JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

"Ensimmäinen ajatus on nukkua pitkään" – mille­ni­aa­lilta pitäisi kysyä suoraan, minkälaista toimintaa hän kirkolta haluaa

26.11.2020
Markus Luukkonen

On­ko lasi puo­lik­si täyn­nä vai puo­lik­si tyh­jä?

Tätä ky­sy­mys­tä voi pyö­ri­tel­lä lu­kies­sa Kir­kon tut­ki­mus­kes­kuk­sen ne­li­vuo­tis­ker­to­mus­ta vuo­sil­ta 2016–2019.

Suh­de us­kon­toon ja­kaa suo­ma­lai­sia yhä enem­män. Noin puo­let pi­tää it­se­ään us­kon­nol­li­si­na ja noin puo­let joko ei-us­kon­nol­li­si­na tai ateis­tei­na. Si­ten Suo­mes­sa ale­taan ol­la tai­te­pis­tees­sä, jos­sa on koh­ta tyy­pil­li­sem­pää ol­la ei-us­kon­nol­li­nen kuin us­kon­nol­li­nen.

Ti­las­to ei he­rät­täi­si suu­rem­pia tun­tei­ta, jos se kos­ki­si ta­sai­ses­ti eri ikä­ryh­miä. Tar­kem­min tar­kas­tel­tu­na tren­di on kui­ten­kin sel­vä. So­tien ja jäl­leen­ra­ken­nuk­sen su­ku­pol­vis­sa us­kon­toa erit­täin tai mel­ko tär­ke­ä­nä piti kol­me vii­des­tä vas­taa­jas­ta. Y- ja Z-su­ku­pol­vis­sa enää vii­den­nes piti us­kon­toa vas­taa­val­la ta­val­la tär­ke­ä­nä. Y-su­ku­pol­vel­la tar­koi­te­taan 1980-lu­vul­la ja Z-su­ku­pol­vel­la 1990-lu­vul­la syn­ty­nei­tä. Var­sin­kin nuo­ret nai­set näyt­tä­vät tut­ki­mus­ten pe­rus­teel­la vie­raan­tu­neen us­kon­nos­ta.

Ovat­ko seu­ra­kun­nat hu­kan­neet nuo­ret ai­kui­set? Eri­koi­sel­ta tun­tuu se­kin, et­tä kir­kon jä­se­nyy­den pito on hei­dän kes­kuu­des­saan hei­koin­ta, vaik­ka rip­pi­kou­lu­ky­se­ly tuo vuo­des­ta toi­seen kii­tet­tä­viä ylei­sar­vo­sa­no­ja.

On in­hi­mil­lis­tä, et­tä side kirk­koon ja kat­so­muk­sel­li­set asi­at jää­vät lap­si­per­heis­sä taka-alal­le. Ruuh­ka­vuo­det yk­sin­ker­tai­ses­ti ime­vät me­hut. Kun on ar­jen jäl­jil­tä rät­ti­vä­sy­nyt, en­sim­mäi­nen aja­tus ei ole raa­hau­tu­mi­nen sun­nun­tai­aa­mu­na kirk­koon. En­sim­mäi­nen aja­tus on nuk­kua pit­kään.

Toki seu­ra­kun­nat kan­nat­te­le­vat lap­si­per­hei­tä mo­nel­la muul­la ta­val­la, ku­ten jär­jes­tä­mäl­lä ker­ho­ja, ret­kiä, lei­re­jä, il­ta­päi­vä­toi­min­taa ja per­he­neu­von­taa. Ne ei­vät kui­ten­kaan ole oman us­kon­to­suh­teen hoi­toa, vaan pää­sään­töi­ses­ti lap­si­per­heen ta­val­lis­ta elä­mää.

Ei niin huo­noa, et­tei hy­vää­kin. Jär­jes­tim­me Lah­des­sa yh­des­sä päi­jät­hä­mä­läis­ten mie­len­ter­veys­jär­jes­tö­jen kans­sa Pi­me­äs­tä va­loon -kon­ser­tin. Tun­nel­mal­li­sen verk­ko­ta­pah­tu­man suo­sio on ol­lut roh­kai­se­vaa: kat­so­jia on jo liki 3 000, ja Goog­len ke­rää­män da­tan pe­rus­teel­la 35–44-vuo­ti­aat ovat muo­dos­ta­neet suu­rim­man kat­so­ja­jou­kon. Myös tätä nuo­rem­pia on ker­ty­nyt mu­ka­vas­ti.

Niin ikään Kir­kon­seu­dun uu­sia verk­ko­si­vu­ja lu­e­taan ta­sai­ses­ti eri ikä­ryh­mis­sä. 25–34-vuo­ti­ai­ta on mel­kein yh­tä pal­jon kuin 45–54-vuo­ti­ai­ta.

Eh­kei vika ole­kaan "han­ka­las­sa" koh­de­ryh­mäs­sä, vaan seu­ra­kun­tien si­säl­lä. Tar­vi­taan uu­den­lais­ta toi­min­taa ja il­met­tä, sel­lais­ta, joka on lä­hel­lä näi­den mil­le­ni­aa­lien ja di­gi­na­tii­vien omaa elin­pii­riä. Sen si­jaan et­tä tois­te­taan mitä kirk­ko ha­lu­aa, pi­täi­si en­tis­tä pa­rem­min hah­mot­taa, min­kä­lais­ta toi­min­taa sen nuo­ret jä­se­net ha­lu­a­vat.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover