JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: "Kyllä mulla on sitten Jumalalta paljon kysyttävää taivaassa"

Lahden seurakunnat

2.6.2023
Taina Kivineva

Ex-po­mo­ni an­toi mi­nul­le anag­ram­mi­ni­men Tai­vai­nen vika. Vika tus­kin on ko­vin paha, jos se on tai­vai­nen, ar­ve­len. Si­nän­sä ni­mi­tys osui oi­ke­aan, et­tä ian­kaik­ki­nen tai­vas on ai­na kieh­to­nut mi­nua.

Pik­ku­lik­ka­na kat­se­lin Ikuis­ten ker­to­mus­ten ku­vaa lu­mou­tu­nee­na. Tai­vas­pa­ra­tii­sis­sa kul­ki­vat ih­mi­set ja eläi­met Jee­suk­sen kans­sa ku­van­kau­niil­la nii­tyl­lä. Enem­män kuin Jee­sus mi­nua kiin­nos­ti ku­vas­sa nä­ky­vä nor­su. Muis­tan teh­nee­ni pää­tök­sen: tai­vaas­sa rat­sas­tan nor­sul­la.

Vel­je­ni tun­tee nai­sen, joka oli käy­nyt kuo­le­man por­teil­la ja tup­sah­ta­nut het­kek­si tai­vaa­seen. Maa­il­maam­me pa­lat­tu­aan nai­nen oli ker­to­nut, et­tä tai­vaas­sa ylis­te­tään Ju­ma­laa koko ajan. Kuul­les­sa­ni tä­män tu­hah­din spon­taa­nis­ti: ”En mä koko ajan jak­sa ylis­tää!” Ian­kaik­ki­suus on pit­kä ai­ka, sii­nä eh­tii muu­ta­kin.  

On iha­naa ta­va­ta kaik­ki edel­tä men­neet! Hei­dän kans­saan tu­ri­noi­des­sa ku­luu tovi jos toi­nen­kin. Hi­mo­lu­ki­ja­na ha­lu­an lu­kea pal­jon. Ole­tet­ta­vas­ti ai­na­kin osa kir­jai­li­jois­ta jat­kaa kir­joit­ta­mis­ta tai­vaas­sa­kin, jo­ten ma­te­ri­aa­li ei lopu, ei edes ikui­suu­des­sa. Ruo­kaa en ha­lua lait­taa, jo­ten poi­mim­me vain täy­del­li­sen kyp­siä he­del­miä idyl­li­sen pi­ham­me puis­ta. Ys­tä­vä­ni kans­sa suun­nit­te­lem­me mat­kus­ta­vam­me ajas­sa. Vä­hin­tään ha­lu­am­me vuo­teen 1665 kurk­ki­maan Ver­mee­rin olan yli, kun hän maa­laa Hel­mi­kor­va­ko­ruis­ta tyt­töä.

Kau­an sit­ten tyt­tä­re­ni rii­te­li­vät mo­jo­vas­ti. Jon­kin­lai­sen so­vin­non syn­nyt­tyä kuu­si­vuo­ti­as huo­ah­ti: ”Kyl­lä mul­la on sit­ten Ju­ma­lal­ta pal­jon ky­syt­tä­vää tai­vaas­sa.” Mie­les­sä­ni vi­lah­ti jo jo­tain suur­ta ja yle­vää, kun­nes tyt­tö jat­koi: ”Ha­lu­ai­sin tie­tää, kum­pi tuos­sa rii­das­sa oli oi­ke­as­sa, minä vai pik­ku­sis­ko.” Oli rie­mul­lis­ta huo­ma­ta, et­tä tai­vas ja Ju­ma­la oli­vat hä­nel­le ai­van konk­reet­ti­sia asi­oi­ta ta­val­li­sen ar­ki­päi­vän kes­kel­lä!

Vuo­sia myö­hem­min poh­dim­me tyt­tä­rie­ni kans­sa, et­tä mi­ten ih­mi­set mah­tu­vat tai­vaa­seen, siel­lä­hän on hir­veä tun­gos! Vai on­ko tai­vaas­sa eri vuo­si­sa­dat pääl­lek­käin, jo­kai­nen omas­sa ker­rok­ses­saan? Mut­ta en­tä sit­ten, kun on niin pal­jon eri­lai­sia us­kon­to­ja? On­ko jo­kai­sel­la oma tai­vasp­la­neet­tan­sa jos­sain ava­ruu­den lin­nun­ra­dal­la? Mut­ta ei­kö Ju­ma­la ole kai­kil­le sama, jos­ko sit­ten­kin mah­tui­sim­me so­pui­sas­ti sa­maan tai­vaa­seen?

Ky­sy­myk­set ovat suu­ria, ei­kä ku­vit­te­lum­me yl­lä to­den­nä­köi­ses­ti lä­hel­le­kään to­tuut­ta. Sa­non­nan mu­kaan mie­li­ku­vi­tuk­sel­la on vain tai­vas ra­ja­na, ja täs­sä se tai­taa sitä ihan konk­reet­ti­ses­ti ol­la. Mut­ta poh­ti­a­han ai­na saa, ei­kö saa­kin? To­sin lii­kaa ajat­te­le­val­le voi käy­dä ku­ten Ga­li­leo Ga­li­leil­le, jota pi­det­tiin ke­ret­ti­läi­se­nä.

Vaik­ka tai­vas on aja­tuk­sis­sa­ni iha­na paik­ka, ha­lu­an sil­ti elää vie­lä vuo­si­kym­me­niä. To­te­an, ku­ten lä­he­tys­saar­naa­ja Päi­vö Par­vi­ai­nen 100-vuo­tis­haas­tat­te­lus­saan: ”Ei mi­nul­la ole mi­kään kii­re tai­vaa­seen, kyl­lä siel­lä eh­tii sit­ten ol­la.”

Lah­den seu­ra­kun­tien Di­a­ko­ni­a­kes­kuk­sen toi­mis­to­sih­tee­ri.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover