JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: Tasa­ver­tai­suu­desta ja kutsu­muk­sesta

2.12.2021
Saara Westerholm

Raa­ma­tus­sa va­roi­te­taan lu­kui­sis­sa eri yh­teyk­sis­sä yl­pey­den syn­nis­tä. Elä­mäs­sään voi tun­nis­taa ti­lan­tei­ta, jois­sa on jou­tu­nut nie­le­mään yl­pey­ten­sä. Mie­leen voi tul­la myös ti­lan­tei­ta, jois­sa joku on toi­mi­nut poik­keuk­sel­li­sen vaa­ti­mat­to­mal­la ja ta­sa­ver­tai­sel­la ta­val­la.

Vaa­ti­mat­to­muus ei ole ajas­sam­me muo­tia, mut­ta väi­tän, et­tä suu­ri osa ih­mi­sis­tä viih­tyy pa­rem­min vaa­ti­mat­to­mien kuin it­se­ään täyn­nä ole­vien kans­saih­mis­ten pa­ris­sa. Sik­si ei ole ai­van ajan­huk­kaa py­säh­tyä poh­ti­maan, mitä omas­ta sy­dä­mes­tä löy­tyy täl­lä sa­ral­la.

Raa­mat­tu ke­hot­taa huo­leh­ti­maan köy­his­tä ja sai­rais­ta sekä va­roit­taa va­ka­vas­ti ra­han pal­von­nas­ta. Nämä käs­kyt ja ke­ho­tuk­set ovat ih­mis­luon­nol­le vai­kei­ta, sil­lä oman edun ta­voit­te­lu is­tuu ih­mi­ses­sä hy­vin tiu­kas­sa. Oman me­nes­ty­mi­sen ta­voit­te­lu voi ol­la pak­ko­miel­teis­tä, jol­loin ih­mi­nen ajaa yl­pey­ten­sä vuok­si it­sen­sä lo­pul­ta um­pi­ku­jaan.

Me­nes­ty­mis­tä ei ai­na ta­voi­tel­la pel­käs­tään käyt­tä­mäl­lä kaik­kia voi­ma­va­ro­ja me­nes­tyk­sen hank­ki­mi­seen, vaan toi­si­naan me­nes­ty­mi­nen saa­vu­te­taan poh­jat­to­man ah­neu­den kaut­ta. Täl­löin raha ja me­nes­ty­mi­nen – oli­pa kyse sit­ten bis­nek­sis­tä tai vaik­ka ul­ko­nä­ös­tä – on tul­lut epä­ju­ma­lak­si. Maal­lis­tu­nut kult­tuu­rim­me liet­soo kil­pai­lua ja me­nes­ty­mi­sen ja­noa. Oman kun­ni­an ja me­nes­ty­mi­sen ta­voit­te­lu voi us­ko­vai­sen­kin elä­mäs­sä men­nä kai­ken muun edel­le.

It­sen­sä ko­rot­ta­mi­nen ja yli­ol­kai­nen suh­tau­tu­mi­nen kans­saih­mi­siin ku­vas­taa jo­ta­kin ih­mi­sen oma­nar­von­tun­tees­ta. Jos­kus voi ol­la niin, et­tä täl­lai­nen käy­tös on opit­tua. Se on voi­nut muo­dos­tua elä­män­kaa­ren ai­ka­na psyy­ken sel­viy­ty­mis­kei­nok­si esi­mer­kik­si lii­al­lis­ta kil­pai­lua ko­ros­ta­vas­sa kas­vu­ym­pä­ris­tös­sä.

Las­ten ja nuor­ten kans­sa tu­li­si­kin vält­tää kaik­kea ver­tai­lua. Ver­tai­lun si­jaan tu­li­si ko­ros­taa ih­mis­ten mo­nia eri­lai­sia lah­jo­ja ja luo­da ajat­te­lu­ta­paa, jos­sa jo­kai­nen voi sekä tun­tea ole­van­sa hyvä et­tä iloi­ta toi­sen on­nis­tu­mi­ses­ta.

Minä us­kon vah­vas­ti sii­hen, et­tä jo­kai­sel­le ih­mi­sel­le on täs­sä maa­il­mas­sa oma tär­keä kut­su­mus­teh­tä­vä. On tär­ke­ää kuun­nel­la omaa it­se­ään ja ar­vos­taa sitä lah­jaa, jon­ka on it­se Luo­jal­ta saa­nut. Näin voi il­man uu­vut­ta­vaa ver­tai­lua ja kil­pai­lua to­teut­taa täs­sä elä­mäs­sä mer­ki­tyk­sel­li­siä ja ar­vok­kai­ta asi­oi­ta kaik­kien yh­tei­sek­si hy­väk­si.

Kuh­mois­lai­nen per­hee­näi­ti, lä­hi­hoi­ta­ja ja väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover