JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Kirkon arvo­kes­kus­telu junnaa paikallaan, kun kaikki argu­men­toivat luomis­työllä ja kris­til­li­sellä ihmis­kä­si­tyk­sellä

1.7.2020
Markus Luukkonen

Maa­il­maa rie­po­tel­lut ja yhä jat­ku­va pan­de­mia siir­si yh­teis­kun­nal­li­sen ar­vo­kes­kus­te­lun het­kek­si taka-alal­le. Ju­han­nuk­sen jäl­kei­sel­lä vii­kol­la moni kui­ten­kin pu­hui kent­tä­piis­pa Pek­ka Sär­ki­ön Ko­ti­maa24-alus­tal­le kir­joit­ta­mas­ta ja sit­tem­min pois­ta­mas­ta blo­gi­kir­joi­tuk­ses­ta. Kent­tä­piis­pa ei ole kir­kon lei­vis­sä, ja Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko­kin eh­ti ir­ti­sa­nou­tua hä­nen aja­tuk­sis­taan.

Blogi oli tie­tys­ti käy­tä­vä­pu­heis­sa Lah­den yh­tei­ses­sä kirk­ko­val­tuus­tos­sa, joka ko­koon­tui ko­ro­na­tau­on jäl­keen Jout­jär­ven kir­kos­sa. Val­tuus­to kes­kus­te­li pit­kään aloit­tees­ta, jon­ka mu­kaan Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mään pi­täi­si pe­rus­taa yh­den­ver­tai­suus- ja tasa-ar­vo­toi­mi­kun­ta. Kes­kus­te­lu oli haas­teel­li­sis­ta läh­tö­koh­dis­taan huo­li­mat­ta mie­len­kiin­tois­ta ja ilah­dut­ta­van koh­te­li­as­ta. Yh­tei­nen kirk­ko­neu­vos­to päät­ti jo ai­em­min, et­tä toi­mi­kun­taa ei tar­vi­ta. Sa­maan pää­tyi tä­pä­rän ää­nes­tyk­sen (24-20-4 tyh­jää) jäl­keen myös kirk­ko­val­tuus­to. Hal­lin­toa ha­lu­taan pi­kem­min­kin ke­ven­tää kuin li­sä­tä.

Kyse ei tie­ten­kään ol­lut pel­käs­tä toi­mi­kun­nas­ta, jon­ka toi­mi­val­ta oli­si ol­lut to­teu­tu­es­saan var­sin ka­pea. Uu­dis­tus­mie­lis­ten pu­heis­sa kuul­si pet­ty­mys kir­kon ra­ken­tei­siin, jos­sa mie­het näyt­tä­vät ete­ne­vän nai­sia no­pe­am­min ja jos­sa vä­hem­mis­töt ei­vät tun­ne olo­aan täy­sin ko­toi­sak­si. Toi­mi­kun­nan kan­nat­ta­jat to­te­si­vat, et­tä tasa-ar­vo pi­täi­si tun­nus­taa kir­kos­sa il­man min­kään­lai­sia eh­to­ja. Vas­tus­ta­jien suus­ta puo­les­taan kuul­tiin, et­tä la­kia nou­da­te­taan jo nyt ja mah­dol­li­set pul­mat tu­lee kä­si­tel­lä esi­hen­ki­lön ja alai­sen kes­ken.

Tu­lo­kul­mia oli yh­tä pal­jon kuin pu­hu­ji­a­kin, mut­ta na­pa­pis­teet hah­mot­tu­vat sel­väs­ti. Seu­ra­kun­ta­lais­ten pii­ris­sä on kah­ta vah­vaa ajat­te­lu­lin­jaa, jot­ka mo­lem­mat ar­gu­men­toi­vat luo­mis­työl­lä ja kris­til­li­sel­lä ih­mis­kä­si­tyk­sel­lä. "Ja Ju­ma­la loi ih­mi­sen ku­vak­seen, Ju­ma­lan ku­vak­si hän hä­net loi, mie­hek­si ja nai­sek­si hän loi hei­dät", sa­no­taan 1. Moo­sek­sen kir­jan 1. lu­vus­sa. Kon­ser­va­tii­vit, jot­ka edus­ta­vat yleen­sä he­rä­tys­liik­kei­tä, muis­ta­vat pai­not­taa virk­keen jäl­kim­mäis­tä osaa. Uu­dis­tus­mie­lis­ten mu­kaan vir­ket­tä pi­tää so­vel­taa ny­ky­ai­kaan, ja kir­kon on seu­rat­ta­va seu­ra­ta tasa-ar­vo­ke­hi­tyk­ses­sä yleis­tä yh­teis­kun­nal­lis­ta tren­diä.

Prag­maat­ti­ses­ti aja­tel­len kyse lie­nee enim­mäk­seen ajas­ta – voi­ma­suh­teet saat­ta­vat vaih­tua kirk­ko­val­tuus­tos­sa jo esi­mer­kik­si seu­raa­vien seu­ra­kun­ta­vaa­lien jäl­keen. Täl­lä vä­lin seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä on lu­van­nut päi­vit­tää pi­kai­ses­ti tasa-ar­vo- ja yh­den­ver­tai­suus­suun­ni­tel­man­sa.

Ke­hi­tys on ol­lut pai­kal­lis­seu­ra­kun­nis­sa joka ta­pauk­ses­sa no­pe­am­paa kuin ko­ko­nais­kir­kos­sa. Kir­kon op­piin teh­dään muu­tok­sia vas­ta 75 pro­sen­tin mää­rä­e­nem­mis­töl­lä. Esi­mer­kik­si sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien vih­ki­mi­nen ei ole kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jia tun­te­vien asi­an­tun­ti­joi­den mu­kaan vie­lä nä­kö­pii­ris­sä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover