JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Jukka Immeli: minkälaisen sisäisen sään olet omalta äidiltäsi perinyt?

24.4.2024
Jukka Immeli

Me suo­ma­lai­set olem­me – em­me vä­hi­ten vaih­te­le­vien sää­o­lo­suh­tei­den vuok­si – sää­hän huo­mi­om­me kiin­nit­tä­vää kan­saa.  Ai­na­kin it­se kat­son aa­mul­la en­sim­mäi­sek­si sää­en­nus­teet (no eh­kä ihan en­sim­mäi­sek­si öi­set ur­hei­lu­tu­lok­set). Jo lap­suu­des­ta­ni saak­ka on äi­tien­päi­vä jää­nyt mie­leen sii­tä, et­tä sil­loin on usein ko­ke­nut en­sim­mäis­tä ker­taa ke­sän tun­tua. ”Oi mi­ten iha­na il­ma”, äi­ti saat­toi sa­noa. Vuo­de­na­jois­ta ja sääs­tä ja sään vaih­te­luis­ta riip­pu­mat­ta, kan­nam­me si­sim­mäs­säm­me sen omaa sää­tä. Näin äi­tien­päi­vän kyn­nyk­sel­lä voi­kin ky­syä, min­kä­lai­sen si­säi­sen sään olet omal­ta äi­dil­tä­si pe­ri­nyt.

Lau­ri Vii­ta avaa ru­non­sa Alf­hild: ”Äi­dit vain, nuo toi­vos­sa vä­ke­vät, Ju­ma­lan nä­ke­vät. Heil­le on an­net­tu voi­ma ja val­ta ko­ho­ta unes­sa pil­vien al­ta ja kat­sel­la kor­ke­am­mal­ta.” Tätä pe­rin­töä mo­net ovat saa­neet kan­taa ja se kan­taa yhä. Äi­din rak­kaus, äi­din vä­lit­tä­mä us­ko ja äi­din kyky kat­sel­la kor­ke­am­mal­ta kan­taa yhä. Äi­tien ru­kouk­sis­ta sa­no­taan, et­tä ne ovat voi­mas­sa hei­dän kuol­tu­aan­kin. Asi­am­me ovat Luo­jam­me kä­des­sä, äi­tien sa­nat ja huo­kauk­set­kin ovat tal­les­sa mei­tä var­ten. 

Mut­ta meis­sä on myös nii­tä, joi­den äi­dit ovat mur­tu­neet ja ek­sy­neet. He ei­vät ky­en­neet kat­soa kor­ke­am­mal­ta. Eh­kä he ei­vät jak­sa­neet huo­kais­ta­kaan Luo­jan puo­leen. Tä­tä­kin jot­kut meis­tä kan­ta­vat. Jot­kut meis­tä ovat myös or­po­ja, joil­la äi­tiä ei ole ol­lut tai hän on ol­lut pois­sa. Olem­me­pa saa­neet äi­deil­täm­me pe­rin­tö­nä si­säi­ses­ti hy­vän sään tai jää­neet täs­sä suh­tees­sa pe­rin­nöt­tö­mik­si, saam­me kui­ten­kin muis­taa, et­tä olem­me joka ta­pauk­ses­sa kan­net­tui­na. Vaik­ka it­se em­me ky­ke­ne ko­ho­a­maan kor­ke­am­mal­le, tai jos äi­tim­me ei­vät ko­hon­neet kor­ke­am­mal­le, niin Ju­ma­la it­se tu­lee luok­sem­me siel­lä mis­sä olem­me. Tämä ei sy­vim­mil­tään ole mi­tään lap­sel­lis­ta läs­sy­tys­tä vaan to­ti­sin­ta tot­ta sil­le, jon­ka si­säi­nen maa­il­ma tar­vit­see kan­nat­te­lua. Ja ke­nen­pä ei jos­kus tar­vit­si­si.

Olem­me ih­mi­si­nä, J. Kar­ja­lais­ta mu­kail­len, em­me ai­na ”san­ka­rei­ta kaik­ki” vaan kuin ”or­po­ja kaik­ki”, maa­il­man­kaik­keu­den ja ai­ko­jen ava­ruu­des­sa. Mut­ta tä­män jos­kus si­säi­sen hei­kon sään ai­ka­na saam­me muis­taa Je­sa­jan kir­jan sa­nat (Jes. 66:13) Ju­ma­lan kan­nat­te­lus­ta: ”Niin kuin äi­ti loh­dut­taa las­taan, niin minä tei­tä loh­du­tan”.

Kir­joit­ta­ja on Kes­ki-Lah­den kap­pa­lai­nen

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover