JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Tarinoita, juoruja, legendoja ja merk­ki­hen­ki­löitä – niitä löytyy Päijät-Hämeen hautaus­maa­kä­ve­lyiltä ja Hollolan kirkon esittelystä

Tä­män ke­sän esit­te­ly­kier­rok­sil­la nou­see esiin muun mu­as­sa Pyhä Yr­jö ja lo­hi­käär­me, Ju­lius Ca­e­sa­rin ty­tär ja opet­ta­jan ka­don­neet hou­sut.

Kyösti Toivonen esittelee Pyhä Yrjö ja lohikäärme -teosta Hollolan kirkon videoesittelysarjan neljännessä jaksossa. Kuva: Erik Löfberg

Kyösti Toivonen esittelee Pyhä Yrjö ja lohikäärme -teosta Hollolan kirkon videoesittelysarjan neljännessä jaksossa. Kuva: Erik Löfberg

Erik Löfberg

8.5.2023
Teemu Leppänen

Kesällä 2023 jär­jes­te­tään edel­lis­ten vuo­sien ta­paan run­saas­ti opas­tet­tu­ja hau­taus­maa­kier­rok­sia. Kir­kon­seu­tu ko­ko­si tie­dot opas­te­tuis­ta kier­rok­sis­ta Lah­den, Hol­lo­lan, Hei­no­lan, Asik­ka­lan ja Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­tien alu­eil­ta.

Tie­dot voi­vat täy­den­tyä ke­sä­kau­den ai­ka­na. Toi­mi­tuk­seen tul­leet uu­det tie­dot ja muu­tok­set päi­vi­te­tään tä­män verk­ko­ju­tun lo­pus­sa ole­vaan lis­taan.

Hei­no­lan hau­taus­maa­kä­ve­lyl­lä Hei­no­lan his­to­ria avau­tuu osin uu­sien, eh­kä vä­hän tun­te­mat­to­mam­pien­kin hen­ki­löi­den ku­vauk­sil­la.

Sum­pe­rin pyyk­kiä -kier­rok­sel­la op­paa­na toi­mi­va Tui­ja Kaup­pi ker­too, et­tä kier­rok­sel­la ei kuul­la yleis­tie­toa hau­taus­maas­ta, vaan kau­pun­gin toi­min­to­ja ja il­mi­öi­tä lä­hes­ty­tään mie­len­kiin­tois­ten hen­ki­lö­ku­vien ja ta­ri­noi­den kaut­ta.

– Hei­no­lan 1822 al­kun­sa saa­nut kou­lu­lai­tos­kin on tuo­nut paik­ka­kun­nal­le mie­leen­pai­nu­via per­soo­nia, joi­den tem­pauk­sis­ta riit­tää ta­ri­noi­ta­vaa vie­lä yli puo­len­tois­ta vuo­si­sa­dan jäl­keen­kin.

Sum­pe­rin pyyk­ki tar­koit­taa muun mu­as­sa juo­rui­lua. Kier­rok­sel­la kuul­laan esi­mer­kik­si 1800-lu­vul­la elä­nees­tä opet­ta­ja Carl Fred­rik Vil­helm Forsté­nis­tä, joka sai pilk­ka­ni­men Sank­lot­ti erään Pie­ta­rin-seik­kai­lun päät­teek­si. Nimi tu­lee rans­kan kie­les­tä ”sans cu­lot­te”, joka tar­koit­taa ”il­man hou­su­ja”. Forstén oli tul­lut Pie­ta­ris­sa suu­reen ho­tel­liin yök­si.

– Aa­mul­la Forstén soit­ti vuo­tees­taan ho­tel­lin vah­ti­mes­ta­ril­le ja pyy­si tätä har­jaa­maan hou­sun­sa. Nii­tä ei huo­nees­ta löy­ty­nyt. Skan­daa­lin vält­tä­mi­sek­si ho­tel­li mak­soi asi­ak­kaal­le suu­ren sum­man ra­haa. Hu­hun mu­kaan Forsté­nil­la ei ho­tel­liin tul­les­saan edes ol­lut hou­su­ja pit­kän tur­kin al­la.

Kier­rok­sel­la kuul­laan myös Ma­ria Vil­hel­mii­nan, pik­ku-Ma­ri­an, van­hem­pien ta­ri­na. Pik­ku-Ma­ria kuo­li puo­li­tois­ta­vuo­ti­aa­na vuon­na 1879. Hau­das­ta on tul­lut mo­nel­le mer­ki­tyk­sel­li­nen, ja sen ää­rel­lä vie­rail­laan usein.

Li­säk­si kuul­laan ta­ri­na up­see­ris­ta, jol­la oli 11 etu­ni­meä, jou­kos­sa jopa Ju­lius Ca­e­sar.

Tyhjän sylin muistomerkki sijaitsee Heinolan hautausmaan A. F. Aironkadun puoleisen portin läheisyydessä, pikku-Marian ristillä, jolla on suuri symbolinen merkitys paikalle. Kuva: Heinolan seurakunta

Tyhjän sylin muistomerkki sijaitsee Heinolan hautausmaan A. F. Aironkadun puoleisen portin läheisyydessä, pikku-Marian ristillä, jolla on suuri symbolinen merkitys paikalle. Kuva: Heinolan seurakunta

Heinolan seurakunta

Nas­to­lan hau­taus­maan kier­ros on uu­dis­tet­tu. Opas Mat­ti Oi­ja­la ker­too, et­tä kier­rok­sel­la käy pal­jon sa­mo­ja­kin hen­ki­löi­tä, jo­ten pit­kään sa­mal­la oh­jel­mal­la jär­jes­tet­ty kier­ros kai­pa­si uut­ta mie­len­kiin­non säi­lyt­tä­mi­sek­si. Osal­lis­tu­jia on hy­vän sään sat­tu­es­sa jopa 20–30 hen­keä.

Oi­ja­la nos­taa esil­le kak­si ni­meä, joi­den hau­dat ei­vät ole ol­leet ai­em­min var­sin­kaan sään­nöl­li­sil­lä kier­rok­sil­la mu­ka­na. An­ni Kas­te oli Nas­to­las­sa asu­nut kir­jail­ja, joka työs­ken­te­li myös Nais­ten Ää­ni -leh­den toi­mi­tus­sih­tee­ri­nä. Vuo­des­ta 1940 läh­tien hän asui ko­ti­ky­läs­sään Nas­to­lan Ku­mi­al­la. Mar­kus Leh­ti­nen on puo­les­taan Nas­to­lan erä- ja ra­ja­his­to­ri­a­te­os­ten kir­joit­ta­ja.

Opas Matti Oijala esittelee uudistetulla Nastolan hautausmaan kierroksella muun muassa kirjailija Anni Kasteen elämäntarinaa. Kuva: Teemu Leppänen

Opas Matti Oijala esittelee uudistetulla Nastolan hautausmaan kierroksella muun muassa kirjailija Anni Kasteen elämäntarinaa. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Hol­lo­las­sa kan­ta­seu­ra­kun­nan alu­eel­la ei jär­jes­te­tä hau­taus­maa­kä­ve­lyi­tä. Sen si­jaan seu­ra­kun­ta on tuot­ta­nut 16-osai­sen vi­de­o­sar­jan, jos­sa opas Kyös­ti Toi­vo­nen esit­te­lee Hol­lo­lan van­han kir­kon mer­kit­tä­viä yk­si­tyis­koh­tia ja nii­hin liit­ty­viä ta­ri­noi­ta. Kaik­ki esit­te­lyis­sä ker­rot­ta­va tie­to ei löy­dy tie­to­te­ok­sis­ta, vaan mu­ka­na on myös Toi­vo­sen omaa tul­kin­taa.

10-mi­nuut­ti­sia vi­de­oi­ta on jul­kais­tu ke­vään ai­ka­na Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan Fa­ce­book-ti­lil­lä. Vies­tin­nän asi­an­tun­ti­ja Ju­ha­na Säde ker­too, et­tä vi­de­ot jul­kais­taan myös Yo­u­Tu­bes­sa ja lin­ki­te­tään seu­ra­kun­nan verk­ko­si­vuil­le. Ta­voit­tee­na on saa­da vuo­sien saa­tos­sa jopa kym­me­ni­ä­tu­han­sia kat­se­lu­ker­to­ja.

Vi­de­oil­la esi­tel­lään esi­mer­kik­si maa­lauk­sia, te­ok­sia, kir­kon ovia, saar­nas­tuo­lia sekä py­hi­myk­siä. Toi­vo­sen ta­ri­noi­mi­na kir­kon yk­si­tyis­koh­dat he­rää­vät hen­kiin.

Esi­mer­kik­si nel­jän­nes­sä jak­sos­sa kä­si­tel­lään Pyhä Yr­jöä ja lo­hi­käär­met­tä. Py­hi­mys­le­gen­dan ai­he löy­tyy puu­pat­saa­na Hol­lo­lan kir­kos­ta.

– Sii­nä on Suo­men suu­rin puu­he­vo­nen ja eh­dot­to­mas­ti Suo­men suu­rin lo­hi­käär­me. Mikä jut­tu täs­sä on oi­kein ky­sees­sä? Toi­vo­nen avaa nel­jän­nen jak­son vi­de­on.

– Ky­sees­sä on Kap­pa­do­kia, paik­ka­kun­ta Tur­kis­sa Ana­to­li­an ylän­göl­lä, joka oli yk­si al­ku­kir­kon seu­ra­kun­nis­ta. Sii­tä tuli hy­vin var­hain py­hiin­va­el­lus­koh­de. Mik­si? Sik­si, et­tä siel­lä syn­tyi mer­kit­tä­vä mies: Pyhä Yr­jö, Toi­vo­nen ker­too kir­kos­sa ole­van puu­pat­sas­te­ok­sen ää­rel­lä.

Opas­te­tut hau­taus­mai­den kä­ve­ly­kier­rok­set 2023

Asik­ka­la

Kalk­kis­ten hau­taus­maa, Nuo­ra­mois­ten­tie 221

To 8.6. klo 17–18.30, to 6.7. klo 17–18.30

Asik­ka­lan hau­taus­maa, Kap­pe­li­tie 20, pää­port­ti

To 3.8. klo 17–18.30, to 7.9. klo 17–18.30.

Op­paa­na Lee­na Leh­ti­nen

Kier­ros­ten hin­nat 10 €/hen­ki­lö, lap­set mak­sut­ta. Mak­su­ta­vat kä­tei­nen ja Mo­bi­le­Pay.

Hei­no­la

Van­ha Hau­taus­maa, läh­tö: Kirk­ko­tie 1, kir­kon­ky­lä, ”Pap­pi, luk­ka­ri, ta­lon­poi­ka, kup­pa­ri”

ke 14.6. klo 17.30–19, ke 12.7. klo 17.30–19, ke 23.8. klo 17.30–19

Op­pai­na Lee­na Kaup­pi ja Tui­ja Kaup­pi

Uu­si Hau­taus­maa, läh­tö: Kap­pe­li­tie 3, kir­kon­ky­lä, siu­naus­kap­pe­lin edes­tä, ”Muu­ka­lai­sia ja muu­ta vä­keä”

ke 28.6. klo 17.30–19, ke 9.8. klo 17.30–19

Op­pai­na Lee­na Kaup­pi ja Tui­ja Kaup­pi

Hei­no­lan hau­taus­maa, kes­kus­ta, läh­tö: A.F. Ai­ron ka­dun puo­lei­sel­ta por­til­ta, ”Sum­pe­rin pyyk­kiä”

ke 7.6. klo 17.30–19, ke 26.7. klo 17.30–19

Op­paa­na Tui­ja Kaup­pi

Hei­no­lan hau­taus­maa, läh­tö: A.F. Ai­ron ka­dun puo­lei­sel­ta por­til­ta, ”San­ka­ri­ta­ri­nat – ta­ri­noi­ta so­tiem­me san­ka­reis­ta ja ta­pah­tu­mis­ta”

to 15.6. klo 17.30–19, to 3.8. klo 17.30–19

Op­paa­na Mar­ja-Lee­na Ah­ti­ai­nen.

Hei­no­lan hau­taus­maa, läh­tö: A.F. Ai­ron ka­dun puo­lei­sel­ta por­til­ta, ”Ta­ri­noi­ta mah­ti­mie­his­tä, kaup­pi­ais­ta, tai­tei­li­jois­ta ja ihan ta­val­li­ses­ta vä­es­tä”

pe 14.7. klo 17.30–19, su 27.8. klo 16–17.30

Op­paa­na Mar­ja-Lee­na Ah­ti­ai­nen.

Kier­ros­ten hin­nat 10 €/hlö. Mak­su­ta­vat kä­tei­nen ja Mo­bi­le­Pay.

Har­to­la

Har­to­lan hau­taus­maa, Kirk­ko­tie 2

su 30.7. klo 11.30

Op­paa­na Vesa Jär­vi­nen

Mak­su­ton.

Lah­ti

Mus­tan­kal­li­on hau­taus­maa, läh­tö: Huh­ta­ka­tu 25, ”Vuo­den 1918 muis­tot”

To 18.5. klo 13–14.30, Ti 25.7. klo 17.30–19, Ma 28.8. 17.30–19.

Opas Jaak­ko Pe­tä­jä

Le­von hau­taus­maa, läh­tö: Le­von­ka­tu 4 port­ti

Ke 24.5. klo 17.30–19, To 27.7. klo 17.30–19.

Opas Jaak­ko Pe­tä­jä

Van­ha hau­taus­maa, läh­tö: Ra­di­o­mä­en­ka­tu 20 / port­ti

To 25.5. klo 17.30–19, To 8.6. klo 17.30–19, To 6.7. klo 17.30–19.15, to 3.8. klo 17.30–19.15, to 24.8. klo 17.30–19, to 7.9. klo 17.30–19.

Opas Hel­li Ja­las, An­ne­li Sep­pä­lä

Mus­tan­kal­li­on hau­taus­maa, läh­tö: Huh­ta­ka­tu 25, ”Yleis­kier­ros”

To 1.6. klo 17.30–19.15, To 13.7. klo 17.30–19.15

Opas An­ne­li Sep­pä­lä

Nas­to­lan hau­taus­maa, läh­tö Kar­hu­sil­lan­tie 10, ”Uu­si kier­ros”

Ti 6.6. klo 17.30–19.30, Ti 4.7. klo 17.30–19.30, Ti 1.8. klo 17.30–19.30

Opas Mat­ti Oi­ja­la

Van­ha hau­taus­maa, läh­tö: Har­ju­ka­tu 31, Va­pau­den­pat­sas, ”Va­paus­so­tu­rit”

Ti 13.6. klo 17.30 – 19, Ti 8.8. klo 17.30–19.

Opas Jaak­ko Pe­tä­jä

Län­ti­nen hau­taus­maa, läh­tö: Hä­meen­lin­nan­tie 57 port­ti

To 15.6. klo 17.30–19.

Opas Hel­li Ja­las

Mus­tan­kal­li­on hau­taus­maa, läh­tö: Huh­ta­ka­tu 25, ”Kult­tuu­ri-ja ur­hei­lu”

Ti 20.6. klo 17.30–19, ti 15.8. klo 17.30–19.

Opas Jaak­ko Pe­tä­jä

Ris­tin­kir­kon san­ka­ri­hau­taus­maa, läh­tö Kirk­ko­ka­tu 4

To 29.6. klo 17.30–19.30, to 20.7. klo 17.30–19.30, to 10.8. klo 17.30–19.30

Opas An­ne­li Sep­pä­lä

Län­ti­nen hau­taus­maa, läh­tö Hä­meen­lin­nan­tie 57/port­ti

To 31.8. klo 17.30–19.

Opas Hel­li Ja­las

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover