JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Helena Salakka: Mitä jos asiat sujuvatkin hyvin?

Lahden seurakunnat

25.4.2023
Helena Salakka

Tal­lin­nas­sa 15 vuot­ta asu­nut ys­tä­vä­ni pyö­rit­te­li sil­mi­ään lou­nas­pöy­däs­sä, kun vaih­doim­me kuu­lu­mi­sia. Hän seu­raa Suo­men asi­oi­ta ak­tii­vi­ses­ti me­di­an kaut­ta. Hän ky­syi, on­ko Suo­mi ihan kaa­ok­ses­sa täl­lä het­kel­lä, sil­lä uu­tis­ten mu­kaan hä­nen mie­les­tään saa juu­ri sel­lai­sen ku­van.

Hä­nen mu­kaan­sa näyt­tää sil­tä, et­tä Suo­mes­sa kaik­ki on pie­les­sä. So­si­aa­li- ja ter­vey­sa­la on to­taa­lik­rii­sis­sä. Suo­ma­lais­kou­luis­sa ku­kaan ei opi ja kaik­ki op­pi­laat räp­lää­vät tun­nil­la kän­ny­köi­tään. Val­ti­on ta­lous on ro­mah­ta­mas­sa. Koko kan­sa­kun­nas­ta on tul­lut pul­la­mös­söä, joka ei lii­kah­da soh­vil­taan mi­hin­kään. Suo­ma­lai­sil­la ka­duil­la ei us­kal­la enää kä­vel­lä, kos­ka joku jen­gi al­kaa heti pii­rit­tää ja vie vä­hin­tään ken­gät.

Ys­tä­vä­ni oli hy­vin häm­men­ty­nyt ta­vas­ta, jol­la Suo­mes­sa uu­ti­soi­daan asi­ois­ta. Van­ha sa­non­ta toki ker­too, et­tä "good news, no news" eli et­tä hyvä uu­ti­nen ei ole uu­ti­nen, mut­ta on­ko ne­ga­tii­vi­nen uu­ti­soin­ti ja krii­si­tie­toi­suu­den he­rät­te­ly men­nyt lii­an pit­käl­le?

Ti­lan­ne on hy­vin ris­ti­rii­tai­nen. Toi­saal­ta meil­lä on me­di­an luo­ma to­del­li­suus ja sit­ten se to­del­li­suus, jon­ka mu­kaan Suo­mi on kuu­det­ta ker­taa maa­il­man on­nel­li­sin maa. Siis koko maa­il­man on­nel­li­sin maa! Mi­ten huo­nos­ti muil­la me­nee­kään, jos me olem­me kai­kis­ta on­nel­li­sim­mat?

Sa­noil­la on val­ta­va voi­ma. Tut­ta­va­ni ker­toi, et­tä hä­nen lap­sen­sa luo­kan­val­vo­ja oli kut­su­nut lap­sen luok­kaa kou­lun han­ka­lim­mak­si ja le­vot­to­mim­mak­si. Seu­raa­van vuo­den van­hem­pai­nil­las­sa uu­si opet­ta­ja oli ylis­tä­nyt luo­kan yh­teis­hen­keä ja sitä, mi­ten luo­kas­sa työs­ken­nel­lään. Van­hem­mat oli­vat kuu­lem­ma kat­so­neet häm­men­ty­nei­nä toi­si­aan. Pu­hu­taan­ko nyt sa­mas­ta luo­kas­ta? Jo­tain ih­meel­lis­tä al­koi ta­pah­tua, kun uu­si opet­ta­ja näki luo­kan po­ten­ti­aa­lin ja al­koi kan­nus­taa lap­sia.

Kuka liet­soi­si meil­le suo­ma­lai­sil­le toi­voa? Kuka sa­noi­si meil­le, et­tä kyl­lä me sel­vi­äm­me? Kuka sa­noi­si, et­tä me pys­tym­me vaik­ka mi­hin yh­des­sä? Kuka sa­noi­si, et­tä me olem­me osaa­via ja lah­jak­kai­ta ja pys­tym­me rat­kai­se­maan ny­kyi­set ja tu­le­vai­suu­den haas­teet? Kuka sa­noi­si meil­le, et­tä meil­lä on tu­le­vai­suus ja toi­vo?

2000 vuot­ta sit­ten kol­me­kymp­pi­nen par­ta­ra­di­kaa­li liet­soi toi­voa. Hä­nel­lä ei ol­lut näyt­tä­vää so­me­ti­liä ei­kä mah­ti­pon­tis­ta au­toa, jol­la hän oli­si kier­tä­nyt lop­puun­myy­ty­jä sta­di­o­ne­ja. Hä­nen ta­val­li­ses­sa ole­muk­ses­saan oli toi­vo. Hä­nen koh­taa­man­sa ih­mi­set voi­maan­tui­vat ja jopa muut­tui­vat. Tätä sa­maa toi­von liet­son­taa tar­vit­tai­siin tä­nään­kin ki­pe­äs­ti.

Eräs lah­te­lai­nen ys­tä­vä­ni ja­koi so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa aja­tel­man, joka omal­ta osal­taan liet­soi toi­voa. Ku­vas­sa ky­syt­tiin näin: Mitä jos asi­at su­ju­vat­kin hy­vin? Mitä jos sinä on­nis­tut? Mitä jos kova työ pal­ki­taan? Mitä jos sinä nau­tit­kin? Mitä jos mi­tään pa­haa ei ta­pah­du? Mitä jos elä­mä on­kin hy­vää?

Mitä jos meil­lä on­kin hyvä tu­le­vai­suus? Mitä jos pys­tym­me rat­kai­se­maan on­gel­mat yh­des­sä?

Kir­joit­ta­ja on lah­te­lai­nen opin­to-oh­jaa­ja ja ai­nee­no­pet­ta­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover