JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Erkki Suhonen: Kris­til­li­sestä avio­lii­tosta ja Jumalan rakkaudesta

25.3.2024
Erkki Suhonen

(Kir­joi­tus on kan­na­not­to Sirk­ku Kui­va­sen­saa­ren ai­em­paan kir­joi­tuk­seen Ajat­te­len ää­neen -pals­tal­la.)

Raa­ma­tun al­ku­leh­dil­tä voim­me lu­kea, et­tä Ju­ma­la loi ih­mi­sen mie­hek­si ja nai­sek­si. Ju­ma­la siu­na­si hei­dät ja an­toi teh­tä­vän: "Ol­kaa he­del­mäl­li­set, li­sään­ty­kää ja täyt­tä­kää maa ja ot­ta­kaa se val­taan­ne." 

Mie­hen ja nai­sen vä­li­sen lii­ton pe­rus­ta löy­tyy luo­mis­ker­to­muk­sen si­säl­lös­tä. Myös su­ku­puo­lien jako kah­teen, joka to­teu­tuu ih­mis­kun­nas­sa sekä eläin- ja kas­vi­kun­nas­sa, syn­tyi se­kin Ju­ma­lan luo­mis­työs­sä.

Uu­den tes­ta­men­tin mu­kaan kris­til­li­nen avi­o­liit­to on yh­den mie­hen ja yh­den nai­sen vä­li­nen ja tar­koi­tet­tu koko elä­män kes­tä­väk­si kump­pa­nuu­dek­si.

Jee­sus vah­vis­ti tä­män ope­tuk­ses­saan Mar­kuk­sen evan­ke­liu­min kym­me­nen­nes­sä lu­vus­sa. Mui­ta­kin vas­taa­via koh­tia evan­ke­liu­meis­ta löy­tyy.

Sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­ri­suh­teet ei­vät ole Ju­ma­lan tah­don mu­kai­sia. Täs­tä voim­me lu­kea mo­nis­ta raa­ma­tun­koh­dis­ta, esi­mer­kik­si Roo­ma­lais­kir­jeen en­sim­mäis­tä lu­vus­ta. Tätä Ju­ma­lan an­ta­maa oh­jet­ta ei saa se­lit­tää tyh­jäk­si, ku­ten ny­kyi­sin ha­lu­taan mo­nien te­o­lo­gien­kin toi­mes­ta teh­dä.

Kris­til­li­nen avi­o­liit­to sol­mi­taan Ju­ma­lan kas­vo­jen edes­sä ja sii­nä pyy­de­tään Ju­ma­lan siu­naus­ta vih­ki­pa­ril­le. Juu­ri tämä erot­taa sen si­vii­li­vih­ki­mi­ses­tä. Vih­ki­mi­sen te­ke­vän pa­pin ei tule siu­na­ta ja pyy­tää siu­naus­ta elä­män­ta­val­le, joka ei ole Ju­ma­lan tah­don mu­kai­nen. Sik­si kirk­kom­me­kaan ei tule men­nä tä­hän mu­kaan.

Jo­kai­nen meis­tä tar­vit­see jat­ku­vaa Ju­ma­lan an­teek­si­an­ta­mus­ta elä­mäs­sään. Täs­sä ei ole ero­tus­ta ih­mis­ten vä­lil­lä. Olem­me Ju­ma­lal­le rak­kai­ta ja sen osoit­taa meil­le hä­nen pe­las­ta­va tah­ton­sa koko ih­mis­kun­taa koh­taan.

Ju­ma­la kut­suu mei­tä elä­mään yh­tey­des­sä hä­neen, ja mikä val­ta­va siu­naus on­kaan ru­kouk­sen, Sa­nan ja eh­tool­li­sen vä­li­tyk­sel­lä elää tai­vaal­li­sen Isän lap­se­na.

Sa­nas­saan Ju­ma­la ke­hot­taa mei­tä ta­voit­te­le­maan tah­ton­sa mu­kais­ta elä­mää. Tämä on meil­le kut­su pa­ran­nuk­seen ja syn­tiem­me tun­nis­ta­mi­seen ja tun­nus­ta­mi­seen. Elä­es­säm­me näin päi­vit­täin Ju­ma­la puh­dis­taa oman­tun­tom­me ja syn­tien an­teek­si­an­ta­mus to­teu­tuu elä­mäs­säm­me. Voim­me lu­kea tä­hän liit­ty­vän ke­ho­tuk­sen 1. Jo­han­nek­sen kir­jeen al­ku­puo­lel­ta.

Ju­ma­lan pe­las­ta­vaan rak­kau­teen kuu­luu myös Py­hän Hen­gen työ. Pyhä Hen­ki an­taa meil­le voi­ma­va­ro­ja pa­ran­nuk­sen­te­koon ja kil­voit­te­luun.

Hän vie mei­dät ai­na uu­del­leen Jee­suk­sen ris­tin juu­rel­le, kun epä­on­nis­tum­me. Ju­ma­la kul­jet­taa ja opas­taa mei­tä näin eteen­päin, ja lo­pul­li­nen pää­mää­räm­me on hä­nen luo­naan ian­kaik­ki­suu­des­sa. 

Kir­joit­ta­ja on Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­lö, pap­pi (eläk­keel­lä).

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover