JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Kallio-ilmiö on totta myös Lahdessa, ja näin se haastaa seurakunnat

28.6.2022
Markus Luukkonen

Nuor­ten ai­kuis­ten ta­voit­ta­mi­nen on kir­kol­le vi­sai­nen päh­ki­nä, jon­ka pu­rek­si­mi­nen ei käy hel­pos­ti.

Huo­les­tu­neim­mat huo­kai­le­vat, et­tä kirk­ko on hu­kan­nut mil­le­ni­aa­lit. Mil­le­ni­aa­leil­la tar­koi­te­taan Y- ja Z-su­ku­pol­vien edus­ta­jia eli noin 18–35-vuo­ti­ai­ta suo­ma­lai­sia. Rip­pi­kou­lu on tut­ki­muk­sien mu­kaan mo­nil­le hy­vin myön­tei­nen ko­ke­mus. Kui­ten­kin vii­meis­tään isos­vai­heen jäl­keen enem­mis­tö etään­tyy seu­ra­kun­nan toi­min­nas­ta.

Kir­kon jä­se­nyys on muut­tu­nut yhä enem­män tie­toi­sek­si va­lin­nak­si. Heik­ke­ne­vä jä­sen­pi­to nä­kyy esi­mer­kik­si kas­tet­tu­jen lap­sien mää­rän vä­he­ne­mi­se­nä.

Ke­hi­tys on voi­mak­kain­ta suur­ten ja kes­ki­suur­ten kau­pun­kien kes­kus­tois­sa, jois­sa Lah­ti tuo­reen Mil­le­ni­aa­lien kirk­ko -tut­ki­mu­soh­jel­man mu­kaan ver­tau­tuu jo pää­kau­pun­ki­seu­tuun, Tur­kuun ja Tam­pe­ree­seen. Pu­hu­taan "Kal­lio-il­mi­ös­tä": ti­heil­lä kes­kus­ta-alu­eil­la vain mar­gi­naa­li­nen osa nuo­ris­ta ai­kui­sis­ta on kiin­nos­tu­nei­ta us­kon­nos­ta ja hen­gel­li­syy­des­tä.

Kau­pun­kiym­pä­ris­töis­sä pai­not­tu­vat­kin us­kon­not­to­mat, pää­a­si­as­sa it­seen­sä luot­ta­vat hen­ki­löt sekä esi­mer­kik­si tasa-ar­vo-, ym­pä­ris­tö- ja kou­lu­tus­ky­sy­myk­sis­tä kiin­nos­tu­neet uni­ver­sa­lis­tit.

Kak­si muu­ta seg­ment­tiä, avo­mie­li­set ta­pak­ris­ti­tyt sekä pe­rin­tei­set us­ko­vat, jää­vät Lah­des­sa vä­hem­mis­tök­si. Hei­tä löy­tyy enem­män pie­nil­tä paik­ka­kun­nil­ta ja var­sin­kin poh­joi­ses­ta Suo­mes­ta.

Kir­kon ta­voit­teet ovat si­nän­sä kirk­kaat. En­sin­nä­kin ha­lu­taan, et­tä ko­ke­mus kir­kon jä­se­nyy­des­tä lu­jit­tuu ja mo­ni­puo­lis­tuu.

Toi­sek­si ta­voit­tee­na on, et­tä nuo­ret ai­kui­set pi­tä­vät kas­tet­ta tär­ke­ä­nä ja ha­lu­a­vat tuo­da myös omat lap­sen­sa kas­teel­le. Kol­man­te­na pyr­ki­myk­se­nä on, et­tä seu­ra­kun­tiin syn­tyy uut­ta yh­tei­söl­li­syyt­tä, jos­sa va­paa­eh­toi­suus on kiin­teä osa toi­min­taa.

Mil­le­ni­aa­lit nä­ke­vät kir­kos­sa myös myön­tei­siä asi­oi­ta. Seu­ra­kun­nat te­ke­vät hy­vää, edus­ta­vat tra­di­ti­o­ta ja py­sy­vyyt­tä, ja kirk­koon tii­vis­tyy his­to­ri­al­lis­ta ta­ri­naa ja ma­te­ri­aa. Kirk­ko on naa­pu­ri, jol­ta voi pyy­tää apua hä­däs­sä.

On­gel­mik­si mai­ni­taan um­meh­tu­nut kiis­te­ly tasa-ar­vo­ky­sy­myk­sis­tä, vai­kea te­o­lo­gi­nen sa­nas­to sekä tie­tyn­lai­nen, yl­hääl­tä alas joh­det­tu hen­gel­li­syy­den mal­li.

Seu­ra­kun­nis­sa on run­saas­ti vai­kut­ta­jia, jot­ka ovat näh­neet kir­kon lois­ton ai­ka­na, jol­loin mil­le­ni­aa­lit ei­vät ol­leet vie­lä syn­ty­neet­kään. Rin­nal­le, 2020-lu­vun kirk­koa ra­ken­ta­maan, tar­vit­tai­siin nyt nuo­ria tuu­let­ta­maan van­ho­ja kä­si­tyk­siä. Huo­mio huo­mio, seu­ra­kun­ta­vaa­li­syk­sy on tu­los­sa, täs­sä voi ol­la ti­lai­suu­te­si!

Tra­di­ti­o­na­lis­tien pu­heis­sa tois­tuu aja­tus, jon­ka mu­kaan kirk­ko toi­mi­si oi­kein kir­kas­ta­mal­la pe­rus­teh­tä­vään­sä. Kir­kon on kui­ten­kin myös muu­tut­ta­va sen jä­sen­ten mu­ka­na – ja en­nen kaik­kea kuun­nel­ta­va hei­tä enem­män.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover