JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Helena Salakka: Annammeko lapsillemme hetken rauhaa?

Lahden seurakunnat

2.12.2022
Helena Salakka

"Mun on ihan pak­ko on­nis­tua", hän huo­kai­si mi­nul­le. Op­pi­laa­ni ker­toi it­kien, et­tä hä­nel­lä on koko ajan tun­ne, et­tä hä­nen tu­lee on­nis­tua kai­kes­sa. Kou­lus­sa on pak­ko saa­da kii­tet­tä­viä nu­me­roi­ta, kos­ka van­hem­mat toi­vo­vat hä­nes­tä ju­ris­tia. Kou­lun jäl­keen op­pi­las­ta odot­ta­vat har­joi­tuk­set kah­des­sa eri jouk­ku­ees­sa, jot­ka kum­mat­kin pe­laa­vat kor­keim­mal­la mah­dol­li­sel­la sar­ja­ta­sol­la.

Ky­syin hä­nel­tä, eh­tii­kö hän ren­tou­tua mis­sään koh­taan. Op­pi­laa­ni miet­ti pit­kään ja ker­toi, et­tä edel­li­sel­lä vii­kol­la hän tai­si eh­tiä kat­soa Netf­li­xiä tun­nin ajan. Muu­toin hä­nen ai­kan­sa meni kou­luun, läk­syi­hin, ko­kei­siin lu­kuun, har­joi­tuk­siin ja pe­li­reis­sui­hin. Ky­sees­sä oli 15-vuo­ti­as op­pi­las.

Tämä koh­taa­mi­nen tuli mie­lee­ni tä­män vuo­den Lap­sen oi­keuk­sien päi­vä­nä. Luin Uni­ce­fin tii­vis­tel­män Lap­sen oi­keuk­sien so­pi­muk­ses­ta ja sen koh­das­sa 31 sa­not­tiin seu­raa­vas­ti: ”Lap­sel­la on oi­keus le­poon, leik­kiin ja va­paa-ai­kaan sekä tai­de- ja kult­tuu­rie­lä­mään.” Lap­sen mää­ri­tel­mä­nä oli jo­kai­nen al­le 18-vuo­ti­as.

To­teu­tuu­ko nyky-yh­teis­kun­nas­sam­me las­tem­me oi­keus le­poon, leik­kiin ja va­paa-ai­kaan?

Tee­täm­me­kö kou­luis­sa op­pi­lail­la ai­van lii­kaa ko­kei­ta, sa­na­ko­kei­ta, tut­kiel­mia ja esi­tel­miä? Eh­ti­vät­kö op­pi­laat le­väh­tää kou­lu­päi­vien jäl­keen vai on­ko heil­lä joka viik­ko vä­hin­tään yk­si koe ja li­säk­si vaik­ka­pa kir­jal­li­suus­kan­si­on pa­lau­tus­päi­vä? Mikä on mei­dän opet­ta­jien vas­tuu täs­sä? En­tä on­ko op­pi­lail­lam­me mah­dol­li­suus ai­toon le­poon vä­li­tun­tien ai­ka­na vai ovat­ko kou­lu­jem­me ti­lat sel­lai­sia, et­tä vä­li­tun­nit vie­te­tään hä­lys­sä? Mikä on ark­ki­teh­tiem­me ja joh­ta­jiem­me vas­tuu täs­sä?

En­tä mikä on mei­dän vas­tuum­me van­hem­pi­na? Olem­me­ko niin huu­maan­tu­nei­ta kai­kis­ta eri mah­dol­li­suuk­sis­ta har­ras­taa, et­tä täy­täm­me las­tem­me päi­vät kai­kil­la ki­voil­la har­ras­tuk­sil­la, mut­ta em­me huo­maa, et­tä va­paa-ajas­ta on­kin tul­lut stres­saa­vaa pai­kas­ta toi­seen sin­koi­lua? Mikä on ur­hei­lu- ja har­ras­te­seu­ro­jem­me vas­tuu, jos eka–to­ka­luok­ka­lais­ten pi­täi­si jak­saa käy­dä sa­man la­jin tree­neis­sä kol­mes­ta nel­jään ker­taa vii­kos­sa?

Su­rul­li­sin­ta täs­sä kai­kes­sa on, et­tä meil­lä kai­kil­la on lap­si­am­me koh­taan hy­vät ai­keet. Van­hem­pi­na ha­lu­am­me, et­tä lap­sem­me pär­jää­vät kou­lus­sa ja saa­vat hy­vän am­ma­tin. Opet­ta­ji­na ha­lu­am­me, et­tä op­pi­lail­la on mo­nia eri­lai­sia ta­po­ja osoit­taa omaa osaa­mis­taan. Val­men­ta­ji­na ha­lu­am­me, et­tä lap­sem­me pää­se­vät ke­hit­ty­mään mah­dol­li­sim­man pit­käl­le omas­sa la­jis­saan.

Mi­ten usein muis­tam­me ky­syä lap­sil­ta it­sel­tään, mitä he ha­lu­a­vat? Ha­lu­a­vat­ko he käy­dä tree­neis­sä nel­jä ker­taa vii­kos­sa ja he­rä­tä joka lau­an­tai tur­naus- tai pe­li­mat­kal­le? Ha­lu­aa­ko lap­se­ni oi­ke­as­ti ju­ris­tik­si vai on­ko se oma haa­vee­ni lap­se­ni tu­le­vai­suu­des­ta?

Osaam­me­ko me van­hem­mat­kaan enää le­vä­tä tai has­su­tel­la? To­teu­tuu­ko mei­dän­kään elä­mäs­säm­me mah­dol­li­suus ai­toon le­poon tai va­paa-ai­kaan?

Tämä ai­ka kai­paa ar­mol­li­suut­ta.

Alus­sa ker­rot­tu esi­merk­ki­ta­paus on yh­dis­tel­mä koh­taa­mi­sis­ta eri hen­ki­löi­den kans­sa.

Kir­joit­ta­ja on lah­te­lai­nen opin­to-oh­jaa­ja ja ai­nee­no­pet­ta­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover