JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: Minulle on muodostunut omanlainen perinne, kun olen siunaamassa vainajaa ilman saattajia

Lahden seurakunnat

27.6.2023
Ville Hakulinen

Olen jäl­leen kap­pe­lis­sa siu­naa­mas­sa vai­na­jaa, joka läh­tee vii­mei­sel­le mat­kal­leen il­man saat­ta­jia. Sai­raa­la­pas­to­ri­na täl­lai­sia toi­mi­tuk­sia osuu koh­dal­le vuo­des­sa usei­ta. Ti­lan­ne ei ole mi­nul­le uu­si ja sa­man­lai­seen ti­lan­tee­seen jou­tu­vat toi­si­naan myös seu­ra­kun­ta­pa­pit.

Kat­son ark­kua, jon­ka reu­na on hie­man ris­paan­tu­nut. Ark­kua ei ole teh­ty pit­käs­tä tam­mi­lau­das­ta, vaan jon­kin­lai­ses­ta lii­ma­puus­ta. Näyt­tää sil­tä, kuin se oli­si pie­nis­tä osis­ta ka­sat­tu. Sil­ti ark­ku on kau­nis, ar­vo­kas ja täyt­tää tar­peen­sa.

Ura­ni al­ku­vai­heis­sa olin su­rul­li­nen siu­nauk­ses­ta, jos­sa ei ol­lut omai­sia. Ny­ky­ään yk­si­näi­set siu­nauk­set saa­vat mi­nut miet­te­li­ääk­si. Poh­din mie­les­sä­ni, min­kä­lai­sen elä­män vai­na­ja on elä­nyt ja mik­si olen hä­nen kans­saan kah­des­taan.

En yleen­sä saa hau­taus­toi­mis­tos­ta mui­ta tie­to­ja vai­na­jas­ta kuin ni­men ja syn­ty­mä­a­jan. En siis tie­dä hä­nes­tä juu­ri mi­tään. En tie­dä, on­ko hän saa­nut ra­kas­taa jo­ta­kin tai on­ko hän saa­nut ko­kea rak­kaut­ta. On­ko hän saa­nut to­teut­taa it­se­ään tai elää on­nel­li­sen elä­män? Olen kuul­lut mo­nen sa­no­van, et­tä ha­lu­ai­si elää sel­lai­sen elä­män, et­tä edes joku oli­si hän­tä siu­nauk­ses­sa saat­ta­mas­sa. Se on hyvä ta­voi­te.

En us­ko vai­na­jan ol­leen kui­ten­kaan paha ih­mi­nen. Hän on saat­ta­nut elää yk­sin tai yk­si­näi­sen elä­män. Eh­kä lä­hei­set ovat kuol­leet pois en­nen hän­tä.

Jos­sa­kin saat­taa ol­la su­ku­lai­nen, joka oli­si ha­lun­nut osal­lis­tua siu­nauk­seen, mut­ta ku­kaan ei ole hän­tä ta­voit­ta­nut tai hän ei ole pääs­syt pai­kal­le.

Kuo­le­man edes­sä su­ku­rii­dat­kin vai­kut­ta­vat vä­hä­pä­töi­sel­tä syyl­tä, mut­ta ovat sil­ti mah­dol­li­sia.

Toi­saal­ta ei ole ih­me, jos siu­nauk­sis­sa ei ole saat­ta­jia, sil­lä tut­ki­mus­ten mu­kaan var­sin­kin ikäih­mi­set ovat yk­si­näi­siä jo elä­es­sään.

Pi­dän sii­tä, et­tä jo­kai­nen pap­pi toi­mit­taa siu­nauk­sen yh­tä ar­vok­kaas­ti, oli­pa saat­ta­jia usei­ta tai ei yh­tään. Ky­sees­sä on erään­lai­nen kir­kon tar­jo­a­ma ta­kuu, joka ko­e­taan kun­nia-asi­ak­si. Ei­kä vai­na­ja ole yk­sin, sil­lä minä olen kui­ten­kin pai­kal­la hä­nen kans­saan.

Mi­nul­le on muo­dos­tu­nut oman­lai­nen pe­rin­ne, kun olen siu­nauk­ses­sa il­man saat­ta­jia. Kun teen la­pi­ol­la hiek­ka­ris­tin ar­kun pääl­le, niin mi­nul­le on tul­lut ta­vak­si kor­ja­ta sitä. Muo­dos­tan sor­mel­la­ni tar­kan, su­la­va­lin­jai­sen ris­tin. Vai­na­ja saa ar­vok­kaan, kun­nol­li­sen siu­nauk­sen, ja hän saa läh­teä eteen­päin täy­del­li­sen ris­tin myö­tä.

Kir­joit­ta­ja on sai­raa­pas­to­ri.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover