JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: Rakkaus on ihana asia

Lahden seurakunnat

20.5.2022
Taina Kivineva

"Rak­kus on iha­na aa­sia" – näin kir­joit­ti ke­hi­tys­vam­mai­nen tyt­tö iso­vel­jel­le­ni kau­an sit­ten. It­se sain 12-vuo­ti­aa­na en­sim­mäi­sen rak­kaus­kir­jee­ni, joka al­koi: ”Näin si­nut No­pan­ky­län kuu­si­juh­las­sa”. Tyr­mis­ty­nee­nä tun­te­mat­to­man po­jan lä­hes­ty­mi­sy­ri­tyk­ses­tä hei­tin kir­jeen sa­man tien tak­ka­tu­leen. Voi mi­ten olen­kaan tuo­ta te­ko­a­ni myö­hem­min ka­tu­nut!

Ke­vät ja kesä ovat oi­val­lis­ta rak­kau­den ja ra­kas­tu­mi­sen ai­kaa. Pi­me­än tal­ven jäl­keen voi­mal­li­nen valo he­rät­tää hor­mo­nit hyr­rää­mään kaik­ki­al­la. Lin­nut suo­ras­taan kar­ju­vat, ja vih­reys kas­vaa ko­his­ten. Ih­mi­set rie­muit­se­vat läm­mös­tä, ja moni kat­se­lee ny­kyis­tä tai tu­le­vaa kump­pa­ni­aan ”sil­lä sil­mäl­lä” – mi­käs sen iha­nam­paa! Mah­ta­vaa on ol­lut ta­ju­ta, et­tei­vät rak­kaus ja ra­kas­tu­mi­nen ole vain nuor­ten etuo­i­keuk­sia, vaan ra­kas­tua voi mis­sä iäs­sä ta­han­sa.

Muis­tan kyl­lä, et­tä ylä­kou­lus­sa meni huo­mat­ta­va osa kou­lu­päi­väs­tä kul­loi­sen­kin ihas­tuk­sen tark­kai­luun. Ja il­lat pu­he­li­mes­sa ys­tä­vien kans­sa, kun ruo­dim­me päi­vän mer­kit­tä­viä ta­pah­tu­mia: Hän oli edes­sä­ni ruo­ka­jo­nos­sa, iik! Hän kat­soi mi­nuun vä­li­tun­nil­la, iik! Oras­ta­va rak­kaus kyl­lä­kin sam­mui no­pe­as­ti, jos ihas­tuk­sel­la­ni oli­kin mie­les­tä­ni vaik­ka­pa ty­pe­räl­tä kuu­los­ta­va nimi.

Ai­kui­se­na rak­kaus sai va­ka­vam­pia ja sy­vem­piä sä­vy­jä. Nimi tai has­sut ta­vat ei­vät enää hai­tan­neet rak­kaut­ta.

Omiin lap­sii­ni ra­kas­tuin syn­ty­mä­het­kil­lä si­sin­tä­ni myö­ten: he vei­vät rak­kau­den ihan toi­siin sfää­rei­hin. Rak­kau­den yti­meen olen kur­kis­ta­nut kuo­puk­se­ni kaut­ta, kun hän 5-vuo­ti­aan voi­mal­la kiu­ku­tel­tu­aan tuli sa­no­maan mi­nul­le: "Äi­ti, vaik­ka me äs­ken rii­del­tiin, mä sii­nä rii­das­sa­kin sua ra­kas­tan." To­ti­ses­ti las­ten on tai­vas­ten val­ta­kun­ta!

Kun koh­ta­sin ny­kyi­sen mie­he­ni, tun­tui kuin oli­sin taas ol­lut se 14-vuo­ti­as, joka jän­nit­tää, ta­paa­ko ihas­tuk­sen­sa seu­raa­va­na päi­vä­nä. Kun en enää pys­ty­nyt ole­maan vai­ke­as­ti ta­voi­tet­ta­va ja odot­ta­maan hä­nen soit­to­aan, soi­tin it­se. Ja kun hän ei vas­tan­nut, ma­na­sin jo kaik­ki mie­het ja ra­kas­tu­mi­sen he­von kuu­seen. He­ti­koh­ta hän soit­ti ja sa­noi: "Näin suh­teen alus­sa täy­tyy ol­la tark­ka­na ja soit­taa heti ta­kai­sin, et­tei tule vää­rin­kä­si­tyk­siä." Mi­ten mai­ni­os­ti hän mie­len­liik­kee­ni tun­si jo alus­ta saak­ka!

Toi­si­naan rak­kaus an­taa odo­tut­taa it­se­ään. Eräs äi­ti­ni tut­ta­va koh­ta­si puo­li­son­sa ns. van­hem­mal­la iäl­lä. Nai­nen oli huo­kais­sut tyy­ty­väi­se­nä: "Kyl­lä mä löy­sin hy­vän mie­hen, mut­ta kyl­lä mun piti ri­maa­kin las­kea!"

Rak­kaus on elä­män su­loi­nen lah­ja, jota ei voi pa­kot­taa, vaan sen pi­tää an­taa tul­la sil­loin, kun se tah­too.

Kau­nis­ta ke­sää ja rak­kaut­ta juu­ri si­nul­le, lu­ki­ja.

Rak­kaus on iha­na asia.

Kir­joit­ta­ja on Lah­den seu­ra­kun­tien Di­a­ko­ni­a­kes­kuk­sen toi­mis­to­sih­tee­ri.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover