JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Helena Salakka: Vielä ei ole myöhäistä – moni asia on nykyisin mahdollista entistä myöhemmin

Lahden seurakunnat

20.6.2022
Helena Salakka

Mil­loin­ko­han ai­kui­sur­hei­lu­kil­pai­luis­sa tu­lee sar­ja M100 tai N100? Muis­tan, kun is­tuin Lah­des­sa use­am­pi vuo­si sit­ten seu­raa­mas­sa ai­kui­sur­hei­li­joit­ten MM-ki­sois­sa 90-vuo­ti­ai­den mies­ten kuu­lan­työn­töä ja ta­pu­tin lii­kut­tu­nee­na jo­kai­sen suo­ri­tuk­sen jäl­keen.

Ny­kyi­sin moni asia on mah­dol­lis­ta en­tis­tä pi­dem­pään. Jos ter­veyt­tä riit­tää, voi osal­lis­tua ur­hei­lu­ki­soi­hin yli 95-vuo­ti­aa­na. Ke­väi­sin leh­dis­sä ker­ro­taan 70-vuo­ti­ais­ta, jot­ka ker­to­vat yli­op­pi­las­lak­ki pääs­sä oman ta­ri­nan­sa yli­op­pi­laik­si.

Meil­lä ei ole ol­lut kos­kaan his­to­ri­am­me ai­ka­na niin pal­jon mah­dol­li­suuk­sia to­teut­taa it­se­äm­me kuin 2020-lu­vul­la. Suur­ten ikä­luok­kien nuo­ril­la ei ol­lut ta­lou­del­li­ses­ti sa­man­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia kuin nyt – täl­lä het­kel­lä lu­ki­on tai am­ma­til­li­sen tut­kin­non suo­rit­ta­mi­nen kaik­ki­ne ma­te­ri­aa­lei­neen on mak­su­ton­ta op­pi­vel­vol­li­sil­le. Ai­kui­so­pis­ke­li­joil­le­kin on tar­jol­la ra­hal­lis­ta tu­kea ja opin­to­va­paa­ta.

Vaik­ka vaih­to­eh­to­ja ja ra­hal­lis­ta tu­kea opin­toi­hin on tar­jol­la, moni ei kui­ten­kaan tar­tu nii­hin. Tut­tu­ni ker­toi työ­ka­ve­ris­taan, joka ei jak­sai­si enää ol­la ny­kyi­ses­sä työ­pai­kas­saan, mut­ta kyn­nys ha­kea työ­paik­kaa on lii­an kor­kea: Hän on teh­nyt työ­ha­ke­muk­sen vii­mek­si 1990-lu­vul­la.

Moni sin­nit­te­lee vuo­des­ta toi­seen työ­pai­kal­laan, vaik­ka kai­pai­si jo jo­tain uut­ta. Jos ai­noa in­nos­ta­va asia työs­sä on pit­kän uran tuo­ma lo­ma­ker­ty­mä, tu­li­si­ko ol­la huo­lis­saan? Pi­täi­si­kö työs­tään sit­ten ol­la jat­ku­vas­ti in­nois­saan? Mie­les­tä­ni ei. Mut­ta jos työs­sään mi­kään ei in­nos­ta ja huo­maa kyy­nis­ty­neen­sä, sil­loin kaik­ki ei ole hy­vin.

Mi­kään muu­tos elä­mäs­sä ei ta­pah­du kui­ten­kaan sor­mia na­paut­ta­mal­la. Krii­siy­ty­nyt­tä pa­ri­suh­det­ta ei saa kun­toon osal­lis­tu­mal­la yh­den päi­vän pi­ka­kurs­sil­le. Vuo­sien ai­ka­na ker­ty­nei­tä lii­ka­ki­lo­ja ei saa häi­vy­tet­tyä vii­kos­sa. Am­ma­til­li­nen um­pi­ku­ja ei se­kään avau­du het­kes­sä.

Me suo­ma­lai­set olem­me kuu­lui­sia sii­tä, et­tä osaam­me sin­ni­tel­lä. Me kyl­lä pär­jääm­me, vaik­ka oi­ke­as­ti tar­vit­si­sim­me apua. Näin myös työ­e­lä­mäs­sä. Vaik­ka oman ti­lan­teen tun­nis­tai­si, ei ole vält­tä­mät­tä help­poa hah­mot­taa omaa ko­ko­nais­ti­lan­net­ta. Mitä eri vaih­to­eh­to­ja mi­nul­la yli­pään­sä on? Mitä kaik­kea osaa­mis­ta mi­nul­la on­kaan? Osaan­ko sa­noit­taa sen? Mi­ten ja mis­tä voi­sin ha­kea töi­tä? Ke­nel­tä voi­sin saa­da poh­din­toi­hi­ni tu­kea? Mikä oli­sin en­sim­mäi­nen as­kel, jon­ka ot­tai­sin koh­ti uut­ta?

Mo­nel­la ai­kui­sur­hei­li­jal­la on oma val­men­ta­ja. Sel­lai­seen kan­nat­taa tu­keu­tua myös sil­loin, kun kai­paa työ­e­lä­mäs­sä apua. Sain it­se­kin apua ura­val­men­ta­jal­ta ja työ­e­lä­mäp­sy­ko­lo­gil­ta, kun vaih­doin alaa ne­li­kymp­pi­se­nä. Ir­ti­sa­nou­duin va­ki­tui­ses­ta työ­pai­kas­ta ja us­kal­tau­duin uu­den alan pää­sy­ko­kei­siin. Edel­li­sen ker­ran olin ol­lut pää­sy­ko­keis­sa yli 20 vuot­ta ai­em­min. Kut­kut­ta­vaa!

Mitä kaik­kea sinä ha­lu­at vie­lä eh­tiä te­ke­mään elä­mäl­lä­si? Työn­tä­mään kuu­laa 90-vuo­ti­aa­na MM-ki­sois­sa vai ihan jo­tain muu­ta?

 Kir­joit­ta­ja on lah­te­lai­nen opin­to-oh­jaa­ja ja ai­nee­no­pet­ta­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover