JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Helena Salakka: Meidän aikuisten tulisi muistaa varjella leikkiä ja lapsel­li­suutta

Lahden seurakunnat

9.8.2023
Helena Salakka

Ke­säl­lä on ol­lut ilo seu­ra­ta lap­sia, kun he leik­ki­vät luo­vas­ti esi­mer­kik­si ui­ma­ran­nal­la ve­si­lis­ko­jen ui­ma­ki­saa ja si­säl­lä tai­de­maa­la­rei­den ke­sä­lei­riä. Ei niin haus­kaa puo­les­taan ole ol­lut huo­ma­ta, mi­ten Suo­mes­sa saa lap­si­li­sää 17-vuo­ti­aak­si, mut­ta lap­suus tun­tuu lop­pu­van jo pal­jon ai­kai­sem­min.

8-vuo­ti­as lap­se­ni eh­dot­ti vuot­ta nuo­rem­mal­le ys­tä­väl­leen leik­ki­pai­kal­la, et­tä he las­ki­si­vat ison liu­ku­mä­en "ju­na­na" eli kiin­ni toi­sis­saan pe­rä­tys­ten. "Se on ihan lap­sel­lis­ta", ka­ve­ri tuu­ma­si. Yk­si tut­tu per­hee­näi­ti ker­toi, et­tä hä­nen 10-vuo­ti­as lap­sen­sa ei osaa enää leik­kiä. Ei le­luil­la ka­ve­rei­den kans­sa ei­kä ul­ko­na leik­ki­pai­koil­la. Hä­nen äi­tin­sä to­kai­si, et­tä kän­ny­käs­tä on tul­lut yk­kös­le­lu – ja ai­noa lelu, jon­ka lap­si ot­taa kä­teen­sä.

Mitä se ker­too yh­teis­kun­nas­tam­me, jos lap­si ei (o)saa ol­la lap­sel­li­nen? Mis­tä se ker­too, jos kou­lui­käi­sil­lä on vai­keuk­sia kek­siä muu­ta te­ke­mis­tä kuin ol­la kän­ny­käl­lä, jos ka­ve­ri tu­lee ky­lään?

Olen huo­man­nut, et­tä yk­si ar­jen tai­to, jota las­ten kans­sa tu­lee har­joi­tel­la, on jou­ti­lai­suu­den ja tyl­syy­den sie­tä­mi­sen tai­to. Kän­nyk­kä on help­po na­pa­ta heti kä­teen, jos ei ole te­ke­mis­tä. Min­na Ki­ve­lä ja Pau­la No­ro­nen ovat kä­si­kir­joit­ta­neet ja näy­tel­leet hul­vat­to­mia ää­ni­sa­tu­ja Spo­ti­fyn Las­ten sa­dut -pod­cas­tiin. Yk­si niis­tä kä­sit­te­lee sitä, kun lap­sel­la ei ole mi­tään te­ke­mis­tä ja mi­ten äi­ti opet­taa las­taan ole­maan ihan rau­has­sa ja kut­su­maan mie­li­ku­vis­ta avuk­seen. Sii­tä al­kaa mel­koi­nen seik­kai­lu.

Lap­sel­li­suu­des­sa ja leik­ki­mi­ses­sä on en­nen kaik­kea kyse luo­vuu­des­ta. Lei­kis­sä syn­tyy jo­tain, mitä ei ole en­nal­ta kä­si­kir­joi­tet­tu. Leik­ki­mi­nen ke­hit­tää tut­ki­tus­ti mie­li­ku­vi­tus­ta ja so­si­aa­li­sia tai­to­ja. Leik­ki­mi­sen kaut­ta voi myös liit­tyä hel­pos­ti mu­kaan po­ruk­kaan.

Näin kou­lu­jen ja työn al­ka­es­sa mei­dän ai­kuis­ten tu­li­si muis­taa var­jel­la leik­kiä ja lap­sel­li­suut­ta. Ne ei­vät näy­tä enää ole­van it­ses­tään­sel­vyyk­siä. Ei­vät lap­sil­le saa­ti ai­kui­sil­le.

Vaik­ka ylä­kou­lui­käi­nen lö­kä­pök­syis­sään tai vah­vas­sa sil­mä­mei­kis­sään äk­ki­sel­tään voi näyt­tää sil­tä, et­tä hän­tä ei pal­jon lei­kit kiin­nos­ta, nämä nuo­ret pa­hek­su­vat sitä, jos ylä­kou­lu­jen vä­li­tun­ti­a­lu­eil­la ei ole kei­nu­ja tai ki­vaa te­ke­mis­tä.

Kau­pun­ki­suun­nit­te­lul­la voi­daan vai­kut­taa sii­hen, an­taa­ko ym­pä­ris­töm­me meil­le lu­van has­su­tel­la ja leik­kiä. Kou­vo­lan kä­ve­ly­ka­dun suo­raan maas­ta tu­le­vat suih­ku­läh­teet saa­vat lap­set juok­se­maan niis­tä läpi – ai­na­kin ke­sä­hel­teel­lä.

Mitä kaik­kea sel­lais­ta si­nun asui­nym­pä­ris­tös­sä­si voi­si ol­la, joka saa liik­ku­maan, ko­kei­le­maan ja has­sut­te­le­maan yh­des­sä? Jos­sain kau­pun­geis­sa as­falt­tiin on maa­lat­tu eri­lai­sia hyp­py­ruu­tu­ja ihan ta­val­li­sil­le ka­duil­le. Jois­sain kau­pun­gi­no­sis­sa van­hem­mat ovat al­ka­neet jär­jes­tää alu­een yh­tei­siä pi­ha­pe­li­het­kiä – ja he osal­lis­tu­vat it­se myös mu­kaan, mikä on lap­sis­ta ihan yk­kös­tä. Kyse ei siis ole mis­tään ih­meel­li­syyk­sis­tä.

Sal­li­kaam­me las­ten ol­la lap­sel­li­sia.

Kir­joit­ta­ja on lah­te­lai­nen opin­to-oh­jaa­ja ja ai­nee­no­pet­ta­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover