JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

"Suun­ni­tel­missa moot­to­ri­ri­paria ja kaupun­ki­ri­paria" –  Yhteis­vas­tuu­ke­räys alkaa, Lahden osuus ohjataan rippi­kou­lu­työhön

Rippikoulua käytiin Luomaniemen toimintakeskuksessa vuonna 2017. Arkistokuva: Ville Heiskanen

Rippikoulua käytiin Luomaniemen toimintakeskuksessa vuonna 2017. Arkistokuva: Ville Heiskanen

Ville Heiskanen

1.2.2022
Janne Urpunen

Vuo­den 2022 Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen tee­ma on ko­ro­na­pan­de­mi­an seu­rauk­sis­ta kär­si­vien las­ten ja nuor­ten aut­ta­mi­nen. Eri­tyi­ses­ti kam­pan­ja nos­taa esiin 15–19-vuo­ti­aat, joi­den jou­kos­ta löy­tyy mer­kit­tä­vä mää­rä etä­o­pis­ke­lun ja eris­täy­ty­mi­sen haas­teis­ta kär­si­viä nuo­ria.

– Lah­den vii­den seu­ra­kun­nan osuus ke­räys­tuo­tos­ta oh­ja­taan täl­lä ker­taa rip­pi­kou­lu­työ­hön, jol­la voi­daan eh­käis­tä nuor­ten syr­jäy­ty­mis­tä, ker­too Lah­den seu­ra­kun­tien joh­ta­va nuo­ri­so- ja rip­pi­kou­lu­työn pap­pi Reet­ta Kal­teen­mä­ki.

Kal­teen­mä­ki sa­noo, et­tä ke­räys­tuo­tol­la ke­hi­te­tään vuo­den 2023 rip­pi­kou­lu­ja.

– Yk­si aja­tus on, et­tä ko­keil­laan moot­to­ri­ri­pa­ria, jol­la voi­daan ta­voit­taa mo­pois­ta, moot­to­riur­hei­lus­ta tai muu­ten moot­to­ri­tek­nii­kas­ta kiin­nos­tu­nei­ta nuo­ria.

Toi­nen alus­ta­vis­sa suun­ni­tel­mis­sa ole­va koh­de on päi­vä­rip­pi­kou­lu­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen.

– Päi­vä­ri­pa­rien suo­sio on kas­va­nut koko ajan. Yhä enem­män on nii­tä nuo­ria, jot­ka ha­lu­a­vat käy­dä rip­pi­kou­lun, mut­ta ei­vät ha­lua ol­la öi­tä pois ko­toa. Päi­vä­rip­pi­kou­lu, jos­sa jär­jes­te­tään toi­min­taa kau­pun­ki­o­lois­sa, on näil­le nuo­ril­le hyvä vaih­to­eh­to.

Pai­kal­lis­seu­ra­kun­nat saa­vat vuo­sittain 20 pro­sent­tia Yh­teis­vas­tuun tuo­tos­ta. Yh­tä suu­ri osuus suun­na­taan vuo­sit­tain vaih­tu­vaan koh­tee­seen Suo­mes­sa. Kol­me vii­de­so­saa ke­räys­tuo­tos­ta oh­ja­taan Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun ka­tast­ro­fi­a­vun kaut­ta kan­sain­vä­li­seen koh­tee­seen.

Ke­räyk­sen ko­ti­mai­se­na kump­pa­ni­na on tänä vuon­na Las­ten ja nuor­ten kes­kus, jos­sa ke­hi­te­tään ja laa­jen­ne­taan muun mu­as­sa et­si­vän nuo­ri­so­työn Saa­pas-toi­min­taa uu­sil­le paik­ka­kun­nil­le sekä kou­lui­hin. Kan­sain­vä­li­sen avun koh­de on si­säl­lis­so­das­ta toi­pu­va Ete­lä-Su­dan, jos­sa pan­de­mia on sy­ven­tä­nyt jo val­miik­si vai­ke­aa ti­lan­net­ta ja kaik­kein haa­voit­tu­vim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien per­hei­den ah­din­koa.

Yh­teis­vas­tuu on evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon vuo­sit­tai­nen suur­ke­räys, jol­la au­te­taan hä­dä­na­lai­sia syn­ty­pe­rään, us­kon­toon tai po­liit­ti­seen va­kau­muk­seen kat­so­mat­ta Suo­mes­sa ja ke­hit­ty­vis­sä mais­sa. Ke­räyk­seen osal­lis­tu­vat kaik­ki seu­ra­kun­nat.

Yh­teis­vas­tuu­ke­räys 2022 al­kaa sun­nun­tai­na 6.2.Di­gi­leh­den si­vul­la 23 jul­kais­taan per­jan­tai­na 4.2. Yh­teis­vas­tuu-ta­pah­tu­mien ka­len­te­ri.
Li­sä­tie­to­ja tämä vuo­den ke­räyk­ses­tä myös osoit­tees­sa lah­den­seu­ra­kun­nat.fi/yh­teis­vas­tuu.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover