JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: Pohdin lintuja katsel­les­sani, millaisen matkan kuljin ystävieni kanssa

Jani Mahkonen

28.9.2021
Sirpa Koistinen

Al­ku­syk­syn lem­pe­ä­nä aa­mu­na is­tun mök­ki­sau­nan por­tail­la. Kuun­te­len ja kat­se­len vie­lä utuis­ta, aa­muun he­räi­le­vää luon­toa. Hil­jai­suu­den rik­koo iso lin­tu­par­vi, joka las­keu­tuu val­ta­va­na, ää­nek­kää­nä mus­ta­na mat­to­na jär­vel­le. Lin­nut val­mis­tau­tu­vat muut­to­mat­kaan, läh­töön. Tänä vuon­na kat­son muut­to­lin­tu­ja vä­hän toi­sen­lai­sin sil­min, luo­pu­mi­sen ja läh­dön nä­kö­kul­mas­ta.

Vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na elä­mäs­sä­ni on ol­lut pal­jon luo­pu­mis­ta, usei­ta läh­tö­jä, me­ne­tyk­siä. Ys­tä­vyy­den tie voi näyt­tää sel­väl­tä, mut­ta yh­täk­kiä edes­sä on­kin kuop­pa, jo­hon kul­ku py­säh­tyy. As­kel ei sil­loin enää it­sel­lä­kään tun­nu niin va­kaal­ta ja tu­ke­val­ta. Ei enää tie­dä, mitä on edes­sä. Tie ei ker­ro kul­ki­jal­le, mikä odot­taa mat­kan pääs­sä.

Kun su­run ja me­ne­tyk­sen ai­heut­ta­maan tus­kaan ai­ka on tuo­nut etäi­syyt­tä, poh­din lin­tu­ja kat­sel­les­sa­ni, mil­lai­sen mat­kan kul­jin ys­tä­vie­ni kans­sa. Elä­mä­ni­loi­sia het­kiä, ja­et­tu­ja ilo­ja, nau­run rät­kä­tys­tä ja yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­net­ta. Ys­tä­vyys ei vä­lil­täm­me ka­toa, se vain muut­taa muo­to­aan. Jäl­jel­le jää­vät muis­tot, kii­tol­li­suus ys­tä­vyy­des­tä. Sain en­ke­liys­tä­vie­ni kans­sa yh­tei­sel­lä mat­kal­lam­me ko­kea vä­lit­tä­mis­tä, ys­tä­vyyt­tä, sie­lun­kump­pa­nuut­ta. Syk­syn al­ka­es­sa on sel­lai­nen tun­ne, et­tä jo­tain ar­vo­kas­ta on jää­nyt taak­se.

Syk­sy on luo­pu­mis­ta, mut­ta se an­taa myös mah­dol­li­suu­den uu­teen. Minä kuu­lun nii­hin ih­mi­siin, jot­ka ra­kas­ta­vat syk­syä. Upea vä­ri­kyl­läi­syys, pirt­sa­kat syy­sil­lat, hiuk­sia pör­röt­tä­vät tuu­len­puus­kat. Tar­kem­min aja­tel­tu­na syk­syt ovat ai­na ol­leet mi­nul­le al­ku­ja jol­le­kin uu­del­le. Kup­li­vaa odo­tus­ta, uu­den aloit­ta­mis­ta. Syk­sys­sä on lu­paus it­sel­le­ni muu­tok­sen mah­dol­li­suu­des­ta, jos­tain uu­des­ta.

Syk­sy kar­sii ke­sän, mut­ta an­taa sa­mal­la mah­dol­li­suu­den uu­teen. Syk­syn pi­me­ät il­lat kut­su­vat ve­tä­mään ys­tä­vän ku­to­mat vil­la­su­kat jal­kaan, sy­tyt­tä­mään kynt­ti­lät ja kä­per­ty­mään soh­van nurk­kaan. Ke­sän jäl­keen syk­syn kuu­kau­det an­ta­vat avai­met rau­hoit­tu­mi­sel­le ja mie­len­rau­hal­le. Luon­to­kin me­nee le­poon, muut­to­lin­nut val­mis­te­le­vat läh­tö­ään.

Kuinka minä voi­sin val­mis­tel­la it­se­ä­ni tu­le­van va­ral­le? Eh­kä­pä vain an­nan it­sel­le­ni lu­van hi­das­taa, lu­van py­säh­tyä, vä­lil­lä vain ol­la. Naut­tia täs­tä het­kes­tä lin­tu­jen syys­muut­toa ih­me­tel­len, ihas­tel­len luon­non vä­ri­kyl­läi­syyt­tä. Nou­sen ylös, me­nen si­säl­le, ve­dän vil­la­su­kat jal­kaan ja vain – olen.

Kir­joit­ta­ja on per­he­neu­vo­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover