JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Suuri ponnistus pienessä kunnassa: Asikkalassa konser­toi­daan apua Ukrainaan

Oodi vapaudelle -konsertissa esiintyvä Teemu Harjukari on Asikkalan oma poika. Kuva: Jani Mahkonen

Oodi vapaudelle -konsertissa esiintyvä Teemu Harjukari on Asikkalan oma poika. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

8.1.2024
Janne Urpunen

Asik­ka­lan kirk­ko soi Uk­rai­nan hy­väk­si. Oo­di va­pau­del­le -hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­ser­tin pri­mus mo­tor on kun­nan ke­sä­a­su­kas Ju­ha­ni "Jus­si" Hon­ka. Ky­sees­sä on kym­me­nes ja suu­rin Uk­rai­nan tu­ki­kon­sert­ti, jota Hon­ka on ol­lut työs­tä­mäs­sä.

– Vai­mo­ni kans­sa olen jär­jes­tä­nyt eri­lai­sia ta­pah­tu­mia ot­si­kol­la Kult­tuu­ria ky­lil­le. Päl­kä­neel­lä pää­tim­me pi­tää Uk­rai­nan tu­ki­kon­ser­tin. Sen jäl­keen on ol­lut Ur­ja­laa, Hau­hoa, Pa­das­jo­en Maa­kes­keä, Rii­hi­mä­keä ja Luo­pi­ois­ta. Pää­o­sin on py­syt­ty Kan­ta-Hä­meen alu­eel­la. En­sim­mäi­ses­tä Uk­rai­na-kon­ser­tis­ta on noin puo­li­tois­ta vuot­ta, hän ker­too.

Kon­sert­tien tuo­tot ka­na­voi­daan va­pau­des­taan tais­te­le­vaan Uk­rai­naan Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun ja Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin kaut­ta. Ra­han li­säk­si on toi­mi­tet­tu ta­va­ra­lah­joi­tuk­sia.

– Hau­hol­ta tuli 3 000 so­ti­laan sa­pus­kat, kent­tä­la­pi­oi­ta ja si­de­tar­pei­ta. Luo­pi­oi­sis­ta saa­tiin käy­tet­ty sai­raan­kul­je­tu­sau­to. Yleen­sä se me­nee niin, et­tä Uk­rai­nas­ta tu­lee toi­vei­ta, mitä tar­vit­se­vat. Esi­mer­kik­si läm­pö­ka­me­roi­ta on toi­mi­tet­tu jo kym­men­kun­ta.

Jul­ki­suu­des­sa on nous­sut esiin huo­li, et­tä so­dan pit­kit­ty­es­sä ih­mis­ten in­to aut­taa Uk­rai­naa voi­si hii­pua. Hon­ka sa­noo, et­tei hän ole näh­nyt sel­lai­ses­ta merk­ke­jä.

– Vain yh­den ai­no­an vas­tauk­sen olen saa­nut, et­tä sil­mät ja kor­vat ovat täyn­nä Uk­rai­naa. Hy­vin ih­mi­set läh­te­vät edel­leen mu­kaan ja ym­mär­tä­vät ti­lan­teen. Kaik­ki esiin­ty­vät mak­sut­ta, ja kon­ser­tit ovat ve­tä­neet vä­keä to­del­la hy­vin. Maa­kes­ken kon­sert­ti oli tu­pa­ten täyn­nä, Hau­ho sa­moin.

Entisten nuorten lauluryhmä Tintit. Oikealla Juhani Honka. Kuva: Leena Railio & Jenna Sandberg

Entisten nuorten lauluryhmä Tintit. Oikealla Juhani Honka. Kuva: Leena Railio & Jenna Sandberg

Leena Railio & Jenna Sandberg

Oo­di va­pau­del­le -kon­ser­tis­sa Asik­ka­lan kir­kos­sa esiin­ty­vät Lau­lu­ryh­mä Tin­tit, Lau­lu­yh­tye So­li­se­va, Tee­mu Har­ju­ka­ri, Dmyt­ro Te­rinc­hy sekä Ro­yal Brass Band.

Tin­tit on en­tis­ten nuor­ten lau­lu­ryh­mä. Naisk­var­tet­ti So­li­se­va tul­kit­see iki­vih­rei­tä suo­mek­si ja eng­lan­nik­si. Har­ju­ka­ri on TV2:n tans­si­oh­jel­mis­ta tut­tu pai­kal­li­nen mul­ti-inst­ru­men­ta­lis­ti ja Ro­yal Brass Band Lah­den seu­ra­kun­tien pu­hal­li­nyh­tye. Te­rinc­hy on 17-vuo­ti­as uk­rai­na­lai­nen so­ta­pa­ko­lai­nen, lau­la­ja ja ki­ta­ris­ti.

– "Dimi" on hui­kea esiin­ty­jä. Uk­rai­nan kan­sal­lis­lau­lun hän ve­tää niin ko­me­as­ti, et­tä kan­sa kyy­ne­leh­tii, Hon­ka sa­noo.

Si­be­lius-seu­raan kuu­lu­van Hon­gan ohel­la ta­pah­tu­maa ovat jär­jes­tä­mäs­sä Asik­ka­lan kun­ta, seu­ra­kun­ta, Li­ons Clu­be­ja ja mui­ta yh­dis­tyk­siä sekä yri­tyk­siä ja pai­kal­li­sia va­paa­eh­toi­sia. Vas­taa­vaa rin­ta­maa ei ihan joka vuo­si ra­ken­ne­ta.

– Tun­tuu hy­väl­tä, et­tä kaik­ki ovat mu­ka­na omas­ta ha­lus­taan ei­kä ku­kaan pyy­dä palk­ki­o­ta. Kaik­ki ha­lu­a­vat ol­la Uk­rai­nan ta­kia liik­keel­lä. Uk­rai­nan asia on mei­dän asia. Uk­rai­na ei saa unoh­tua, Asik­ka­lan kirk­ko­her­ra Jari Lau­lai­nen sa­noo.

Si­sään­pää­sy kon­sert­tiin mak­saa 15 eu­roa. Lip­pu­ja myy­dään kir­kon ovel­la. Kon­ser­tin tuot­to lah­joi­te­taan ly­hen­tä­mät­tö­mä­nä Uk­rai­naan. Uk­rai­na­lai­sil­la on kon­sert­tiin va­paa pää­sy.

Oo­di va­pau­del­le -hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­sert­ti Asik­ka­lan kir­kos­sa sun­nun­tai­na 14.1. kel­lo 15.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover