JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Hanna Rikkanen: millainen on hyvä elämä tai hyvä kuolema?

Jani Mahkonen

8.4.2024
Hanna Rikkanen

Isoi­sä­ni kuo­li hil­jat­tain, lä­hes kir­jai­mel­li­ses­ti saap­paat ja­las­sa ja omas­sa ko­dis­saan. Näin hän oli it­se toi­vo­nut­kin. Tuos­sa sa­mas­sa ko­dis­sa hän oli syn­ty­nyt 95 vuot­ta ai­em­min ja elä­nyt lä­hes koko elä­män­sä. Tämä ta­pah­tu­ma ja se, mi­ten olen ny­kyi­ses­sä teh­tä­väs­sä­ni hy­vin pal­jon elä­män päät­ty­mi­sen ja kuo­le­man kans­sa te­ke­mi­sis­sä, on saa­nut mi­nut poh­ti­maan, mil­lai­nen on hyvä kuo­le­ma? Ja en­nen kaik­kea, mitä on hyvä elä­mä?

Aja­tus kuo­le­mas­ta on mo­nel­le meis­tä jos­sain mää­rin vie­ras tai pe­lot­ta­va. Vaik­ka tie­dän kuo­le­man ole­van ai­noa ta­kuu­var­ma ta­pah­tu­ma jo­kai­sen ih­mi­sen koh­dal­la, aja­tus oman elä­män päät­ty­mi­ses­tä tun­tuu kau­kai­sel­ta. Näin ai­na­kin sii­hen as­ti, kun­nes kuo­le­ma muis­tut­taa läs­nä­o­los­taan va­ka­van sai­ras­tu­mi­sen, äkil­li­sen on­net­to­muu­den tai toi­min­ta­ky­vyn heik­ke­ne­mi­sen muo­dos­sa. Myös iän kart­tu­es­sa aja­tus elä­män päät­ty­mi­ses­tä al­kaa tun­tua to­del­li­sel­ta vaih­to­eh­dol­ta, vaik­ka elä­mää vie­lä suun­nit­te­li­si eteen­päin.

Erääs­sä kuo­le­maa kä­sit­te­le­väs­sä pod­cas­tis­sa poh­dit­tiin ky­sy­mys­tä, mi­ten toi­mi­sit, jos sai­sit tie­tää elä­mää ole­van jäl­jel­lä 30 vuot­ta? Tai jos tie­dos­sa oli­si, et­tä elin­vuo­sia oli­si 10? En­tä­pä sil­loin, jos sai­sit kuul­la, et­tä elä­mää oli­si jäl­jel­lä ai­no­as­taan vuo­si tai mi­ten ha­lu­ai­sit käyt­tää ajan, jos tie­täi­sit elä­mää ole­van jäl­jel­lä vain viik­ko­ja tai päi­viä?

Ar­ve­len, et­tä useim­mat ih­mi­set ha­lu­ai­si­vat käyt­tää jäl­jel­lä ole­van elä­män niin, et­tä sii­tä kar­siu­tui­si kaik­ki tur­ha pois. Ai­na­kin sil­loin, jos tie­täi­si elä­mää ole­van jäl­jel­lä enää ly­hy­en ai­kaa. Sil­loin ha­lu­ai­si kes­kit­tyä sii­hen, mikä oi­ke­as­ti tun­tuu mer­ki­tyk­sel­li­sel­tä. Viet­tää ai­kaa sel­lais­ten ih­mis­ten seu­ras­sa, jot­ka ovat it­sel­le tär­kei­tä ja ke­nel­le minä olen tär­keä.  

Hyvä elä­mä on jo­kai­sel­le hie­man eri­lai­nen. Yh­dis­tä­vä­nä te­ki­jä­nä voi­si ol­la ko­ke­mus sii­tä, et­tä on saa­nut teh­dä it­sel­le mie­lek­käi­tä asi­oi­ta, ko­kea rak­kaut­ta ja yh­teen­kuu­lu­vuut­ta. Hyvä kuo­le­ma voi­si puo­les­taan ol­la sel­lai­nen, et­tä ei jou­du kär­si­mään ki­vuis­ta tai ole­maan ah­dis­tu­nut. Sel­lai­nen, et­tä voi­sin ko­kea le­vol­li­suut­ta ja ole­va­ni val­mis jät­tä­mään tä­män elä­män.

Vaik­ka oman elä­män pi­tuut­ta ei tie­täi­si, on toi­si­naan hyvä py­säh­tyä aja­tuk­seen, elän­kö niin, et­tä voin sa­noa elä­nee­ni hy­vän elä­män. Tai jos tämä päi­vä on lop­pu­e­lä­mä­ni pa­ras päi­vä, niin mikä sii­tä te­kee hy­vän? 

Kir­joit­ta­ja on sai­raa­la­pas­to­ri

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover