JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Seurakunnat ja korke­a­koulut löysivät Lahdessa toisensa ja järjestävät ympä­ris­tö­ta­pah­tuman – "Muuttuvan ilmaston aiheuttamat kriisi- ja konf­lik­ti­ti­lan­teet lisäävät tarvetta huma­ni­taa­ri­selle työlle"

Kuva: Radek Karkulowski

Kuva: Radek Karkulowski

Radek Karkulowski

30.11.2021
Teemu Leppänen

Lah­den seu­ra­kun­nat, LAB-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu ja LUT-yli­o­pis­to jär­jes­tä­vät 1. jou­lu­kuu­ta Lah­des­sa yh­tei­sen ym­pä­ris­tö­ai­hei­sen ta­pah­tu­man.

Lah­den seu­ra­kun­tien tie­dot­teen mu­kaan ta­pah­tu­mas­sa esi­tel­lään opis­ke­li­joil­le ja kai­kil­le ai­hees­ta kiin­nos­tu­neil­le pai­kal­li­sia esi­merk­ke­jä sii­tä, mi­ten in­no­vaa­ti­oil­la ky­e­tään rat­kai­se­maan il­mas­ton­muu­tok­sen ai­heut­ta­mia on­gel­mia. Ta­pah­tu­ma tar­jo­aa myös nä­kö­a­lo­ja työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­siin sekä työ­ka­lu­ja il­mas­to­toi­mi­juu­teen.

Mi­ten in­no­vaa­ti­ot ja seu­ra­kun­nat liit­ty­vät yh­teen?

Ta­pah­tu­man jär­jes­te­lyis­sä mu­ka­na ol­lut Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Mii­ka Hä­mä­läi­nen sa­noo, et­tä ta­pah­tu­mas­sa yh­dis­ty­vät ar­kea hel­pot­ta­vat in­no­vaa­ti­ot sekä us­koa ja roh­keut­ta luo­vat toi­von nä­kö­a­lat.

– Il­mas­ton­muu­tos on ai­kam­me suu­rim­pia kaik­kia kos­ke­via muu­tok­sia, joi­den seu­rauk­set nä­ky­vät sekä ete­län kui­vuu­des­sa ja pa­ko­lai­suu­des­sa et­tä poh­jo­lan läm­pi­mis­sä tal­vis­sa. Muu­tos ai­heut­taa mo­nis­sa myös ah­dis­tus­ta. Ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sis­tä tek­no­lo­gi­sis­ta rat­kai­suis­ta on hyö­tyä, sil­lä ne hel­pot­ta­vat elä­mää ja luo­vat osal­taan toi­voa. Sa­maan toi­von ho­ri­sont­tiin liit­tyy myös kris­til­li­nen us­ko. Se mo­ti­voi mo­nia toi­mi­maan.

LUT-yli­o­pis­ton tut­ki­ja­toh­to­ri ja pro­jek­ti­pääl­lik­kö Tero Ran­ta­la nä­kee, et­tä hu­ma­ni­taa­ri­nen toi­min­ta on li­sään­ty­män päin, ja se vaa­tii eri toi­mi­joi­den yh­teis­työ­tä.

– Muut­tu­van il­mas­ton suo­raan ai­heut­ta­mat ja sii­tä vä­lil­li­ses­ti hei­jas­tu­vat krii­si- ja konf­lik­ti­ti­lan­teet li­sää­vät tu­le­vai­suu­des­sa tar­vet­ta hu­ma­ni­taa­ri­sel­le työl­le. Ta­pah­tu­ma tuo esiin eri toi­mi­joi­den nä­kö­kul­mia il­mas­tok­rii­siin vas­taa­mi­seen hu­ma­ni­taa­ri­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta niin alu­eel­li­sel­la, kan­sal­li­sel­la kuin kan­sain­vä­li­sel­lä­kin ta­sol­la.

Ta­ri­noi­ta toi­vos­ta, il­mas­ton­muu­tok­ses­ta ja in­no­vaa­ti­os­ta -ta­pah­tu­ma 1. jou­lu­kuu­ta klo 12–15 Lah­den kam­puk­sel­la, Muk­ku­lan­ka­tu 19. Ta­pah­tu­ma strii­ma­taan LA­Bin Vi­meo-ka­na­val­la. Oh­jel­ma ja li­sä­tie­dot näh­tä­vis­sä tääl­lä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover