JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Kirk­ko­her­rojen pääsi­äis­ter­vehdys: Sävel voi liittää erikieliset ja erimieliset samaan rauhan rukoukseen

Jani Mahkonen

13.3.2024
Sari Kuirinlahti

Rau­han Her­ra, suo rau­ha. Rau­haa me kai­paam­me niin. Rau­han Her­ra, suo rau­ha. Kai­paam­me rau­haa, Her­ra, niin.

Tä­män pa­les­tii­na­lai­sen rau­han­ru­kouk­sen, vir­ren 918, voit vei­sa­ta suo­mek­si, ara­bi­ak­si, hep­re­ak­si, ruot­sik­si, eng­lan­nik­si, sak­sak­si, rans­kak­si, ve­nä­jäk­si ja vi­rok­si. Hyvä niin – rau­haa kai­va­taan lu­kui­sien eri kan­so­jen kes­kuu­des­sa.

Sil­loin, kun meil­lä ei ole yh­teis­tä kiel­tä kaik­kien rau­haa kai­paa­vien kes­ken, yh­tei­nen sä­vel­mä voi vie­lä liit­tää mei­dät kaik­ki sa­maan vir­teen. Ru­kou­syh­tey­den syn­ty­mi­sek­si on val­ta­van tär­ke­ää, et­tä osa ru­kouk­sis­ta on saa­nut kai­kil­le luo­duil­le mah­dol­li­sim­man hel­pos­ti opit­ta­van sä­ve­len.

Ih­mi­sen sie­lun yti­mes­sä vai­kut­taa ole­van jo­kin sä­ve­lil­le hy­vin herk­kä koh­ta, jos­ta läh­tee ih­mi­sen sy­vin mah­dol­li­nen avun­huu­to. Koh­ta, jo­hon eri­tyi­ses­ti sä­vel­ten sii­vit­tä­mä loh­du­tuk­sen Sana voi jät­tää py­sy­vän muis­ti­jäl­jen. Tä­män huo­maam­me muis­ti­sai­raan van­huk­sen luo­na, jon­ka muis­tis­ta vii­mei­sek­si pyyh­kiy­tyy lap­se­na sie­luun pai­nu­nut il­ta­vir­si 548 Tule kans­sa­ni, Her­ra Jee­sus.

Lä­hes­tym­me kris­ti­kun­nan suu­rin­ta juh­laa pää­si­äis­tä. So­dat var­jos­ta­vat va­el­lus­tam­me. On vai­ke­aa sa­noit­taa tyh­jen­tä­väs­ti rat­kai­su­vaih­to­eh­to­ja ris­ti­rii­toi­hin. Kan­na­not­to­jen vä­lil­le jää pit­kiä hil­jai­suuk­sia, nä­ke­mys­ten vä­lil­le pit­kiä etäi­syyk­siä. Mikä ra­ken­tai­si yh­teyt­tä vi­hol­lis­ten­kin kes­ken? Mikä kan­tai­si mei­dät kaik­ki Va­pah­ta­jam­me Jee­suk­sen Kris­tuk­sen ris­tin juu­rel­le, tyh­jäl­le hau­dal­le, Ilo­sa­no­maa kai­paa­vien rin­nal­le?

Jo­kai­sel­la hau­dal­la – myös sy­dä­mem­me suul­la – voi Ju­ma­lan ar­mos­ta ol­la pää­si­äi­se­nä en­ke­lei­tä. Älä pel­kää, jos ras­kas kivi pai­naa vie­lä sy­dän­tä­si, et­kä vie­lä tä­nään jak­sa ru­koil­la ja vei­sa­ta. Voit myös vain kuun­nel­la hil­jaa, kun muu kris­ti­kun­ta ru­koi­lee ja vei­saa. Sä­vel­ten sii­vin Sana voi hil­jaa kät­keä sy­dä­mee­si suu­rim­man mah­dol­li­sen, ian­kaik­ki­sen loh­du­tuk­sen. Ku­ten pro­feet­ta Je­sa­ja en­nus­ti: ”Kuo­le­ma on niel­ty ai­ni­aak­si. Her­ra Ju­ma­la pyyh­kii kaik­kien kas­voil­ta kyy­ne­leet (Jes. 25:8a).”

Is­ra­e­li­lai­seen kan­san­sä­vel­mään poh­jau­tu­va vir­si 515 päät­tyy vä­ke­vään toi­voon rau­has­ta: Is­tum­me yh­des­sä leh­väin al­la, kan­sat ei pel­kää toi­si­aan. Au­roik­si mie­kat ta­o­taan, rau­ha ei pää­ty mil­loin­kaan. Au­roik­si mie­kat ta­o­taan, rau­ha ei pää­ty mil­loin­kaan.

Pää­si­äis­ter­veh­dys on laa­dit­tu yh­teis­työs­sä le­vik­ki­a­lu­een kirk­ko­her­ro­jen kans­sa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover