun tu­tuim­mis­ta. Tuo ker­to­mus on dra­maat­ti­nen ta­ri­na, mel­kein­pä kuin jän­ni­tys­ker­to­mus. Sii­nä on mon­ta ta­soa, ku­ten hy­väs­sä ker­to­muk­ses­sa yleen­sä on. Per­heen­jä­sen­ten vä­lis­ten hen­ki­lö­suh­tei­den li­säk­si se on en­nen kaik­kea ker­to­mus ko­dis­ta, ko­din tur­vas­ta ja an­teek­si­an­nos­ta.

Ker­to­mus tuh­laa­ja­po­jas­ta ker­too Ju­ma­lan ja ih­mi­sen koh­taa­mi­ses­ta. Se ker­too Ju­ma­lan eh­dot­to­mas­ta rak­kau­des­ta ja an­teek­si­an­nos­ta. Poi­ka pa­la­si ar­ka­na ko­tiin. Ko­to­na hä­net otet­tiin rak­kau­del­la vas­taan. Ju­ma­lan rak­kaus voi nä­kyä ih­mis­ten kes­ken rak­kau­des­sam­me. Sy­dän on rak­kau­den ja koh­taa­mi­sen paik­ka. Ra­kas­ta­va Ju­ma­la odot­taa. Ra­kas­ta­va Ju­ma­la ot­taa vas­taan, Ju­ma­la tu­lee ih­mis­tä vas­taan ja avaa sy­lin­sä. On paik­ka, jo­hon tul­la. Ra­kas­ta­va Ju­ma­la iloit­see. Ju­ma­lan saa koh­da­ta si­sim­mäs­sään, pai­kas­sa, joka on koti si­säl­lä­ni.

Kir­joit­ta­ja on yh­teis­kun­nal­li­sen työn pas­to­ri.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover