JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Helena Salakka: Tuleeko minun kokea syvää merki­tyk­sel­li­syyden tunnetta, kun pyyhin tiskipöytää?

27.4.2021
Helena Salakka

”Luu­lin, et­tä si­nus­ta tu­li­si jo­tain mer­kit­tä­väm­pää”, ys­tä­vä­ni sa­noi mi­nul­le, kun hän kuu­li, et­tä olin juu­ri pääs­syt opis­ke­le­maan yli­o­pis­toon opin­to-oh­jaa­jak­si. En osan­nut vas­ta­ta hä­nel­le mi­tään, sil­lä olin niin hä­kel­ty­nyt hä­nen kom­men­tis­taan.

Olin juu­ri lä­päis­syt tiu­kat pää­sy­ko­keet tent­tei­neen ja haas­tat­te­lui­neen ja olin on­nel­li­nen haa­vei­le­mas­ta­ni opis­ke­lu­pai­kas­ta. Jäin miet­ti­mään, min­ne mi­nun oli­si ys­tä­vä­ni mie­les­tä pi­tä­nyt pääs­tä opis­ke­le­maan, et­tä mi­nus­ta oli­si voi­nut tul­la jo­tain mer­kit­tä­vää?

Kun teem­me elä­mäs­säm­me va­lin­to­ja, em­me ai­na kuu­le pelk­kiä hur­raa-huu­to­ja ym­pä­ril­täm­me. Va­lin­tam­me saa­te­taan ky­see­na­lais­taa – ja si­nän­sä hyvä niin, sil­lä sitä kaut­ta va­lin­ta tu­lee pe­rus­tel­tua it­sel­le pa­rem­min. On­ko tämä va­lin­ta­ni sitä, mitä to­del­la ha­lu­an? Mi­nul­le juu­ri tuo­hon opis­ke­lu­paik­kaan ha­keu­tu­mi­nen oli mer­ki­tyk­sel­lis­tä.

Työn mer­ki­tyk­sel­li­syys on nou­se­mas­sa isok­si me­gat­ren­dik­si, asi­ak­si, joka on yhä use­am­mal­le – ja eten­kin nuo­ril­le työn­te­ki­jöil­le – tär­keä. Vii­me vuo­sien ai­ka­na leh­dis­tä on myös voi­nut lu­kea pal­jon ura­siir­ty­mis­tä ker­to­via ta­ri­noi­ta, jois­sa usein ko­va­palk­kai­ses­sa ase­mas­sa ole­va po­moih­mi­nen on ha­ke­nut elä­mäs­sään mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä ja lep­pois­ta­nut elä­mään­sä te­ke­mäl­lä ra­jun alan­vaih­dok­sen.

Olen it­se iloi­nen täs­tä mer­ki­tyk­sel­li­syy­den nou­sus­ta. Sa­mal­la tu­lee muis­taa myös ko­li­kon toi­nen puo­li. Tu­lee­ko kai­ken te­ke­mi­sen elä­mäs­sä ol­la eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­lis­tä? Tu­lee­ko mi­nun ko­kea sy­vää mer­ki­tyk­sel­li­syy­den tun­net­ta, kun pyy­hin tis­ki­pöy­tää tai vien hai­se­van bi­o­jä­te­bus­sin ros­kik­seen? Vai voin­ko vain yk­sin­ker­tai­ses­ti pyyh­kiä pöy­dän tai vie­dä ros­kat?

Lii­al­li­sen mer­ki­tyk­sel­li­syy­den met­säs­tys voi uu­vut­taa. Tun­nen ih­mi­siä, jot­ka ovat met­säs­tä­neet vuo­si­kau­sia omaa kut­su­mus­taan tai ih­meel­lis­tä nä­kyä sii­tä, mitä hei­dän tu­li­si teh­dä elä­mäl­lään. He ha­lu­ai­si­vat käyt­tää elä­män­sä mah­dol­li­sim­man mer­ki­tyk­sel­li­ses­ti, mut­ta unoh­ta­vat hel­pos­ti elää nyt, kun kat­se on koko ajan tu­le­vai­suu­des­sa.

Mitä on mer­ki­tyk­sel­li­nen elä­mä? Jo­kai­nen ai­ka­kau­si yrit­tää hah­mot­taa tätä omal­la vuo­rol­laan. Best­sel­ler-kir­jai­li­ja Emi­ly Es­fa­ha­ni Smit­hin mie­les­tä mer­ki­tyk­sel­li­nen elä­mä syn­tyy nel­jäs­tä asi­as­ta:

Sii­tä, et­tä pää­sem­me ko­ke­maan ta­val­la tai toi­sel­la yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­net­ta mui­den kans­sa ja et­si­mään oman elä­mäm­me tar­koi­tus­ta käyt­tä­mäl­lä lah­jo­jam­me ja vah­vuuk­si­am­me. Kol­man­nek­si hän nos­taa ta­ri­nal­li­suu­den voi­man, joka aut­taa hah­mot­ta­maan ja ym­mär­tä­mään omaa elä­mää. Nel­jän­nek­si hän pu­huu it­sen­sä ylit­tä­mi­ses­tä, mil­lä hän tar­koit­taa sitä, et­tä on yh­tey­des­sä jon­kin it­se­ään suu­rem­man kans­sa. Täl­lä hän viit­taa ko­ke­muk­seen hen­gel­li­syy­des­tä tai vaik­ka­pa luon­to­ko­ke­muk­sen tai mu­sii­kin voi­mas­ta.

Mikä si­nul­le on mer­ki­tyk­sel­lis­tä elä­mäs­sä­si juu­ri täl­lä het­kel­lä? Ovat­ko muut­kin si­nul­le tär­keis­tä asi­ois­ta in­nois­saan vai koh­taat­ko ky­see­na­lais­ta­mis­ta?

Kir­joit­ta­ja on lah­te­lai­nen opin­to-oh­jaa­ja ja ai­nee­no­pet­ta­ja sekä kau­pun­gin­val­tuus­ton jä­sen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover